Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji domowej

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji.

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji, w tym izolacji domowej i obowiązkowej hospitalizacji, czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Akt wydany na postawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

Tekst jednolity pozwala zrozumieć całość.

Dynamicznie zmieniające się zapisy powodują, iż powstaje swego rodzaju szum informacyjny, który nie służy temu, aby przepisy były prawidłowo stosowane a nawet interpretowane.

Rozporządzenie określa:

  1. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  2. obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
  3. organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;
  4. obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
  5. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020 poz. 1942

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.poz.607, 1054, 1164, 1506, 1550 i1748) w §5 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

Kwarantanna współdomownika osoby zakażonej.

cyt.: „(…)4. W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.(…)”.

Kwarantanna dla skierowanego na badania.

cyt.: „(…)5. Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.(…)”.

Zwolnienie z kwarantanny osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń.

cyt.: „(…)6. W przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.(…)”.

Informacje o kwarantannie izolacji domowej

Aplikacja kwarantanna domowa

Informacje o kwarantannie izolacji domowej.

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS, jak informuje w swoim komunikacie z 31 października 2020r. ZUS. Temat poruszyliśmy także w naszym opracowaniu pt.: „Oświadczenie pracownika o kwarantannie”.

Informacja o kwarantannie izolacji domowej jest ważna.

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

Dowiedz się więcej

Informacje o kwarantannie w eWUŚ

Informacja o kwarantannie w systemie eWUŚ

Informacja o kwarantannie pacjenta przez system eWUŚ.

Informacja o kwarantannie w eWUŚ, to rozwiązanie, które z praktycznego punktu widzenia personelu medycznego, znacząco usprawnia podejmowanie adekwatnych decyzji i wdrażanie odpowiednich reżimów postępowania.

Komunikat Centrali NFZ

W treści Komunikatu Centrali NFZ z dnia 25 marca 2020r., czytamy cyt.: „(…) w związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia  rozpoczyna przekazywanie informacji o  objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną (…)”.

W jaki sposób aktualizowane są dane w systemie eWUŚ.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ, aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja o kwarantannie w wersji sieciowej eWUŚ.

Użytkownik uzyska informacje o kwarantannie w eWUŚ w postaci specjalnego symbolu przy nazwisku pacjenta. Oznaczenie KW wskazuje, na to, iż pacjent objęty jest obowiązkiem kwarantanny. Następujące po symbolu KW cyfry oznaczają odpowiednio DD – dzień zakończenia kwarantanny, oraz MM – miesiąc jej zakończenia. W naszym fikcyjnym przykładzie zapis [KW-3003] oznacza, iż pacjent przebywa na kwarantannie do 30 marca 2020r., włącznie z tym dniem. Naturalnie od 01 kwietnia 2020r., system eWUŚ automatycznie usunie ww. adnotację.

Informacja o kwarantannie w systemie eWUŚ

Informacja o kwarantannie podana na podstawie eWUŚ ale przez aplikację.

Nie możemy jednak zapominać o tym, iż jednostki medyczne korzystają z informacji z systemu eWUŚ, jednak za pośrednictwem oprogramowania, które obsługuje ich funkcjonowanie kompleksowo. W zależności od autonomicznie przyjętych rozwiązań po stronie producentów tego oprogramowania dedykowanego, informacja o kwarantannie pacjenta może wymagać np. jego aktualizacji. Warto zatem wywołać ten temat i zlecić administratorom systemów informatycznych stosowne działania, w celu sprawdzenia konieczności aktualizacji oprogramowania.

mMedica - Asseco

W komunikacie producenta z dnia 27 marca 2020r., czytamy cyt.: „(…) przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach wskazanych (…) UWAGA – W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ (…)”. Informacje o kwarantannie eWUŚ, aby podane zostały w jak najbardziej dogodny sposób wymuszać mogą aktualizację oprogramowania.

Zasady korzystania z eWUŚ.

To dobry moment, aby zweryfikować poprawność funkcjonowania procedur związanych z obsługą systemu eWUŚ. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „Zasady funkcjonowania eWUŚ„.

Zasady korzystania z eWUŚ. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

 

5/5

49,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Omówienie różnych wariantów i przypadków. Przedstawienei schematu graficznego prawidłowej procedury.

5/5

49,00 pln

Procedura wydawanie recept w podmiotach medycznych.
Omówienie tematu z komentarze praktycznym. Opis procedury postępowania w przypadku wydawania recept, zleceń, wydruków. Wzory formularzy gotowe do stosowania.

5/5

59,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.