Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praktyczne wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli

Praktyczne wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli

Praktyczne wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli

Praktyczne wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Placówki oświatowe zobowiązane są do respektowania szeregu swoich obowiązków. Wiele z tych obowiązków wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiednich wzorów dokumentów. Przygotowaliśmy dla Państwa wzory dokumentów, które uznajemy, iż mogą istotnie ułatwić Państwu pracę. Są to przydatne i praktyczne wzoru, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy szkoły, czy odpowiednio przedszkola.

Wzór dokumentacji przygotowany w dwóch wersjach

Praktyczne wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.

Każdy administrator danych osobowych, a takim jest przedszkole, zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na niego na gruncie przepisów RODO. Klauzula Informacyjna RODO stanowi narzędzie do realizacji obowiązku przez administratora. Dzięki niej jego wypełnienie staje się proste.

Każdy administrator danych osobowych, a takim jest szkoła, zobowiązany jest do realizacji obowiązku informacyjnego, nałożonego na niego na gruncie przepisów RODO. Klauzula Informacyjna RODO stanowi narzędzie do realizacji obowiązku przez administratora. Dzięki niej jego wypełnienie staje się proste.

Wzór dokumentu będącego oświadczeniem, za pośrednictwem którego osoba uprawniona przedstawiciel ustawowy / opiekun prawny upoważniają inną osobę trzecią do odbioru dziecka z placówki.

Wzór tablicy informacyjnej, za pośrednictwem której osoby przebywające w obrębie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym informowane są o tym, jak również informowane są o przysługujących im uprawnieniach związanych. Informowanie o fakcie objęcia danego obszaru monitoringiem wizyjnym jest obowiązkiem administratora, szkoły.

Wzór oświadczenia, składanego w sytuacji, kiedy nie ma możliwości przy rekrutacji do polskiej placówki wykazania okresu pobierania nauki poza granicami kraju.

Wzór oświadczenia wypełnianego przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka wyrażających uczęszczanie ich dziecka na zajęcia z religii albo etyki w szkole.

Wzór karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej gotowy do wykorzystania w szkole. Dokument zawiera prawek określone informacje.

Wzór oświadczenie, w sprawie rezygnacji z uczęszczania dziecka na zajęcia wychowania do życia w rodzinie WDŻ.

Pobierz bez opłaty poniższe materiały w j.ukraińskim

Dane osobowe uczniów w postaci ich wizerunku często wykorzystywane są w celu promowania osiągnięć uczniów, wydarzeń kulturalno-sportowych, relacji z życia szkoły i działań dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie takich danych do publikacji na portalu Facebook, wraz ze stosowną klauzulą informacyjną. Dokumentacja przygotowana w j.ukraińskim oraz w j.polskim.

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.