Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca w godzinach nadliczbowych – RODO Sender

Praca w godzinach mocno nadliczbowych a bezpieczeństwo informacji

Nadliczbówki

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Taka praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy musi przybrać formą wyraźnej dyspozycji pracodawcy. Podporządkowanie się poleceniu pracodawcy, co do wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, jest obowiązkiem pracownika.  Samo pozostawanie w gotowości do pracy nie wystarcza do zakwalifikowania takiego stanu, jako pracy w godzinach nadliczbowych.

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych

Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym co do zasady.

Nie jest pracą w nadgodzinach

  • Nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych.
  • Za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.
  • Szanuj przepisy traktujące o czasie pracy. Respektuj prawo pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego.
  • Zmęczenie jest złym doradcą, dlatego to Ty zadbaj o jakość pracy swojej kadry dla dobra firmy.
  • Bezwzględnie zleć korzystanie z RODO Sender, czyli z programu automatycznie szyfrującego korespondencję i zabezpieczającego ją hasłem przesyłanym na SMS. Nie czekaj wydaj takie polecenie służbowe.