Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak będzie wyglądać nauka do wakacji 2020?

Powór dzieci do szkoły

Jak będzie wyglądać nauka do wakacji 2020?

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 jest wielką zagadką dla wielu dyrektorów. Pytania jak będzie wyglądać rok szkolny do wakacji cały czas się mnożą, na najważniejsze z nich już najwyższy czas, aby odpowiedzieć.

  • Co z uczniami którzy mają zagrożenia brakiem klasyfikacji, czy nauczyciele będą podnosić oceny o 1 w górę zgodnie z apelem Rzecznika Praw Dziecka?
  • Czy można organizować oficjalne zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw?
  • Czy zajęcia będą prowadzone w wakacje?

Na ostatniej konferencji w poniedziałek 01.06.2020 Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowsk poinformował wszystkich o tym, że nie będzie kolejnych etapów odmrażania szkół do końca roku szkolnego, a zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość.

Oznacza to, że uczniowie nie wrócą już do stacjonarnych zajęć w szkole w tym roku szkolnym. Warto zwrócić również uwagę na to, iż Minister zaznaczył, że elementy zdalnej nauki powinny z nami zostać już na stałe, są to bardzo ważne i kluczowe deklaracje, aby informatyzacja i rozwój nauki z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość były nadal w szkołach rozwijane. Co od marca do dnia dzisiejszego pokazało jak bardzo w szkołach zawiodło.  Pamiętajmy, że bariery dla e-lekcji to nie tylko brak komputerów w domach uczniów czy nauczycieli, a bardzo często wykluczenie cyfrowe uczniów i rodziców, a co najgorsze nauczycieli.

Liczę na to, że dyrektorzy szkół wyciągną właściwe wnioski z sytuacji kryzysowej z jaką teraz musieli się zmierzyć i wdrożą elementy kształcenia na odległość w roku szkolnym 2020/2021, a w każdej szkole zadziała chociaż platforma rządowa e-podręczniki lub rozwiązania komercyjne takie jak MS Office lub Google Classroom.

  • Czy nauczyciele będą zawyżać wszystkim uczniom oceny zgodnie z apelem RPD?

W mojej ocenie takie podejście kadry pedagogicznej było by katastrofą dla systemu edukacji oraz gwoździem do trumny dla systemu kształcenia na odległość. Jeżeli uczeń, który w semestrze szkolnym 2019 miał dużą liczbę nieobecności oraz zagrożenie klasyfikacji nie skorzystał z opcji relatywnie łatwiejszego podniesienia swoich ocen poprzez system zdalnej nauki to klasyfikowanie go do następnej klasy będzie demoralizujące dla niego oraz krzywdzące dla uczniów, którzy wypełniali swoje obowiązki.  Weźmy również aspekty motywacyjne do wykorzystywania narzędzi do zdalnej nauki w przyszłości, jeżeli uczeń za brak jakichkolwiek działań i za brak obecności na zajęciach dostaje promocje do następnej klasy to w jaki sposób motywuje go to do nauki z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania. Należy również zauważyć, że promocja takiego ucznia do kolejnej klasy spowoduje tylko pogłębienie się braków edukacyjnych, gdyż uczeń ten nie opanował wiedzy z klasy niżej, która w większości przypadków jest niezbędna, aby opanować wiedzę w klasie wyższej.

Tego typu apele nie zyskały również aprobaty Ministra Edukacji co nie ukrywam bardzo mnie cieszy.

Natomiast jeżeli barierą dla ucznia było wykluczenie cyfrowe lub wielodzietność, należy takiego ucznia zapraszać na konsultacje i pracować z nim w szkole, gdyż uczeń który będzie zmotywowany do nauki zaliczy przedmioty, z którymi ma problem na konsultacjach. Pamiętajmy, że darmowa promocja do klasy wyżej nie wyjdzie nikomu na zdrowie, ani szkole, ani klasie, a tym bardzie promowanemu uczniowi.

  • Co z zakończeniem roku szkolnego?

Ponieważ szkoły każdego stopnia obowiązują przepisy rozporządzeń:

Należy mieć na uwadze, że działania tych placówek zostały zawieszone „Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

oraz

„W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Oznacza, że przepisy nie przewidują możliwości realizowania jakichkolwiek działań po za tymi dopuszczonymi wyjątkami (edukacja wczesnoszkolna, oddziały przedszkolne itd), a co za tym idzie również organizowania jakichkolwiek wydarzeń w szkołach w tym oficjalnego zakończenia roku szkolnego czy oficjalnego rozdania świadectw. 

Szkoły powinny przygotować się na indywidualne rozdawanie świadectw podobnie jak to wyglądało w przypadku maturzystów oraz powstrzymać się od organizowania oficjalnego zakończenia roku.

Pamiętać należy, iż co prawda możliwe jest dostarczenie skanu świadectwa uczniowie, jednak dokument ten jest pozbawiony mocy prawnej, gdyż świadectwo jest dokumentem publicznym i podlega ścisłemu zarachowaniu.

Z konferencji MEN wynika, iż nie są planowane w tej kwestii zmiany, stąd nie liczyłbym na zmianę stanowiska ministerstwa do końca roku szkolnego.

  • Jak wygląda sytuacja w przedszkolach?

Nieco inaczej ma się to w przedszkolach, które zostały wykreślone z w/w rozporządzeń, a co za tym idzie (po za wytycznymi GIS i ogólnym rozporządzeniem o nakazach i zakazach) przedszkola w obecnym stanie prawnym funkcjonują „normalnie”.  Byłbym jednak bardzo ostrożny jeżeli chodzi o organizowane oficjalnego zakończenia roku, a jeżeli nacisk ze strony rodziców były duży na jego zorganizowane zalecam wystąpić o decyzję do sanepidu.

  • Wakacje!

Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby zajęcia były organizowane w wakacje, a rok szkolny został wydłużony. Potwierdza to również przygotowanie przez MEN, MZ i GIS wspólnych wytycznych dla organizowanych wypoczynków wakacyjnych