Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zapisy do statutu wprowadzające godziny dostępności

19,00 

Zapisy do statutu wprowadzające godziny dostępności

Zgodnie z art. 42 ust 2f) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela

cyt.: „W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.”

Zamiany do statutu

Przygotowaliśmy propozycję zapisów, jakie mogą zostać wykorzystane przy opracowaniu finalnego brzemienia zmienianego statutu.

Opis

Zapisy do statutu wprowadzające godziny dostępności

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 września 2022r., zapisami Karty Nauczyciela (art. 42 ust. 2f KN) w ramach zajęć i czynności, do wykonywania, których zobowiązany jest nauczyciel, czyli w ramach zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, wszyscy nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorozpadu terytorialnego oraz organy administracji rządowej są  zobowiązani do dostępności w szkole w wymiarze 1 (jednej) godziny (60 minut) tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 (jednej) godziny (60 minut) w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.