Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nielegalny monitoring sąsiedzki – kamery na sąsiada

Monitoring sąsiedzki

Nielegalny monitoring sąsiedzki - kamery na sąsiada

Nielegalny monitoring sąsiedzki – kamery na sąsiada oto temat kolejnej naszej publikacji, która z uwagi na swoją wyjątkowość zasługuje na przypisanie jej do naszej słynnej kategorii „Bez komentarza”. Opis całej sytuacji znajdą Państwo na stronie RPO Koszmar sąsiedzkiego monitoringu – bez zadośćuczynienia dla jego ofiar. Skarga nadzwyczajna RPO – Skarga odrzucona. Poniżej zamieszczamy obszerne cytaty z informacji RPO.

Dowiedz się więcej

Prywatne dane kontaktowe pracownika

Prywatne dane kontaktowe pracownika

Prywatne dane kontaktowe pracownika

Prywatne dane kontaktowe pracownika, czy mogą zostać wykorzystane przez pracodawcę do kontaktu w celach służbowych? Pytanie wydawać może się trywialne, aczkolwiek w kontekście Stanowiska UODO, jakie zaprezentowane zostało dnia 17 sierpnia 2020r., na stronach UODO, warto jest dokonać analizy tematu.

Stanowisko UODO

O tym, jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca pisaliśmy w naszym opracowaniu pt. „Jakie dane może przetwarzać pracodawca

Dowiedz się więcej

Umowa powierzenia z firmą szkoleniową

Przepisy RODO a BHP

Umowa powierzenia z firmą szkoleniową.

Umowa powierzenia z firmą szkoleniową, temat, który trafia do działu „Bez komentarza„. Poniżej przedstawiamy stanowisko, jakie zajął UODO udzielając odpowiedzi na pytanie, czy z firmą szkoleniową trzeba zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania. Całe stanowisk dostępne w linku na dole strony.

Bez komentarza.

„(…)W związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia BHP dla naszych pracowników planujemy skorzystać z usług firmy szkoleniowej. Zastanawiamy się jednak, jak prawidłowo określić rolę naszą i tej firmy w procesie przetwarzania danych osobowych. Czy pracodawca w każdym przypadku, gdy kieruje pracownika na szkolenie (BHP, podnoszące kwalifikacje), powinien zawrzeć z firmą szkoleniową umowę powierzenia, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO?(…)”.

Dowiedz się więcej

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością.

Korzystanie ze świadczeń poza kolejnością to kolejny temat cyklu „Bez komentarza„. Różnorodne praktyki podmiotów medycznych, sprawiają, iż warto jest zacytować stanowisko UODO, jakie przedstawione zostało w dokumencie pi.: „Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w roku 2019

Wykonywanie kserokopii.

Wykonywanie kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub legitymacji osoby niepełnosprawnej przez podmioty lecznicze, w celu umożliwienia skorzystania ze świadczeń poza kolejnością.

„(…)Kwestie dotyczące szczególnych uprawnień do korzystania ze świadczeń poza kolejnością regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 47c ust. 1 tej ustawy, świadczeniobiorcy m.in. posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Szczególne uprawnienia przysługują na podstawie dokumentu, który do tego uprawnia. Prezes UODO odpowiadając na to pytanie prawne wskazał również, że przytoczony przepis wskazuje jedynie na kategorie podmiotów, którym przysługują określone uprawnienia. Nie daje on natomiast podstawy do przetwarzania danych osobowych tych osób poprzez sporządzanie kopii dokumentów uprawniających do skorzystania z tych szczególnych uprawnień. Oznacza to, że weryfikacja tego, czy dana osoba posiada szczególne uprawnienia, czy też nie, powinna odbywać się wyłącznie na podstawie okazania dokumentu, który te uprawnienia potwierdza(…)”.

Zgodnie z art 47c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

cyt.: „(…)Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają:

  1. kobiety w ciąży;
  2. świadczeniobiorcy, o których mowa w art. 47 ust. 1a i 1b;
  3. osoby, o których mowa  w art.43 ust. 1;
  4. inwalidzi wojenni i wojskowi;
  5. żołnierze zastępczej służby wojskowej;
  6. cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  7. kombatanci;
  8. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
  9. osoby deportowane do pracy przymusowej;
  10. uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
  11. weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%.(…)”.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

Niewłaściwe dostarczenie korespondencji pocztowej

Niewłaściwe doręczenie korespondencji

Niewłaściwe dostarczenie korespondencji pocztowej.

Niewłaściwe dostarczenie korespondencji pocztowej rozpoczyna cykl publikacji pod tytułem „Bez komentarza„. Są to publikacje wskazujące na problem oraz źródło interpretujące zagadnienie. Celem wpisów opatrzonych kategorią „Bez komentarza”, jest wzbudzenie refleksji w czytelniku, przemyśleń i nie ukrywam także i emocji. Zachęcamy naturalnie także do dyskusji i wymiany swoich poglądów.

Bez komentarza.

„(…)Do UODO wpływały również skargi dotyczące szeroko pojętych usług kurierskich i pocztowych. Obejmują one w przeważającym zakresie problematykę ujawnienia danych osobowych zawartych na przesyłkach poprzez doręczenie ich osobom nieuprawnionym (w tym pozostawienie na portierni lub u ochrony osiedla, niewyrzucenie korespondencji do skrzynki). Takie działania powodują ryzyko ujawnienia osobom nieuprawnionym danych osobowych zawartych w przesyłkach w przypadku ich niedoręczenia i zagubienia przez podmioty realizujące usługę. Przedmiotem analizy w postępowaniach była również kwestia zabezpieczenia danych osobowych oraz ochrona danych osobowych znajdujących się w przesyłce. Należy zauważyć, że podmiot realizujący usługę nie ma wiedzy, czy i jakie dane zawiera list lub paczka. W związku z powyższym najwięcej wątpliwości występuje w tym zakresie, co do określenia:

 • czy i w odniesieniu do jakich danych osobowych operatorowi usług pocztowych przysługuje status administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia 2016/679,
 • jaki podmiot ponosi odpowiedzialność za naruszenie rozporządzenia 2016/679 w przypadku ujawnienia danych zawartych w niedoręczonych – zagubionych przesyłkach (o których to danych często podmiot doręczający nie wie)(…)”.

Dowiedz się więcej