Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Badanie ankietowe wśród pacjentów

Proste to RODO

Badanie ankietowe wśród pacjentów.

Czy Jednostka, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, jest uprawniona do tego, aby wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez studenta uczelni wyższej badania ankietowego niezbędnego do przygotowania pracy licencjackiej, przy jednoczesnym braku określenia formy przeprowadzenia badania ankietowego, jak i treści pytań ankietowych, po tym jak złożył on osobiście taki wniosek?

Student uczelni składa w Jednostce podanie z wnioskiem o umożliwienie mu przeprowadzenia badania ankietowego wśród jej pacjentów. Niestety jednak nie określa on tematu badania. Nie wskazuje także formy, w jakiej przewiduje przeprowadzić badanie ankietowe wśród pacjentów.

Kwestie budzące wątpliwości.

  • Jaka i czy w ogóle jest podstawa prawna dla udostępnienia wnioskodawcy dokumentacji medycznej?
  • Wnioskodawca nie określił w sposób precyzyjny formy przeprowadzenia badania ankietowego, czy powinien to zrobić?ankietowego.
  • Czy realizacja wniosku nie leży w sprzeczności z prawami pacjentów?

Rozróżnić należy dwa stany faktyczne, które mogą przybrać formę realizacji wniosku studenta, albowiem od tego zależeć będzie charakter odpowiedzi. Z uwagi na nieprecyzyjność wniosku, należy hipotetycznie założyć nw. warianty:

  • Wniosek dotyczy udostępnienia dokumentacji medycznej w celu udzielenia odpowiedzi na postawione badania ankietowe
  • Prośba dotyczy badania ankietowego, realizowanego zgodnie z formułą zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi według określonych kryteriów.

Dowiedz się więcej