Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nagranie VIDEO konferencji UODO

Nagranie VIDEO Konferencji UODO

Nagranie VIDEO konferencji UODO

Nagranie VIDEO konferencji UODO „Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”. Przypomnijmy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych to wydarzenie, którego obchody zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada bowiem rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.  Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Było merytorycznie

W ramach kolejnych trzech paneli dyskusyjnych przedstawiciele Urzędu, Komisji Europejskiej, prawnicy i praktycy omówili szereg problematycznych kwestii związanych z ochroną danych osobowych w korelacji z  wyzwaniami, jakie rzeczywistość niesie ze sobą w obszarach zdalnej pracy czy nauki, radzenia sobie z procesami przetwarzania w okresie pandemii przez pracodawców. Więcej nt podsumowania przeczytają Państwo w Komunikacie UODO.

Spore zainteresowanie i problemy techniczne

Ogromne zainteresowanie wydarzeniem, obchodami, sprawiło, iż część z odbiorców miała przejściowe problemy w śledzeniu na bieżąco poszczególnych paneli dyskusyjnych. Z tego względu cieszy nas fakt udostępnienia materiału ze szkolenia. Nagranie VIDEO konferencji UODO pozwoli na ponowne zapoznanie się z tematyką podnoszoną przez prelegentów.

Nagranie do odtworzenia

Dowiedz się więcej

VI Dzień Otwarty UODO Akademia WSB – podsumowanie

Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych 07 lutego 2020r. Akademia WSB

Akademia WSB

Mirosław Sanek

Dnia 07 lutego 2020r. miała miejs VI już edycja Dni Otwartych Urzędu Ochrony Danych Osobowych na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Punktualnie o godzinie 11:15 licznie zebranych słuchaczy powitał w auli Uczelni  dr hab. Zdzisława Dacko – Pikiewicz Rektor Akademii WSB. Cykl odczytów i prelekcji otwarł natomiast Mirosław Sanek  – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych

Akademia WSB

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO p. Monika Krasińska, porwała słuchaczy, wzbudzając gromki aplauz zebranych na auli wykładowej, wskazując w sposób definitywny na twarde fakty, dotyczące ról w jakich występują różne podmioty w procesach przetwarzania danych w szczególności na to, iż rola administratora danych osobowych, jako gospodarza domu, jest rolą, której nie jest w stanie uniknąć.

Wykorzystanie informacji ogólnodostępnych w atakach socjotechnicznych

W drugiej części prelekcji p.Tomasz Banasik w sposób kategoryczny i praktyczny zaprezentował mechanizmy, jakie wykorzystywane są w procesie nieuprawnionego pozyskiwania danych. Szereg uwag o charakterze praktycznym sprawił iż prezentacja dla wielu, okazała się być interesującą.

Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym

Akademia WSB Paulina Dawidczyk

W drugiej części obchodów Dnia Otwartego UODO na Akademii WSB mieliśmy możliwość uczestniczyć w panelach dyskusyjnych poświęconych przetwarzaniu danych osobowych w sektorze medycznym, albo w prelekcji dotyczącej przetwarzaniu danych osobowych przez strony internetowe. Z uwagi na nasze zainteresowanie (medycyna) uczestniczyliśmy w bloku tematycznym prowadzonym przez  p.Paulinę Dawidczyk, Zastępcę Dyrektora Departamentu Skarg UODO.

Monitoring wizyjny w PWDL

Przedmiotem wykładu stały się m.in. zagadnienia dot. monitoringu wizyjnego, jaki stosowany jest w podmiotach wykonujących działalność medyczną.  Odnosząc się do interesujących nas tez, jakie sformułowane zostały w ramach wykładu przez Panią Dyrektor, wskazać należy na stanowisko dotyczące celów i trybu wprowadzenia w PWDL monitoringu wizyjnego.

Zaprezentowane stanowisko, będące odpowiedzią na zgłoszone przez nas zapytanie, w pełni koreluje z przedstawioną przez nas koncepcją w artykule „Monitoring w PWDL„. Różnicę jednak dostrzegamy w obszarze podstaw, jakie UODO wskazał za właściwe przy stosowaniu tego rozwiązania. UODO podniósł, iż przy monitoringu pomieszczeń ogólnodostępnych stosowanym dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia RODO. W naszej jednak ocenie podstawą taką jest wprost przepis prawa, przepis statuujący o dopuszczalności stosowania takiego monitoringu, czyli art. 23a ust. 1 Ustawy o działalności leczniczej, w związku z art. 6 ust. 1 lit c i f Rozporządzenia RODO.

Medycyna pracy i nadmiarowość danych

Burzliwą wymianę zdań, pomiędzy uczestnikami wzbudził temat związany z medycyną pracy. Problem uprawnień / braku uprawnień pracodawców do pozyskiwania danych dotyczących rodzaju przeprowadzonych badań w ramach medycyny pracy, za które zobowiązani są ponosić odpłatność, stał się tematem dyskusji.  Szerzej o tym zagadnieniu pisaliśmy w artykule „Zestawienia przy fakturach za medycynę pracy„. Zwolennicy stanowiska, zgodnie z którym pracodawcy powinni posiadać prawo do informacji nt. tego, jakim konkretnie badaniom poddany został skierowany w ramach medycyny pracy pracownik, argumentowali iż takie rozwiązanie jest niezbędne dla zapewnienia możliwości wykazania rzetelności finansowej pracodawcy, w przypadku kontroli zewnętrznej.

Pochylić należy się nad obawami pracodawców, albowiem prowadzą one do nacisków na PWDL, de facto skutkując naruszeniami po stronie podmiotów realizujących zadania medycyny pracy. Zrozumieć należy także obawy pracodawców, w zakresie chęci uchylenia się od zarzutów niegospodarności. W naszej jednak ocenie zestawienia wskazujące na rodzaje przeprowadzonych badań w korelacji z konkretnymi pracownikami, nie są narzędziem, które pozwala realnie dokonać oceny i analizy stanu faktycznego. Należy jednak pamiętać o sile oddziaływania, kluczowych z punktu widzenia ekonomii, dla PWDL pracodawców, którzy to mogą starać się oddziaływać na jednostki medyczne, wymuszając dokonywanie rozliczeń z rozliczeniem w postaci zestawienia umożliwiającego przypisanie rodzaju badania do konkretnego pracownika.

Kodeks branżowy - negocjacje wciąż trwają

Jak zapewniła zebranych zainteresowanych Dyrektor Departamentu Skarg UODO p. Paulinę Dawidczyk prace nad branżowym kodeksem trwają. Prowadzone pomiędzy partnerami negocjacje trwają, jednak wciąż uzgodnienia wymaga szereg z projektowanych zapisów. Jako przykład takiego zagadnienia wskazana została problematyka dopuszczalności przetwarzania danych pacjentów w celach profilaktyki zdrowotnej. Planowany termin zakończenia prac to połowa bieżącego roku. Projekt skierowany do uzgodnień można przeczytać tutaj >>>

Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych 07 lutego 2020r. Akademia WSB

Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych

07 lutego 2020r. w Dąbrowie Górniczej na Akademii WSB odbędzie się VI Dzień Otwarty Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji dostępnych na stronie organizatora czytaj >>>

Proste to RODO - będziemy obecni

Również i my skorzystaliśmy z zaproszenia UODO do udziału w Dniach Otwartych UODO. Zapraszamy do dyskusji na miejscu. Będzie nam niezmiernie miło nawiązać dyskusję z uczestnikami. Wymianę doświadczeń traktujemy jako element istotny dla doskonalenia własnych kompetencji.

Ramowy program Dni Otwartych UODO

Powitanie Gości oraz rozpoczęcie Konferencji / Godz. 11.00 - 11.15 /

  • dr hab. Zdzisława Dacko – Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB 
  • Mirosław Sanek  – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

"Role i zadania w procesie przetwarzania danych osobowych" / Godz.11:15 - 12:00 /

  • Prowadzenie: p. Monika Krasińska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji UODO

"Wykorzystanie informacji ogólnodostępnych w atakach socjotechnicznych" / Godz.12:00 - 12:45 /

  • Prowadzenie: p.Tomasz Banasik, Ekspert w obszarze systemów bezpieczeństwa i zarządzania IT opartych o normy ISO, metodyki COBIT, oraz ITIL. Biegły sądowy w zakresie Bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych.

Przerwa kawowa / Godz.12:45 - 13:15 /

Warsztaty tematyczne / Godz.12:45 - 15:00 /

"Przetwarzanie danych osobowych w sektorze medycznym"

  • Prowadzenie: p.Paulina Dawidczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Skarg UODO

„RODO a cookies. Przetwarzanie danych osobowych przez strony internetowe”

  • Prowadzący: p.Jarosław Żabówka – Inspektor Ochrony Danych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, ekspert Akademii WSB

Jak zgłosić swój udział - wystarczy wypełnić formularz

Podsumowanie - krótka relacja

Relacja podsumowująca Dzień Otwarty UODO na Akademii WSB czytaj więcej >>>

Jak dojechać VI Dni Otwarte UODO

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

79,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów jednostek medycznych. Opis sposobów realizacji obowiązku.

5/5

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce medycznej. Dokument ułatwiający określenie metod realizacji obowiązku oraz rozliczalność.​

5/5

99,00 pln

Jeśli chcesz poznać naszą pełną ofertę, pobierz listę dokumentów RODO, jakimi dysponujemy. W naszej ofercie znajdą Państwo, kompletne procedury postępowania, wzory dokumentacji RODO, wypełnione dokumenty, artykuły, opracowania dydaktyczne.