Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19 oraz przeciwko grypie - zmiany wchodzą w życie 1 października 2022r.

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19

Nowe zasady rozliczania szczepień COVID-19 oraz przeciwko grypie określone w Zarządzeniu Prezesa NFZ [118/2022/DSOZ] z dnia 20 września 2022r.  zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [217/2021/DSOZ]

Dowiedz się więcej

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Dodatkowe świadczenie pieniężne COVID-19

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS

Bezlimitowe rozliczanie świadczeń w AOS stało się faktem, za sprawą Zarządzenia Prezesa NFZ 116/2021/DSOZ.

Dowiedz się więcej

Premia za leczenie na miejscu w POZ

Czy pacjent może nie wyrazić zgody na teleporadę w POZ

Premia za leczenie na miejscu w POZ

Premia za leczenie na miejscu w POZ – Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił zarządzenie w sprawie warunków i realizacji umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Poradnie POZ, które będą leczyć i diagnozować pacjentów na miejscu,  w bezpośrednim kontakcie z lekarzem, otrzymają wyższą stawkę. Zarządzenie wchodzi w życie od 25 czerwca, ale część przepisów będzie obowiązywała od 1 września

Dowiedz się więcej

Ułatwienia rozliczeń z NFZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ułatwienia rozliczeń z NFZ.

Ułatwienia rozliczeń z NFZ stały się faktem za sprawą wejścia w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020r., poz. 696).

Wprowadzone zmiany.

Zmiana miejsca udzielania świadczeń (§ 7 ust. 3 załącznika)

Dotychczas: Zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń następuje na pisemny wniosek świadczeniodawcy. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i udziela zgody albo odmawia jej wydania w formie pisemnej.

Zmiana: Zmiana określonego w umowie miejsca udzielania świadczeń następuje  na wniosek świadczeniodawcy , po uzyskaniu zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Brak odpowiedzi na wniosek w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.  Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może  przed upływem tego terminu, po poinformowaniu o tym wnioskodawcy  wydłużyć termin rozpatrzenia wniosku o kolejne 7 dni. Brak odpowiedzi na wniosek w wydłużonym terminie oznacza jego pozytywne rozpatrzenie.

Rozliczenia przy zaprzestaniu opieki (§ 17 ust. 1 załącznika)

Dotychczas: W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej, należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę dwunastych części iloczynów liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców i kapitacyjnych stawek rocznych, z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Zmiana: W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej, należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę dwunastych części iloczynów liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców i kapitacyjnych stawek rocznych, z uwzględnieniem współczynników korygujących. W przypadku zaprzestania obejmowania opieką świadczeniobiorców w trakcie okresu sprawozdawczego należność, o której mowa w zdaniu pierwszym  jest ustalana jako  suma dwunastych części iloczynów liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach świadczeniobiorców  i stawek rocznych, pomnożona przez iloraz liczby dni obejmowania opieką i liczby dni roboczych wdanym okresie sprawozdawczym  z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Rozliczanie świadczeń uzdrowiskowych (§ 25 załącznika)

Dotychczas: Należność z tytułu umowy za realizację świadczeń leczenia uzdrowiskowego oddział Wojewódzkiego Funduszu wypłaca przelewem na rachunek bankowy określony w umowie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przez świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych. Przepisów § 24 ust. 1 i 6 nie stosuje się.

Zmiana: Wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni roboczych”. Uchyla się zdanie drugie.

Płatność a braki w dokumentacji rozliczeniowej (§ 26 ust. 4 załącznika)

Dotychczas: Oddział Wojewódzki Funduszu dokonuje płatności wstrzymanych należności w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzupełnionych lub poprawionych dokumentów rozliczeniowych, informacji, o której mowa w § 17 ust. 2, dokumentów, o których mowa w § 23 ust. 5, lub otrzymania korygujących dokumentów rozliczeniowych, nie wcześniej jednak niż w terminie płatności przewidzianym dla złożenia prawidłowych dokumentów.

Zmiana: Oddział wojewódzki Funduszu dokonuje płatności wstrzymanych należności w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzupełnionych lub poprawionych dokumentów rozliczeniowych, informacji, o której mowa w §17 ust. 2, dokumentów, o których mowa w §23 ust. 5, lub otrzymania korygujących dokumentów rozliczeniowych

Zmian jest więcej ....

  • Ułatwienia w zakresie wymiany dokumentów (§ 23 ust. 6, 6a, 7, 8, 9 załącznika)​.
  • Znaczne usprawnienie  i przyspieszenie składania oświadczeń i wniosków dotyczących umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (§ 39, 40 załącznika)​.
  • Szereg tymczasowych rozwiązań  obowiązujących w związku z trwaniem stanu zagrożenia epidemicznego.
  • Zachęcamy do wnikliwej analizy treści Rozporządzenia z uwagi na jego szczególny charakter oraz przedmiot regulacji.