Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego

499,00 

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego, dla przychodni, dla gabinetu lekarskiego, dla szpitala – gotowa do wdrożenia i stosowania procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem dedykowana dla podmiotów medycznych.  Z dniem 15 lutego 2024 r. weszły już w życie przepisy, które na podmioty medyczne nakładają obowiązek opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich,. Wynika to z Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Pakiet  – Standardy Ochrony Małoletnich 

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medycznego wynikających ze znowelizowanych przepisów.
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach.
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci.
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci.

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Opis

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego – z dniem 15 lutego 2024 r. weszły w życie przepisy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606), która to Ustawa zmienia dotychczasową Ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, której tytuł również został zmieniony. Obecnie brzmi on Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [dalej Ustawa SOM] [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Co grozi podmiotowi medycznemu za niewdrożenie polityki ...

Pierwsze stwierdzenie niewykonania obowiązku ...

Ponowne stwierdzenie niewykonania obowiązku ...

Obowiązek wdrożenia polityki ochrony w podmiocie medycznym ...

Zgodnie z art. 22b Ustawy SOM obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich ma każdy:

 • dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 1 – 8 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • organ zarządzający inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Co musi zawierać procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Zgodnie z art. 22c Ustawy SOM, w Standardach Ochrony Małoletnich – dokument ten nazywamy na potrzebę niniejszego opracowania Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem – w podmiotach medycznych – w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju podmiotu lub działalności, określić należy w szczególności nw. zagadnienia:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem jednostki, placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”;
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu jednostki, placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Zgodnie z art. 22c ust. 2 Ustawy SOM w placówkach lub w miejscach prowadzenia działalności, o jakiej mowa w art. 22b Ustawy SOM, należy określić ponadto:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

Standardy Ochrony Małoletnich wzór dla podmiotu medycznego

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw Podmioty, o których mowa w art. 22b ust. 1 oraz art. 22c ust. 3 ustawy zmienianej w art. 7, mają obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. Ustawy, czyli od dnia 15 lutego 2024r.