Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zasady ustalania tożsamości w podmiocie medycznym

119,00 

Zasady ustalania tożsamości w podmiocie medycznym

Obowiązkiem personelu podmiotu medycznego jest prawidłowo realizować zadanie, jakim jest identyfikacja tożsamości pacjenta. Z identyfikacją będziemy mieli do czynienia przy rejestracji pacjenta,  ustalaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, przy udzielaniu mu świadczeń medycznych w gabinecie, ale także przy udostępnianiu dokumentacji medycznej, czy udzielaniu informacji na temat stanu zdrowia.

Identyfikacja tożsamości Pacjenta – zasady

Bazując na podstawie naszych doświadczeń przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację opisującą zasady identyfikacji tożsamości Pacjentów:

 • na etapie rejestracji,
 •  w gabinecie lekarskiemu,
 • przy dokonywaniu wpisów w e-dokumentacji,
 • przy teleporadach,

 

 

Opis

Zasady ustalania tożsamości w podmiocie medycznym

Zasady ustalania tożsamości w podmiocie medycznym. Z identyfikacją tożsamości mamy do czynienia na różnych odcinkach funkcjonowania podmiotu medycznego. Z cała stanowczością jednak należy podkreślić, iż na każdym odcinku, ustalenie tożsamości ma kluczowe znaczenie nie tylko dla podmiotu medycznego, ale także dla samego podmiotu medycznego i personelu realizującego powierzone mu zadania.

Błędna identyfikacja tożsamości i kara UODO ...

Jak wynika z treści Uzasadnienia do Decyzji Prezesa UODO, Rzecznik Praw Pacjenta poinformował UODO o możliwości zaistnienia naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na tym, iż Pacjent otrzymał od  lekarza skierowanie do poradni specjalistycznej zawierające dane osobowe dotyczące innej osoby w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer ewidencyjny PESEL oraz informacje o stanie zdrowia (informacja o rozpoznaniu i celu porady).

Nieprawidłowe praktyki w pracy z danymi ...

Rozmowy, jakie prowadzimy z personelem, nasze spostrzeżenia, obserwacje, ale i wyniki audytów pozwalają nam na zaprezentowanie kilku nieprawidłowych praktyk:

 • Zdarza się, iż personel rejestracji identyfikuje tożsamość Pacjenta na podstawie tylko jego imienia i nazwiska, bez szczegółowej weryfikacji poprawności dokonanego ustalenia, zupełnie zapominając o tym, iż w grupie Pacjentów jednostki mogą znajdować się osoby nie tylko o tym samym imieniu i nazwisku, ale nawet posiadające to samo miejsce zamieszkania.
 • Również za nieprawidłową uznać należy praktykę dokonywania identyfikacji na podstawie tylko daty urodzenia Pacjenta, czy jego imienia i nazwiska.
 • Personel często posługuje się kartkami / formularzami, które wypełniają samodzielnie rejestrujący się Pacjenci, jednak po wprowadzeniu danych do systemu informatycznego te nośniki danych osobowych nie są niszczone w sposób prawidłowy.
 • Dużym problemem jest identyfikacja tożsamości przy rejestracji dokonywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Bardzo częstą praktyką jest to, iż personel medyczny po wywołaniu Pacjenta i zaproszeniu go do gabinetu lekarskiego nie prosi o podanie danych identyfikujących Pacjenta w ogóle, ufając, iż do gabinetu wszedł właśnie ten kolejny Pacjent, bądź prosi o potwierdzenie poprawności danych, które samodzielnie odczytuje.

Dokonywanie wpisów w systemie informatycznym ...

Personel medyczny skłonny jest do bagatelizowania swoich błędów wynikających z nieprawidłowej identyfikacji tożsamości, bądź dokonania wpisu w dokumentacji elektronicznej w kartotece innego Pacjenta. Niestety konsekwencje takich działań mogą być dotkliwe nie tylko dla Pacjenta, ale również dla podmiotu medycznego, który jako administrator danych osobowych, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jak opisaliśmy to w naszym opracowaniu „Ujawnienie danych osobowych Pacjenta i kara pieniężna dla podmiotu medycznego”.

Zasady ustalania tożsamości Pacjentów ...

Bazując na podstawie naszych doświadczeń przygotowaliśmy dokumentację opisującą zasady identyfikacji tożsamości Pacjentów w następujących obszarach:

 • Identyfikacja tożsamości pacjenta na etapie rejestracji.
 • Identyfikacja tożsamości pacjenta w gabinecie lekarskiemu.
 • Posługiwanie się poprawnymi danymi pacjenta przy e-dokumentacji.
 • Identyfikacja tożsamości pacjenta na odległość – teleporady.

Materiał może zostać wykorzystany, jako materiał szkoleniowy, dla personelu medycznego, w związku z tym załączyliśmy także listę potwierdzającą zapoznanie się z informacjami przypominającymi na temat zasad dokonywania identyfikacji tożsamości Pacjentów.