Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przekazywanie danych o wynikach leczenia

Przekazywanie danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca

Przekazywanie danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca

Przekazywanie danych o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca nowy obowiązek wynikający z art. 40a Ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019r., poz 1239).

Zgodnie z art. 40a ust. 1) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Podmiot leczniczy, w którym lekarz sprawuje opiekę medyczną nad osobą zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną określoną w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 1 albo osobą podejrzaną o takie zakażenie lub zachorowanie, przekazuje do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dane o wynikach leczenia lub o wykluczeniu nosicielstwa u ozdrowieńca (…)”.

Zgodnie z art. 40a ust. 2) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Przekazaniu podlegają wyłącznie dane spośród wymienionych w art. 30 ust. 2 w zakresie, w jakim są one niezbędne dla zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych. (…)”.

Zgodnie z art. 40a ust. 3) ww. Ustawy cyt.: „(…)  Minister właściwy do spraw zdrowia określi  w drodze rozporządzenia:

  1. wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 1,
  2. zakres danych spośród wymienionych w art. 30 ust. 2, okoliczności, termin i sposób ich przekazywania,
  3. właściwość państwowego inspektora sanitarnego w zakresie otrzymania danych na podstawie ust. 1

– w celu zapewnienia skuteczności zapobiegania tym chorobom zakaźnym i zakażeniom i ich zwalczania, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej  oraz porównywalności informacji zbieranych w krajowym i międzynarodowym nadzorze epidemiologicznym (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.

Nowe Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej stało się faktem. Warto zapamiętać ten numer dziennika ustaw Dz.U. z 2020r., poz 666. W związku z faktem, iż temat dotyczy wszystkich podmiotów medycznych prowadzących dokumentację medyczną, informujemy iż przygotowujemy kolejne opracowania dotyczące zagadnienia, jak również warsztaty szkoleniowe.

Informacja o wejściu w życie

Od kiedy wchodzą w życie

Ogólnie co się zmieniło

Porównanie stare i nowe