Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

RODO dla fizjoterapeutów

Opracowanie pokazujące, jakie obowiązki posiada fizjoterapeuta, jak powinna wyglądać prowadzona przez niego dokumentacja medyczna. Omówiono szereg aspektów związanych z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Czy wiesz, że Twoim obowiązkiem jest >>>

Omówienie podstawowych obowiązków, jakie przepisy prawa nakładają na fizjoterapeutów, w związku z wykonywaniem przez nich zawodu. Tematyka nierozerwalnie związana jest z zagadnieniem RODO dla fizjoterapeutów. Czytaj więcej o swoich obowiązkach >>>

RODO dla fizjoterapeutów. Zbiór dokumentów opracowanych przez naszych ekspertów, dzięki którym, spełnienie obowiązków RODO w gabinecie fizjoterapii, stanie się o wiele prostsze. Wzory opracowane wg. potrzeb. Podzielone zostały na pakiety dedykowane fizjoterapeutom. W zależności od tego, na jakim etapie wdrażania przepisów RODO się znajdują. Sprawdź co mamy dla Ciebie >>>

Najciekawsze doniesienia prasowe dotyczące tematyki ochrony zdrowia, oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Czytaj więcej >>>

Dokumentacja medyczna w gabinecie fizjoterapeutycznym

Jakie dokumenty musi prowadzić fizjoterapeuta.

Przepisy nie określają wprost definicji dokumentacji medycznej. Z tego względu uznać należy, że jest to zbiór dokumentów, prowadzonych, przechowywanych, udostępnianych i zabezpieczanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Dokumentów dotyczących stanu zdrowia pacjenta, opisujących stan zdrowia pacjenta. Dokumentów dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi, opisujących udzielone mu świadczenia zdrowotne. Dokumentację medyczną tworzą także wszelkie oświadczenia pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta oraz informacje odnotowane na podstawie udostępnionej jednostce przez pacjenta dokumentacji medycznej o istotnym charakterze dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.

Dokumentacja medyczna może być prowadzona w różnej formie przez jednostki medyczne. Może to być albo tradycyjna forma papierowa dokumentu, albo jego elektroniczna postać. W sytuacji jednak w której podmiot wykonujący działalność lecznicza zobligowany został do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej tj. na chwilę obecną tzw. EDM elektronicznej dokumentacji medycznej, wówczas to musi zachowywać taką postać dokumentacji narzuconą przepisami. 

W sytuacji, kiedy to jednostka prowadzi dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej, w tym EDM, musi pamiętać o tym, aby system w jakim dokumentacja jest tworzona, przechowywana spełniał określone prawem warunki dodatkowe. Należy pamiętać, że opisane w Rozdziale 9 Rozporządzenia wymagania odnosić należy nie tylko do aplikacji, która tworzy i zapisuje dokumentację medyczną w postaci cyfrowej. Wymagania te należy odnosić do całego systemu teleinformatycznego w jednostce, czyli do całej infrastruktury. Pełna treść opracowania dostępna w naszym sklepie >>>

Dokumentacja medyczna w gabinecie fizjoterapeuty.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek.
Copyright by © D.Spałek.

Stanowisko KIF w sprawie prowadzenia dokumentacji medycznej w ramach praktyk zawodowych fizjoterapeutów

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Praktyki zawodowe fizjoterapeutów są podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych i zgodnie zart. 24 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentaciąży na nich obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

  • Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, wsposób czytelny i w porządku chronologicznym.Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu(nazwisko i imię, tytuł zawodowy,uzyskane specjalizacje,numer prawa wykonywania zawodu, podpis).
  • Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji.
  • Strony w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej są numerowane i stanowią chronologicznie uporządkowaną całość.
  • W przypadku sporządzania wydruku z dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, stronywydruku są numerowane.

Czy zgoda pacjenta jest wymagana do przetwarzania danych w związku z udzielaniem świadczęń zdrowotnych przez fizjoterapeutę?

Autorem niniejszego tekstu jest: Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek
Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.prostetorodo.pl
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Obowiązki fizjoterapeuty, jako administratora danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych.

Jak słusznie podnosi dr Jakub Rzymowski „administrator danych osobowych powinien stworzyć dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, ponieważ takie obowiązki nakłada na niego RODO. Zdanie to jest oczywiste, jednak twórcy RODO mieli chyba świadomość, że jeżeli nałożą na administratorów danych osobowych obowiązki i w żaden sposób nie będą karać za nierealizowanie tychże, to jedni administratorzy obowiązki zrealizują, zaś inni nie„. Rozporządzenie RODO wskazuje na obowiązek posiadania dokumentacji RODO. Dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Co gorsza, Rozporządzenie RODO, wprost stanowi, iż w sytuacji, kiedy administrator nie stworzy, nie będzie posiadał przewidzianych dokumentów, to może on liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności. Odpowiedzialności, już za samo tylko nieposiadanie dokumentów, co wynika to z art. 5 ust. 2 RODO w zw. z art. 83 ust. 5 lit. a RODO.

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO „administrator danych osobowych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

RODO dla fizjoterapeutów. W zależności od roli, w jakiej występuje fizjoterapeuta, różnie mogą kształtować się jego obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Nie należy jednak ich w żaden sposób bagatelizować, ani pomijać. Chociażby z tego prostego powodu, iż może to skutkować odpowiedzialnością na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Dokumentacja RODO dla gabinetu fizjoterapii.

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek.
Copyright by © D.Spałek.

Dokumentacja RODO wzory dokumentów dla fizjoterapeutów. ​

Dokumentacja RODO dla fizjoterapeutów

RODO dla fizjoterapeutów. Z uwagi na fakt, iż proces wdrażania przepisów Rozporządzenia RODO, w większości placówek medycznych, już się rozpoczął, przygotowaliśmy inne podejście do tematu. Pragniemy Państwo zaproponować rozwiązania wycelowane w aktualne potrzeby. Mogą bowiem Państwo znajdować się na różnych etapach wdrożenia RODO. Oznacza to, iż nie wszystkie informacje będą dla Państwa konieczne i niezbędne. W zależności więc od momentu, w którym się Państwo znajdują, możecie wybrać odpowiedni rodzaj wsparcia dla swojej jednostki. W razie wątpliwości zapraszamy do bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Pakiet STAR

Pakiet podstawowy, startowy, który zakłada, iż temat RODO, jest Państwu znany wstępnie i podjęta została decyzja o konieczności uregulowania tego zagadnienia. Dokumenty, jakie przygotowaliśmy w ramach tego pakietu stworzony zostały tak, aby w jak największym stopniu ograniczyć Państwa w konieczności wykonywania dodatkowych czynności. Niestety jednak przygotowanie dokumentacji RODO dla gabinetu fizjoterapeutycznego nie jest możliwe bez Państwa zaangażowania. Dokumentację jednak przygotowaliśmy w taki sposób, aby jej lektura i uzupełnianie było przyjemną i przede wszystkim szybką czynnością.

Pakiet MEDIUM

Pakiet, który stanowi uzupełnienie pakietu START, dodatkowe procedury i dokumentacja. Zawiera on dokumentację RODO, jaką należy wdrażać, wg. przyjętej ścieżki w następnej kolejności. W ramach pakietu MEDIUM realizujemy przyjętą ścieżkę wdrożeniową. Przedstawiamy wzory ankiet audytorskich, dzięki, którym będą Państwo w stanie przygotować swoją jednostkę do zamknięcia etapu wdrożenia.

Pakiet HELP

Jest to pakiet dedykowany indywidualne. W ramach tej usługi wspieramy w rozwiązaniu konkretnego zagadnienia. Powinni Państwo z niego skorzystać wówczas, kiedy to wdrożenie RODO utknęło na konkretnym etapie i potrzebne jest wsparcie merytoryczne. Poszukujecie Państwo rozwiązania konkretnego problemu, przygotowania konkretnych dokumentów. W zależności od tego, w jakim momencie etap wdrażania RODO w gabinecie fizjoterapeuty utknął, jesteśmy w stanie dopasować plan działania, tak aby go dokończyć. Zainteresowanych Pańśtwa prosimy o kontakt telefoniczny +48 694 494 240

Aktualności i ciekawostki dotyczące tematyki ochrony danych osobowych.

Projekt Rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Ruszył proces legislacji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. Projekt Rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania opublikowany został na stronie RCL. Zgodnie z treścią z art. 8 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219)obecnie obowiązujące Rozporządzenie MZ z dnia 09 listopada 2015 r., dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 3, art. 25 ust. 5 i art. 105 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 3, art. 25 ust. 5 i art. 105 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 30 ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Projekt zakłada wejście w życie przepisów rozporządzenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, jednakże do dnia 30 czerwca 2020 r. podmioty prowadzące dokumentację medyczną będą mogły ją prowadzić na dotychczasowych zasadach. Pozwoli to na dostosowanie się podmiotom prowadzącym dokumentację medyczną na dostosowanie do nowych regulacji prawnych. Ponadto do końca 2020 roku dokumentacja, za wyjątkiem elektronicznej dokumentacji medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, będzie mogła być podpisywana przy wykorzystaniu wewnętrznych mechanizmów systemu teleinformatycznego.

W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi wykonywania zawodu fizjoterapeuty projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dokumentacji medycznej dla fizjoterapeutów, którzy uzyskali możliwość wykonywania zawodu w formie praktyki zawodowej oraz dokumentowanie ich udziału w świadczeniach udzielanych pacjentowi w podmiocie leczniczym. Przede wszystkim wprowadza się rozdział „Dokumentacja fizjoterapeuty udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach praktyki zawodowej”. Fizjoterapeuta wykonujący swój zawód w tej formie będzie zobowiązany do prowadzenia karty indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej oraz, zależnie od wniosków pacjenta oraz uprawnionych podmiotów do wydawania zaświadczeń, orzeczeń i opinii. Jednocześnie fizjoterapeuta, który wykonuje indywidualną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym będzie dokonywał wpisów w dokumentacji prowadzonej przez podmiot leczniczy.

Do katalogu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej proponuje się dodać kartę indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, w której wpisów dokonuje fizjoterapeuta. Jednocześnie:

  1. w katalogu dokumentacji zbiorczej podmiotu leczniczego została dodana karta raportów fizjoterapeutycznych;
  2. w dokumentacji indywidualnej uwzględniono numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;
  3. wpisy dotyczące badań fizjoterapeutycznych będą dokonywane z uwzględnieniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia,- w ramach dokumentacji indywidualnej zewnętrznej zrezygnowano z doprecyzowania, iż stanowią ją tylko zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, co oznacza, iż stanowić ją będą również zaświadczenia, orzeczenia i opinie wydawane przez inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych;
  4. w  zakładzie rehabilitacji leczniczej karta pacjenta zostanie zastąpiona kartą indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej, której treść odzwierciedla specyfikę świadczeń udzielanych przez fizjoterapeutów.

Regulacje dotyczące dokumentacji medycznej dla tej grupy zawodowej zostały wypracowane na podstawie propozycji Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

Projekt nowego Rozporządzenia MZ w sprawie dokumentacji medycznej omówienie

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek.
Copyright by © D.Spałek.