Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń

Jak potwierdzić prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej w ramach teleporady

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń.

Awaria eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń stało się problematyczne, zwłaszcza w kontekście teleporad. Wiele podmiotów zastanawia się, w jaki sposób ma odebrać oświadczenie pacjenta o przysługującym mu prawie do świadczeń.

Komunikat NFZ.

Czytaj dalej

Informacje o kwarantannie w eWUŚ

Informacja o kwarantannie w systemie eWUŚ

Informacja o kwarantannie pacjenta przez system eWUŚ.

Informacja o kwarantannie w eWUŚ, to rozwiązanie, które z praktycznego punktu widzenia personelu medycznego, znacząco usprawnia podejmowanie adekwatnych decyzji i wdrażanie odpowiednich reżimów postępowania.

Komunikat Centrali NFZ

W treści Komunikatu Centrali NFZ z dnia 25 marca 2020r., czytamy cyt.: “(…) w związku ze stanem epidemii koronawirusa, w trosce o pracowników służby zdrowia oraz pacjentów  przebywających w placówkach medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia  rozpoczyna przekazywanie informacji o  objęciu osoby ubiegającej się o świadczenia opieki zdrowotnej kwarantanną (…)”.

W jaki sposób aktualizowane są dane w systemie eWUŚ.

Dane dotyczące objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej w systemie eWUŚ, aktualizowane są wg stanu przekazanego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, które odpowiada za przetwarzanie danych otrzymanych z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych oraz Straży Granicznej.

Informacja o kwarantannie w wersji sieciowej eWUŚ.

Użytkownik uzyska informacje o kwarantannie w eWUŚ w postaci specjalnego symbolu przy nazwisku pacjenta. Oznaczenie KW wskazuje, na to, iż pacjent objęty jest obowiązkiem kwarantanny. Następujące po symbolu KW cyfry oznaczają odpowiednio DD – dzień zakończenia kwarantanny, oraz MM – miesiąc jej zakończenia. W naszym fikcyjnym przykładzie zapis [KW-3003] oznacza, iż pacjent przebywa na kwarantannie do 30 marca 2020r., włącznie z tym dniem. Naturalnie od 01 kwietnia 2020r., system eWUŚ automatycznie usunie ww. adnotację.

Informacja o kwarantannie w systemie eWUŚ

Informacja o kwarantannie podana na podstawie eWUŚ ale przez aplikację.

Nie możemy jednak zapominać o tym, iż jednostki medyczne korzystają z informacji z systemu eWUŚ, jednak za pośrednictwem oprogramowania, które obsługuje ich funkcjonowanie kompleksowo. W zależności od autonomicznie przyjętych rozwiązań po stronie producentów tego oprogramowania dedykowanego, informacja o kwarantannie pacjenta może wymagać np. jego aktualizacji. Warto zatem wywołać ten temat i zlecić administratorom systemów informatycznych stosowne działania, w celu sprawdzenia konieczności aktualizacji oprogramowania.

mMedica - Asseco

W komunikacie producenta z dnia 27 marca 2020r., czytamy cyt.: “(…) przystosowujemy nasz system do obsłużenia funkcjonalności eWUŚ w wersji 5, jednakże na chwilę obecną, można już zobaczyć informacje o objęciu kwarantanną. W aktualnie udostępnionej wersji aplikacji mMedica 6.6.1.19745 informacja o kwarantannie dostępna jest w obszarach wskazanych (…) UWAGA – W celu skorzystania z powyższych funkcjonalności  należy przeprowadzić aktualizacje do wersji 6.6.1.0 aplikacji mMedica i mieć ustawioną wersję 3 komunikatu eWUŚ (…)”. Informacje o kwarantannie eWUŚ, aby podane zostały w jak najbardziej dogodny sposób wymuszać mogą aktualizację oprogramowania.

Zasady korzystania z eWUŚ.

To dobry moment, aby zweryfikować poprawność funkcjonowania procedur związanych z obsługą systemu eWUŚ. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu “Zasady funkcjonowania eWUŚ“.

Zasady korzystania z eWUŚ. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

 

5/5

49,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Omówienie różnych wariantów i przypadków. Przedstawienei schematu graficznego prawidłowej procedury.

5/5

49,00 pln

Procedura wydawanie recept w podmiotach medycznych.
Omówienie tematu z komentarze praktycznym. Opis procedury postępowania w przypadku wydawania recept, zleceń, wydruków. Wzory formularzy gotowe do stosowania.

5/5

59,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.

Zasady korzystania z eWUŚ

Zasady korzystania z eWUŚ

Zasady korzystania z eWUŚ - sprawdź czy ich przestrzegasz ?

Gdzie szukać regulacji dot. zasad korzystania z systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców.

Przepisy regulujące zagadnienie związane z systemem eWUŚ ujęte zostały w akcie pn.: „Zasad korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Dokument ten określa zasady korzystania z usługi eWUŚ. W szczególności opisuje on:

  • warunki korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do  korzystania z usługi eWUŚ;
  • zasady udzielania oraz utraty ważności upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ;
  • tryb nadawania oraz odbierania uprawnień do korzystania z usługi eWUŚ.

Rozpoczęcie pracy z eWUŚ.

Dostęp do usługi eWUŚ wymaga uzyskania stosownego upoważnienia do korzystania z systemu. W tym celu Podmiot generuje odpowiedni wniosek w Portalu.  Następnie po uzyskaniu z Funduszu upoważnienia Podmiot staje się uprawniony do korzystania z usługi. Ze względu na to, w kolejnym etapie już sam Podmiot udziela upoważnienia w formie pisemnej wskazanym z imienia i nazwiska oraz numerem PESEL  osobom. Wskazani Użytkownicy  stawać się będą uprawnionymi do występowania do NFZ o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ. Zadanie to Podmiot realizuje wystawiając upoważnienia wg. wzoru z dokumentu Załącznik nr 2 do Zasad NFZ (Upoważnienie).

Terminowe upoważnienia.

Upoważnienie wydane przez Podmiot może być nadane na maksymalny okres nie dłuższy niż 3 lata. Z tego względu jednostki zobligowane będą do systematycznego przeglądu ważności upoważnień. Jeśli bowiem upłynie termin, na jaki wydano upoważnienie, automatycznie traci ono swoją ważność. Zasady NFZ także określają inne przypadki,  w których traci ono ważność z innych przyczyn. Należy pamiętać, że jednostka zobligowana jest więc do sprawdzania ponadto również i tego elementu.

Oświadczenia upoważnionych to konieczność.

Następnie osoba upoważniona podpisuje według wzoru oświadczenie zobowiązujące do zachowania tajemnicy i nieujawniania danych, jak i do ochrony danych osobowych. Wzór oświadczenia określa Załącznik nr 1 do Zasad NFZ (Oświadczenie).

Za sprawą naszej interwencji Proste to RODO, NFZ podjął działania własne dotyczące weryfikacji treści Załączników do Zasad NFZ. Ostatecznie w Komunikacie z dnia 21 stycznia 2019r. czytamy że Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał aktualizacji dokumentów dla operatorów eWUŚ w celu wykazania aktualnej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO.

Zasady, które należy przestrzegać.

Treść § 7 i 8 dokumentu opisują obowiązki Podmiotu jak i Operatorów i Lokalnego Administratora (zwanych łącznie Użytkownikami), które bezwzględnie muszą przestrzegać. Są to przepisy, które bezwzględnie powinny być stosowane w jednostce.

Zakazane praktyki dnia codziennego.

Analiza dokumentacji prowadzi nas do wniosku, że za niedopuszczalne uznać należy rozwiązania techniczno-organizacyjne opisane poniżej:

Ankieta sprawdzająca poprawność korzystania z eWUŚ

Temat posługiwania się systemem eWUŚ często pomijany jest w jednostkach medycznych. Bagatelizowanie tych zagadnień jest działaniem nieprawidłowym. Z tego względu zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszym opracowaniem, z dokumentem NFZ oraz proponujemy wykonanie wewnętrznego audytu sprawdzającego. Audytu który mogą Państwo przeprowadzić posługując się przygotowaną przez Zespół Proste to RODO tabelą sprawdzającą.

Przepisy karne

[1] Art. 107. Ustawy o ochronie danych osobowych
1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

Zasady korzystania z eWUŚ. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

 

5/5

49,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln