Proste to RODO ochrona danych w sektorze medycznym

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. Audyt cyberbezpieczeństwa PWDL. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w sektorze medycznym

Kary RODO w medycynie

Darmowa dokumentacja dla upowżnionego i pełnomocnika

Kary RODO w medycynie - omówienie decyzji

Kary RODO w medycynie stały się faktem. Wadliwe wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych to jedna z podstaw nakładania kar finansowych. Brak realizacji przyjętych i wdrożonych procedur, to kolejny problem jednostek. Elementarne uchybienia w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej dotykają szerokiego grona podmiotów medycznych. Wskazane kategorie uchybień stały się powodami dla których organy nadzorcze podejmowały decyzje o nałożeniu kar finansowych z RODO na jednostki medyczne. Źródło danych, wykaz kar RODO w medycynie.

Kary finansowe RODO - bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Kara RODO HOLANDIA

Holandia
460,000 Euro

Szpital w Holandii nie posiadał adekwatnych wewnętrznych rozwiązań organizacyjno - technicznych w zakresie bezpieczeństwa i zasady ograniczonego dostępu do dokumentacji medycznej. W wyniku nieprawidłowej procedury dziesiątki pracowników szpitala miało możliwość niczym nieuzasadnionego przeglądania dokumentacji medycznej "znanej holenderskiej osoby".

Proste to RODO

Dostęp do dokumentacji medycznej powinny posiadać wyłącznie osoby upoważnione do tego, w związku z realizacją celów określonych przez jednostkę.

Ponadto dostęp do danych szczególnej kategorii powinien być realizowany zgodnie z zakresem poleceń wydanych przez jednostkę, jako administratora danych osobowych. Powyższe wymaga prowadzenie i aktualizowania wykazu osób upoważnionych.

Jak również wymaga od administratorów systemów informatycznych prowadzenia i ewidencjonowania nadanych loginów do systemów informatycznych. Wymusza również przyjęcie i stosowanie polityki weryfikacji poprawności posługiwania się loginami i indywidualnymi hasłami przez personel upoważniony.

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Brak wydanych upoważnień do przetwarzania danych szczególnej kategorii.
 • Nie aktualizowanie wydanych upoważnień.
 • Niedostateczny nadzór nad wydanymi / cofniętymi loginami dostępu do systemów informatycznych.
 • Brak kontroli poprawności wykorzystywania loginów / haseł dostępowych przez personel.
 • Nieprawidłowe procedury udostępniania dokumentacji medycznej z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

Kary finansowe RODO - udostępnianie dokumentacji medycznej

Kara RODO Cypr

Cypr
5,000 Euro

Jednostka medyczna nie mogła zrealizować prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej z uwagi na fakt, iż nie potrafiła jej odszukać.

Proste to RODO

Jednostki medyczne powinny bezwzględnie realizować prawo pacjentów do dostępu do dokumentacji medycznej oraz do udzielania informacji na temat ich stanu zdrowia i udzielonych im świadczeń medycznych.

Jednostki w tym celu powinny posiadać procedury udostępniania informacji i dokumentacji medycznej oraz przeszkolić personel medyczny w posługiwaniu się nimi.

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Brak procedur udostępniania dokumentacji / informacji.
 • Niedostateczna liczba szkoleń personelu w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej.
 • Nie przeprowadzanie kontroli wewnętrznych poprawności działania jednostki.
 • Brak wsparcia prawnego przy rozstrzyganiu wątpliwych przypadków.
 • Pośpiech i pobieżność działania przy udostępnianiu informacji.

Kary finansowe RODO - błąd systemu teleinformatycznego

Portugalia Kara RODO

Portugalia
400,000 Euro

Wadliwie działający system zarządzania loginami / profilami umożliwiającymi dostęp do dokumentacji medycznej stał się powodem nałożenia kary na portugalski szpital. W systemie aktywnych było 985 profili a zatrudnionych tylko 296 lekarzy.

Proste to RODO

Aktualizowanie profili loginów dostępowych jest obowiązkiem jednostki. Każda zmiana personelu wymaga podjęcia działań w zakresie aktualizacji loginów dostępowych.

Jednostki powinny także wdrażać polityki resetowania haseł, tak aby nie były tworzone nowe profile dostępowe bez usuwania starych, co do których hasło zostało zagubione przez pracownika.

Zakres uprawnień dla nadawanego loginu powinien być zgodny z zakresem upoważnienia wydanego przez administratora danych osobowych .

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Brak współpracy służb kadrowych z działem informatycznym.
 • Niezrozumienie powagi zagadnienia ochrony login i hasła dostępowego.
 • Niechęć personelu do posługiwania się własnym login i hasłem dostępowym.
 • Brak procedur weryfikacji w przypadku resetowania haseł dostępowych.
 • Zbyt szerokie zakresy uprawnień przypisane do loginów użytkowników.

Kary finansowe RODO - błąd systemu teleinformatycznego

Flaga Bułgaria Proste to RODO

Bułgaria
510 Euro

Bez dyspozycji pacjenta, doszło do zmiany podmiotu odpowiedzialnego za opiekę medyczną nad zainteresowanym, w następstwie przekazania jego danych osobowych do innego podmiotu medycznego.

Proste to RODO

Jednostki medyczne posiadać wiedzę na temat swoich prawi i obowiązków. Muszą bezwzględnie znać procedury obowiązujące w realiach medycznych.

Dokumentem, który ułatwia zarządzanie procesem przetwarzania danych osobowych jest Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, który identyfikuje podstawy prawne i cele przetwarzani.a

Nieprawidłowe praktyki jednostek medycznych:

 • Jednotki nie śledzą na bieżąco zmian realiów funkcjonowania.
 • Podmioty wychodzą z założenia, że mogą zmieniać dowolnie cel przetwarzania danych.

Bezpłatne konsultacje z naszym ekspertem

Wypełnij samodzielnie ankietę sprawdzającą:

Ankieta sprawdzająca do pobrania za darmo.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje. Mając na uwadze opisane kary RODO w medycynie przygotowaliśmy krótka ankietę sprawdzającą ryzyko wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Po wypełnieniu ankiety skontaktuj się z naszym ekspertem:

Po wypełnieniu ankiety zapraszamy na telefoniczne bezpłatne konsultacje. Nasz ekspert Dominik Spałek omówi z Państwem wyniki ankiety. Ankieta jak i konsultacja ma charakter anonimowy i nie jest obowiązkowa.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.

Szkolenie Proste to RODO Wzory dokumentów RODO w medycynie

Szkolenie rodo w medycynie

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie.

Indywidualne pytania słuchaczy i praktyczna dyskusja merytoryczna.

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie – panel dyskusyjny. Z uwagi na fakt, iż jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne, sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, iż uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania to element, który jest dla Państwa decydujący. Mają to na względzie, każdy z uczestników, będzie mógł wziąć udział w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie.

Audyt dokumentacji RODO.

Sprawdzisz poprawność i kompletność swojej dokumentacji z Rozporządzeniem RODO. Praca IOD w jednostkach medycznych polega na nieustannym śledzeniu otoczenia, w jakim one funkcjonują. Z tego względu inspektorzy zmuszeni są do szybkiego i sprawnego reagowania na działania:

 • pacjentów,
 • podmiotów występujących w ich otoczeniu,
 • Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Ministerstwa Zdrowia,
 • Rzecznika Prawa Pacjenta,
 • innych PWDL.

Spowodowany opisanym dynamicznym otoczeniem szum informacyjny, skutkuje tym, iż inspektorzy ochrony danych samodzielnie muszą zmierzyć się z kolejnymi interpretacjami, doniesieniami medialnymi czy propozycjami rozwiązań innych jednostek. W konsekwencji zaczynają przejmować oni kompetencje innych służb w swoich jednostkach. Rozpoznając często w osamotnieniu zagadnienia merytorycznie, jednak nie od strony przepisów regulujących ochronę danych, ale przez pryzmat przepisów branżowych, tematycznych. Osamotnienie IOD w podejmowaniu analiz takich problemów skutkuje tym, iż faktyczny zakres ich obowiązków, niezbędnej wiedzy i oczekiwań Administratorów Danych Osobowych wykracza daleko poza dziedzinę ochrony danych osobowych.

Wzory dokumentów RODO w medycynie.

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie. Aby ułatwić Państwu pracę i wykonywanie opisanych zadań, podjęliśmy decyzję o stworzeniu innego programu szkoleniowego. Innego niż dotychczas spotykane. Szkolenie Proste to RODO skupia swoją uwagę na kluczowych dokumentach RODO, których stworzenie wymaga ogromnego poświęcenia, uwagi i cierpliwości. Jak również współpracy z innymi komórkami jednostki medycznej, jakiej często brakuje IOD. Kierowani naszym doświadczeniem i wiedzą stworzyliśmy gotowe wypełnione wzory dokumentów, które ułatwią w sposób istotny IOD, czy nawet samodzielnemu ADO, ich skuteczne wdrożenie do stosowania w swojej placówce medycznej, bez konieczności angażowania ogromnych nakładów siła, a co za tym idzie, środków finansowych. Są to także dokumenty, które podlegają faktycznie nieustannym zmianom, jakie wynikają z dynamicznych zachowań ustawodawcy, doktryny i całego otoczenia jednostek służby zdrowia. Naszym celem jest zrealizowanie praktycznych szkoleń i ochrona danych w PWDL.

Jak wygląda schemat naszego szkolenia "Proste to RODO II"

I - BLOK - audyt dokumentacji RODO test kompletności i poprawności wdrożonej dokumentacji RODO

W pierwszej części szkolenia przedstawimy Państwu informacje, które pozwolą na dokonanie samooceny wdrożonej w Państwa jednostce dokumentacji RODO. Dzięki temu testowi będą Państwo w stanie ocenić zasadność wykonania jej przeglądu pod kątem kompletności i poprawności.

II - BLOK - omówienie wzorów dokumentów RODO

W tej części szkolenia przedstawimy zasady tworzenia dokumentacji RODO, konkretnych dokumentów. Omówimy przygotowane przez nas wzory.

Każdy z uczestników otrzyma wypełnione wzory dokumentów RODO.

 • RCPD – rejestru czynności przetwarzania danych dla jednostki medycznej.
 • OR – oceny ryzyka przetwarzania danych.
 • KI – klauzul informacyjnych dla pacjenta, dla pracownika, dla kandydata, dla kontrahenta i inne.

Każdy z uczestników otrzyma przygotowane wzory Procedur

 

Wszystkie te dokumenty zostaną szczegółowo omówione, dzięki czemu praca ich dostosowanie do własnej specyfiki jednostki medycznej będzie proste, szybkie i skuteczne.

III - BLOK - panel dyskusyjny / indywidualne tematy / dyskusja i bieżące problemy

Nasze szkolenie nastawione jest na praktyczną wiedzę. Z tego względu zdecydowaliśmy się, iż znaczącą część czasu przeznaczymy na dyskusję. Każdy z uczestników będzie mógł zadawać pytania naszym prelegentom oraz podejmować dyskusję. Wszystko to służyć ma użyteczności przekazywanej Państwu wiedzy.

Co należy zrobić, aby się zapisać na szkolenie.

Zarezerwuj miejsce na szkolenie

Nie czekaj do ostatniej chwili, zarezerwuj sobie miejsce na szkolenie Proste to RODO.

 • Kup bilet na szkolenie Proste to RODO
 • Po zakupie prześlij do nas listę swoich indywidualnych pytań
 • Dokonaj płatności.
 • Ilość miejsc ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych.
Ilość zgłoszeń przyjętych od uczestników.
Ilość zgłoszeń na szkolenia 36%

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję (ilość miejsc ograniczona)

Do kogo adresowane jest szkolenie:

Osoby zarządzające (ADO).
Inspektorzy Ochrony Danych.
Administratorzy Systemów Informatycznych.
Informatycy i osoby zarządzające systemem teleinformatycznym.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie systemów informatycznych.
Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowe korzyści dla uczestników szkolenia:

Świadczenia dodatkowe dla uczestników szkolenia:

Przerwy kawowe: kawa, herbata, ciasto
Przerwa obiadowa: obiad dla uczestników

Termin i miejsce szkolenia:

Planowane terminy szkolenia:
03.II.2020 r.Częstochowa

Minimalna ilość uczestników:

Minimalna ilość uczestników dla grupy szkoleniowej.
15 osób.

Osoby prowadzące:

dr Jakub Rzymowski
mgr Dominik Spałek
mgr Michał Kubik

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL].

5/5

1499,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln