Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura wyboru kontrahenta

Original price was: 499,00 zł.Current price is: 379,00 zł.

Procedura wyboru kontrahenta

Procedura ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, realizowanych w przedsiębiorstwie postępowań zmierzających do wyboru kontrahenta. Instrukcja ma również na celu określenie, czy w związku z zawarciem kontraktu należy zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Załącznikiem do procedury jest m.in. wzór takiej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Kiedy należy stosować procedurę wyboru kontrahenta

 • Pierwszy etap Procedury jest stosowany w każdym przypadku, kiedy prowadzone przez ADO postępowanie zmierzające do wyboru kontrahenta, także w sytuacji, kiedy to ADO ma być kontrahentem podmiotu zamawiającego / zlecającego.
 • Drugi etap Procedury stosowany jest wówczas, jeżeli pierwszy etap Procedury zakończy się wnioskiem, iż postępowanie zmierzające do wyboru kontrahenta zakończy się wyborem kontrahenta, któremu zlecone zostanie przetwarzanie danych w imieniu ADO.

Jakie dokumenty wchodzą w skład procedury

Każdy kupujący otrzymuje nw. dokumenty:

 • Procedura wyboru kontrahenta i zasadności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych
 • Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
 • Oświadczenie kontrahenta o realizacji obowiązku z art. 14 RODO
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej z art. 14 RODO.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej dla Kontrahenta
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej dla Kontrahenta / PZP
 • Wzór oświadczenia kontrahenta w zakresie zapewnienia wymogów.
 • Lista pytań kontrolnych w zakresie weryfikacji zapewniania wymogów przez potencjalnego kontrahenta.
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UMPO).
 • Wzór ewidencji podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania (UMPO)

Format: Pliki w formacie edytowalnym MS Word
Ilość stron: 23 strony
Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Procedura wyboru kontrahenta

Kiedy należy stosować procedurę wyboru kontrahenta

Pierwszy etap Procedury jest stosowany w każdym przypadku, kiedy prowadzone jest
w Jednostce postępowanie zmierzające do wyboru kontrahenta, także w sytuacji, kiedy to Jednostka ma być kontrahentem podmiotu zamawiającego / zlecającego.

Drugi etap Procedury stosowany jest wówczas, jeżeli pierwszy etap Procedury zakończy się wnioskiem, iż postępowanie zmierzające do wyboru kontrahenta zakończy się wyborem kontrahenta, któremu zlecone zostanie przetwarzanie przetwarzania danych w imieniu ADO.

Jakie dokumenty wchodzą w skład procedury

Procedura wyboru kontrahenta i zasadności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych.

W dokumencie opisaliśmy szczegółowo zasady postępowania w sytuacji dokonywania przez przedsiębiorstwo wyboru kontrahenta, któremu zlecone zostaną do realizacji określone zadania. Procedura w szczególności kładzie nacisk na weryfikację tego, czy w danej relacji biznesowej zachodzi relacja powierzenia czyli przetwarzania danych w imieniu administratora przez kontrahenta, który wówczas pełni rolę podmiotu przetwarzającego.

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Wzór mający na celu ułatwienie realizacji obowiązku informacyjnego przez przedsiębiorę będącego administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez kontrahenta w związku z zawarciem kontraktu.

Oświadczenie kontrahenta o realizacji obowiązku z art. 14 RODO.

Wzór oświadczenia, w którym to kontrahent zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego w imieniu administratora danych osobowych.

Wzór Klauzuli Informacyjnej z art. 14 RODO.

Przygotowaliśmy także gotowy wzór klauzuli informacyjnej, jaką powinien posłużyć się kontrahent realizując obowiązek informacyjny w imieniu administratora danych osobowych. Naturalnie w sytuacji, kiedy to ADO ma możliwość samodzielnego zrealizowania tego obowiązku informacyjnego, również może posłużyć się ww. wzorem.

Wzór Klauzuli Informacyjnej dla Kontrahenta.

Przedsiębiorca, jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest także względem swojego kontrahenta do realizacji obowiązku informacyjnego. Z tego względu przygotowaliśmy stosowny wzór klauzuli informacyjnej, którym można posłużyć się w praktyce.

Wzór Klauzuli Informacyjnej dla Kontrahenta / PZP.

Z uwagi na fakt, iż dokonywanie wyboru kontrahenta może być realizowane także w oparciu o zapisy Ustawy prawo zamówień publicznych, która przewiduje szczególne regulacje. Przygotowaliśmy także wzór klauzuli informacyjnego, za pomocą której ADO ma możliwość zrealizowania obowiązku informacyjnego względem swojego kontrahenta wyłanianego w trybie PZP.

Wzór oświadczenia kontrahenta w zakresie zapewnienia wymogów.

Dokonanie wyboru kontrahenta związane jest także z koniecznością dokonania jego oceny pod kątem spełniania wymogów nie tylko merytorycznych, ale i w zakresie ochrony danych osobowych. Z tego względu przygotowaliśmy wzór stosownego oświadczenia, którym to kontrahent potwierdza swoją gotowość do tego, aby będąc w roli podmiotu przetwarzającego gwarantować oczekiwany przez zamawiającego poziom ochrony danych osobowych.

Lista pytań kontrolnych w zakresie weryfikacji zapewniania wymogów przez potencjalnego kontrahenta.

Stworzyliśmy także szczegółową list kontrolą. Lista zawiera szereg pyta na które odpowiedzi udzieli powinien kontrahent. Na ich podstawie ADO ma możliwości dokonania oceny adekwatności stosowanych przez kontrahenta rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych.

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (UMPO).

Aby procedura wyboru kontrahenta stanowiła kompleksowy zbiór dokumentów przygotowaliśmy także do niej jako załącznik. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wzór ewidencji podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania (UMPO).

Prowadzenie ewidencji zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, pozwala na prawidłowe zarządzanie tym procesem. Z tego względu opracowaliśmy stosowny wzór ewidencji, która na bieżąco powinna być wypełniana przez wskazany personel przedsiębiorstwa.