Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych

119,00 

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych.

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową procedurę opisującą zasady i tryb postępowania w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej podmiotu w celach dydaktycznych jak i w celach naukowych. Procedura opisuje także zasady prowadzenia anonimowych badań ankietowych wśród pacjentów.

Każdy z kupujących otrzymuje:

  • Wprowadzenie do tematu będące omówieniem najistotniejszych zagadnień.
  • Procedurę udostępniania dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych
  • Wzór oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji
  • Wzór oświadczenia przy badaniu ankietowym wśród pacjentów.

Autor: Magdalena Waszak

Opis

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych opisuje zasady realizacji ww. zadań przez podmiot, określa zasady jak i wzory dokumentów, które będą wykorzystywane w procesie udostępniania dokumentacji medycznej. Dodatkowo opisuje procedurę przeprowadzania badania ankietowego, anonimowego wśród pacjentów.

Udostępnianie dokumentacji w celach dydaktycznych

Zgodnie z art. 26 ust. 3a Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna podmiotów leczniczych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytutów badawczych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284), i innych podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych uczestniczących w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny jest udostępniana tym osobom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych.(…)”.

Udostępnianie dokumentacji w celach naukowych

Zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.(…)”.

Obowiązek zachowania tajemnicy informacji

Zgodnie z art. 26 ust. 3b UoPPiRP

cyt.: „(…)Osoby, o których mowa w ust. 3a, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji zawartych w dokumentacji medycznej, także po śmierci pacjenta.(…)”.

Obowiązkowa anonimizacja dokumentacji

Zgodnie z art. 26 ust. 4 UoPPiRP

cyt.: „(…)Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.(…)”.