Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zaległy urlop w pandemii

Zaległy urlop wypoczynkowy do 30 września

Zaległy urlop w pandemii - do kiedy należy go udzielić.

Zaległy urlop w pandemii – do kiedy należy go udzielić, czy pracownik ma obowiązek z niego skorzystać w określonym terminie.

Kodeks Pracy.

Urlop jest prawem pracownika, którego nie może się zrzec.

Zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu Pracy

cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej „urlopem”(…)”.

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielić urlopu.

Zgodnie z art. 161 Kodeksu Pracy

cyt.: „(…)Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo(…)”.

Niewykorzystany urlop tylko do 30 września.

Zgodnie z art. 168 Kodeksu Pracy

cyt.: „(…)Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art.163 należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego; nie dotyczy to części urlopu udzielanego zgodnie z art.167(2)(…)”.

Kara grzywny.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt. 2 Kodeksu Pracy

cyt.: „(…)Kto, wbrew obowiązkowi: (…) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu (…) podlega karze grzywny od 1000zł do 30000zł (…)”.

Urlop w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Zgodnie z art. 15gc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), dodany ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)

cyt.: „(…)W  okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.(…)”.

W treści odpowiedzi na zapytanie nr 1098 w sprawie wykorzystania zaległego urlopu w czasie pandemii COVID-19 czytamy, iż

cyt.: „(…)Rozwiązanie to zostało oparte na założeniu, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pracownicy będą wykazywać zmniejszone zainteresowanie wykorzystywaniem prawa do urlopu wypoczynkowego w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi dystansowania społecznego oraz ograniczenia lub zawieszenia działalności obiektów i usług związanych z branżą turystyczną i hotelarską. W konsekwencji w takiej sytuacji dochodziłoby do kumulacji urlopów niewykorzystanych w latach poprzednich oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym(…)”.

Brak możliwości udzielenia urlopu niewykorzystanego po 30 września.

W treści odpowiedzi na zapytanie nr 1098 w sprawie wykorzystania zaległego urlopu w czasie pandemii COVID-19 czytamy, iż

cyt.: „(…)Biorąc powyższe pod uwagę, w szczególności uwzględniając treść orzecznictwa sądowego oraz konieczność przeciwdziałania potencjalnemu kumulowaniu przez pracowników niewykorzystanych i bieżących urlopów wypoczynkowych w okresie trwania stanu epidemii SARS CoV-2, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że obecnie nie przewiduje się zmiany przepisów prawa pracy dotyczących wykorzystania przez pracowników zaległych urlopów w kierunku postulowanym w zapytaniu Pani Poseł(…)”.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep