Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura postępowania dla szkoły w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP​

99,00 

Procedura postępowania dla szkoły w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych ​

Procedura opisująca zasady postępowania i realizacji przedsięwzięć przez szkołę w przypadku:

 • zagrożenia wystąpieniem albo wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym
 • zagrożenia wystąpieniem albo wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej.

Spis treści:

 • Zarządzenie wprowadzające Procedurę realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP
 • Przedsięwzięcia wykonywane w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych:
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA)
  • Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO)
  • Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego (stopień CHARLIE)
  • Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego (stopień DELTA)
 • Przedsięwzięcia wykonywane w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w stopniach alarmowych CRP:
  • Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP)
  • Po wprowadzeniu drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)
  • Po wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP)
  • Po wprowadzeniu czwartego stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP)
 • Notatka z wykonanych działań w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego lub alarmowego CRP

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Procedura postępowania dla szkoły w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych

Przygotowaliśmy dla Państwa procedurę opisującą zasady realizacji przedsięwzięć w związku z ogłoszeniem na terenie całego kraju poszczególnych stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP.

Ograniczenia dla osób postronnych ...

Odnotowaliśmy w minionym okresie, iż problematyczną kwestią stało się stosowanie właściwych procedur przez przedszkola i szkoły, które stosując się do przepisów (Załącznik 2, Część I, pkt. 2 ppkt. 8 – Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP) wprowadziły zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym. Problem polegał na tym, iż w sposób nieprawidłowy dokonywano ograniczenia w zakresie wstępu na teren, przedszkola, szkoły, uczelni. Wprowadzano bowiem zakaz całkowitego wstępu na teren placówki dla wszystkich osób, które nie były jej pracownikami i wychowankami, czy uczniami, albo odpowiednio sttudentami.

Zdarzenia o charakterze terrorystycznym ...

W przypadku zagrożenia wystąpieniem albo wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:

 • pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA);
 • drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO);
 • trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE);
 • czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA).

Zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczące systemów teleinformatycznych ...

W przypadku zagrożenia wystąpieniem albo wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej  można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

 • pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA–CRP);
 • drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO–CRP);
 • trzeci stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE–CRP);
 • czwarty stopień alarmowy CRP (stopień DELTA–CRP)

Ograniczenia zależą od stopnia alarmowego ...

W zależności od rodzaju zagrożenia, albo od rodzaju zdarzenia terrorystycznego, jak również przy uwzględnieniu tego, czy powyższe zagrożenie albo zdarzenie realizuje się w odniesieniu do systemu teleinformatycznego – różne są działania, które należy podejmować, różne są zasady realizacji poszczególnych procedur bezpieczeństwa.