Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Identyfikatory personelu przychodni

Identyfikatory dla pracowników szpitala

Identyfikatory personelu w placówce medycznej.

Identyfikatory personelu przychodni jest to temat często powracający w dyskusjach. Z tego względu analizując zagadnienie wskazać należy na fakt, iż sytuacja odmiennie będzie się kształtowała w przypadku szpitali i innych jednostek medycznych. Zgodnie z art. 36 Ustawą o działalności leczniczej osoby zatrudnione w szpitalu oraz pozostające w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, którego zakładem leczniczym jest szpital, są obowiązane nosić w widocznym miejscu identyfikator. Identyfikator powinien zawiera imię i nazwisko oraz funkcję tej osoby. W szpitalu dla osób pozbawionych wolności stosuje się numeryczne znaki identyfikacyjne osób zatrudnionych.

Identyfikatory personelu w innych niż szpitale placówkach.

Identyfikatory personelu przychodni. Ustawodawca jednak nie przewidział takiego obowiązku w stosunku do osób zatrudnionych w innych placówkach medycznych. Nie oznacza to jednak, iż podmiot zatrudniający nie będący szpitalem nie ma możliwości wprowadzenia tej formy identyfikacji personelu. Zatem identyfikatory  personelu przychodni możliwe są do wprowadzenia do stosowania.

Zgodnie natomiast z art. 88 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO państwa członkowskie mogą zawrzeć w swoich przepisach lub w porozumieniach zbiorowych bardziej szczegółowe przepisy mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem, w szczególności do celów rekrutacji, wykonania umowy o pracę, w tym wykonania obowiązków określonych przepisami lub porozumieniami zbiorowymi, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony własności pracodawcy lub klienta oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.

Przepisy te muszą obejmować odpowiednie i szczegółowe środki zapewniające osobie, której dane dotyczą, poszanowanie jej godności, prawnie uzasadnionych interesów i praw podstawowych. W szczególności pod względem przejrzystości przetwarzania, przekazywania danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw lub grupy przedsiębiorców prowadzących wspólną działalność gospodarczą oraz systemów monitorujących w miejscu pracy.

Źródła prawa pracy.

Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu Pracy, ilekroć jest mowa o oprawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy. Ale nie tylko są to także przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców,. Dodatkowo za prawo pracy uznaje się postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Czy można udzielić telefonicznie informacji nt. osoby lekarza dyżurującego?

W analogicznym tonie wypowiada się orzecznictwo sądów administracyjnych. Według którego imię nazwisko lekarza stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zbieżne stanowisko zajął także uprzednio GIODO.

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln