Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Identyfikacja tożsamości przy rejestracji w gabinecie podczas teleporady

29,00 

Identyfikacja tożsamości przy rejestracji w gabinecie podczas teleporady

Stanowisko IOD odnoszące się do zagadnienia identyfikacji tożsamości pacjentów przez personel podmiotu medycznego na etapie rejestracji, w gabinecie lekarskim, czy podczas udzielania teleporad. Stanowisko zawiera praktyczne informacje nt tego, w jaki sposób dokonywać identyfikacji tożsamości, kiedy należy od niej odstąpić, jakie pytania pomocnicze zadawać przy identyfikacji tożsamości na odległość, materiały edukacyjne także dla pacjentów i odpowiedź na pytanie „Czy jako pacjent muszę podawać swój numer PESEL w rejestracji albo okazywać swój dowód osobisty?”.

Opis

Identyfikacja tożsamości przy rejestracji w gabinecie podczas teleporady

Identyfikacja tożsamości przy rejestracji w gabinecie podczas teleporady – przygotowaliśmy Stanowisko IOD odnoszące się do problematyki prawidłowej realizacji obowiązku identyfikacji pacjentów, w zależności od tego na jakim etapie procesu udzielania świadczeń zdrowotnych do niego dochodzi.

Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej ...

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji medycznej Pacjentów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 listopada 2008r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta[1] oraz zgodnie z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia[2], z tego względu zobowiązany i uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych dotyczących Pacjentów. Aby zapewnić prawidłową realizację ww. obowiązków pozyskiwane dane muszą być poprawne, co wymaga weryfikowania ich poprawności w trakcie pozyskiwania.

Materiał informacyjny dla Pacjentów ...

W praktyce można spotkać się ze stanowiskami Pacjentów, którzy odmawiają wprost podawania swojego numeru pesel, czy też okazania dokumentu tożsamości. Przygotowaliśmy krótki materiał informacyjny np. do wywieszenia przy okienku rejestracji, mający na celu wyjaśnienie podstaw prawnych do przetwarzania przez podmiot medyczny takich inforamcji jak numer PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości wraz z jego nazwą i krajem wydania.

Jakie dane dotyczące dokumentu tożsamości można odnotować ...

Zgodnie z § 10 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dokumentacja indywidualna, jeżeli przepisy ww. Rozporządzenia nie stanowią inaczej, zawiera oznaczenie pacjenta zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r., o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przy czym określenie rodzaju dokumentu potwierdzającego tożsamość obejmuje jego nazwę oraz nazwę kraju, w którym został wystawiony.