Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Niewłaściwe dostarczenie korespondencji pocztowej

Niewłaściwe doręczenie korespondencji

Niewłaściwe dostarczenie korespondencji pocztowej.

Niewłaściwe dostarczenie korespondencji pocztowej rozpoczyna cykl publikacji pod tytułem „Bez komentarza„. Są to publikacje wskazujące na problem oraz źródło interpretujące zagadnienie. Celem wpisów opatrzonych kategorią „Bez komentarza”, jest wzbudzenie refleksji w czytelniku, przemyśleń i nie ukrywam także i emocji. Zachęcamy naturalnie także do dyskusji i wymiany swoich poglądów.

Bez komentarza.

„(…)Do UODO wpływały również skargi dotyczące szeroko pojętych usług kurierskich i pocztowych. Obejmują one w przeważającym zakresie problematykę ujawnienia danych osobowych zawartych na przesyłkach poprzez doręczenie ich osobom nieuprawnionym (w tym pozostawienie na portierni lub u ochrony osiedla, niewyrzucenie korespondencji do skrzynki). Takie działania powodują ryzyko ujawnienia osobom nieuprawnionym danych osobowych zawartych w przesyłkach w przypadku ich niedoręczenia i zagubienia przez podmioty realizujące usługę. Przedmiotem analizy w postępowaniach była również kwestia zabezpieczenia danych osobowych oraz ochrona danych osobowych znajdujących się w przesyłce. Należy zauważyć, że podmiot realizujący usługę nie ma wiedzy, czy i jakie dane zawiera list lub paczka. W związku z powyższym najwięcej wątpliwości występuje w tym zakresie, co do określenia:

  • czy i w odniesieniu do jakich danych osobowych operatorowi usług pocztowych przysługuje status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2016/679,
  • jaki podmiot ponosi odpowiedzialność za naruszenie rozporządzenia 2016/679 w przypadku ujawnienia danych zawartych w niedoręczonych – zagubionych przesyłkach (o których to danych często podmiot doręczający nie wie)(…)”.

Dowiedz się więcej