Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Czy IOD może być koordynatorem

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności.

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności? Problematykę koordynatora poruszałem w pierwszym opracowaniu pt.: „Koordynator do spraw dostępności„. Przypomnijmy tematyce poświęcona została Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Ustawa ta określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych. Pamiętać jednak należy, iż do dostępności cyfrowej w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dowiedz się więcej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności
[responsivevoice_button voice="Polish Female" buttontext="Przeczytaj na głos tekst artykułu."]

Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności, w związku z wątpliwościami dotyczącymi problemów z określeniem tego kto i kiedy zobowiązany jest do jego powołania, poniżej przedstawiam swoje wyjaśnienia. w tej sprawie.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organy władzy publicznej zobowiązane są do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt. 1 ww. Ustawy każda jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana jest do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uwaga.

Jednostki organizacyjne samorządu nie są natomiast organami władzy publicznej, wywnioskować to można chociażby z tego, iż podmioty te są powołane do realizacji określonych zadań własnych samorządu, a ich samodzielna decyzyjność w zakresie realizowanych zadań publicznych jest marginalna. Analizując art. 5 § 2 pkt. 3 KPA, który wprowadza definicję organów administracji publicznej, można znaleźć w nim, że organem administracji publicznej definiuje się jako ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2 (tj. podmioty wydające decyzje administracyjne).

Analizując dogłębnie ten przepis można go podzielić na definicję dwóch pojęć organy władzy publicznej oraz organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej.

Jednostki organizacyjne co do zasady nie zaliczają się do żadnej z tych grup, gdyż nie wydają decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, jedynie w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej co nie jest realizacją zadań publicznych.

Natomiast w przypadku szkół, przedszkoli czy ośrodków pomocy społecznej zaliczają się do podmiotów wydających decyzje administracyjnej w sytuacjach przewidzianych Prawem (np. skreślenie ucznia z listy uczniów, przyznanie świadczenia itp.). Zalicza więc to ich do definicji Organów administracji publicznej, jednak nie do definicji Organów władzy publicznej, a do podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy KPA.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prezentowane powyżej  moje stanowisko potwierdza również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czy wójt / burmistrz / prezydent miasta wyznacza koordynatora tylko w Urzędzie Gminy / Miasta czy dla wszystkich jednostek organizacyjnych?

Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów. Jednostki organizacyjne gminy, jako podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej określonych w art. 6 ustawy, ale nie są zobowiązane do wyznaczenia koordynatora, o którym mowa w art. 14 ustawy. Zatem wójt / burmistrz / prezydent miasta  jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora dla organu. Od decyzji ww. organów zależy czy koordynator będzie odpowiedzialny tylko za dostępność w urzędzie obsługującym ten organ czy też w podległych jednostkach organizacyjnych. MFiPR zachęca do wyznaczania osób pełniących taką funkcję w jak największej liczbie podmiotów publicznych.

Czy każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora do spraw dostępności?

Nie każdy. Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów.

Kto może pełnić funkcję koordynatora, czy są określone wymagania wobec osoby pełniącej tę funkcję?

Przepisy nie określają szczególnych wymagań w stosunku do osoby, która może być wyznaczona do pełnienia funkcji koordynatora dostępności. Biorąc pod uwagę zdania jakie ma wykonywać powinna być to osoba komunikatywna, empatyczna, otwarta na ludzi oraz zmotywowana do poznawania i wdrażania dostępności. Najlepiej byłoby, żeby była to osoba, która zna urząd, w którym pracuje i będzie mogła wskazać te obszary jego działalności, które należy poprawić, żeby urząd ten mógł spełniać wymagania w zakresie dostępności. Funkcja koordynatora dostępności może być pełniona przez jedną lub kilka osób. Decyzja w tym zakresie należy w do kierującego danym podmiotem.

Wykonanie gotowego raportu oraz deklaracji.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep