Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Promocja!

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

599,00  499,00 

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych w interpretowaniu zagadnień wynikających z RODO i przepisów sektorowych. Tematyka ochrony danych, w tym danych osobowych, w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie najbardziej problematyczną tematykę. Szkolenie ma wyeliminować braki w umiejętnościach radzenia sobie ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO.

Warsztaty szkoleniowe ochrona danych osobowych w realiach placówek oświatowych tylko prawdziwe problemy, realne zagadnienia oraz propozycje konkretnych i gotowych do zastosowania rozwiązań. Wszystko to realizowane przy aktywnym udziale uczestników, którym gwarantujemy dyskusję w ramach paneli roboczych.

Korzyści, jakie niesie za sobą udział w warsztatach szkoleniowych:

 • Znajomość najnowszych zmian w prawie i orzecznictwie.
 • Analizowanie wskazanych sytuacji w ramach studium przypadku pozwalające każdemu uczestnikowi dokładnie zrozumieć cały omawiany proces.
 • Praktyczna wiedza omawiana na prawdziwych przykładach przez praktyków z kilkunastoletnim doświadczeniem.

Jakie materiały otrzyma każdy uczestnik warsztatów:

Konspekt szkoleniowy.

Jest to materiał, jaki omawiany będzie przez naszego trenera w ramach warsztatów.  Jego lektura po szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie przekazanej wiedzy.

Umowa powierzenia z Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Projekt porozumienia określającego zasady powierzania danych osobowych CUW. Dokument pozwalający na przygotowanie gotowego instrumentu prawnego, który można wykorzystać regulując zagadnienie powierzenia. Regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący. Wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.

Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela.

Materiał szkoleniowy opracowany przez naszego trenera idealny dla przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.

RODO w szkole.

Materiał szkoleniowy pozwalający na przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego poświęconego tematyce ochronie danych osobowych w placówce oświatowej.

Rekrutacja.

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Zgłoszenie kandydata do klasy I.

Klauzule informacyjne.

 • Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek informacyjny w świetlicy.
 • Klauzula informacyjna dla ZFŚS.

Odbiór dziecka z placówki.

 • Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka.

ZFŚS dokumentacja.

 • Oświadczenie o upoważnieniu dla osób przetwarzających dane w ramach ZFSS.
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy i poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach ZFŚS.

Konkursy.

 • Wzór regulaminu konkursu.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie gminnym.
 • Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na  przetwarzanie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji szkoły.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.

Monitoring wizyjny w szkole.

 • Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin szkolenia: według wyboru z listy
Miejsce szkolenia: WEBINAR – dostęp zdalny
Czas trwania szkolenia: 8h
Materiały dydaktyczne: Tak

Prowadzący warsztaty szkoleniowe: Mariusz Stasiak vel Stasek

Wyczyść

Opis

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.

Ile czasu zostało do szkolenia.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Jeśli w tym miejscu nie widzisz licznika oznacza to, iż przygotowujemy nowy termin szkoleniowy bądź cierpliwy, albo napisz do nas lub zadzwoń zgłaszając wstępną chęć wzięcia udziału w kolejnej edycji warsztatów szkoleniowych dla jednostek oświatowych.

Program warsztatów szkoleniowych.

 • Szkolenie dla jednostek oświatowych Proste to RODO

  Rekrutacja do placówek oświatowych zgodnie z zasadami art. 5 RODO

  Zagadnienie, które w realiach placówek oświatowych wymaga uwagi, ze względu na swoją złożoność. Konieczność określenia prawidłowych procedur rekrutacyjnych, w tym ustalenia zakresu danych, jakie będą pozyskiwanych od kandydatów, to tematy wymagające analizy i jednoznacznej interpretacji. Rekrutacja do placówki oświatowej to ściśle regulowana prawnie procedura, w której nie ma miejsca na przetwarzanie danych nadmiarowych. Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania jak poświadczać spełnianie warunków ustawowych, jak dokumentować dane, jakich informacji wolno żądać od rodziców, na jakim etapie zbierane winny być dane i wiele innych.

 • Opieka zdrowotna nad uczniami w szkole

  Relacje szkoły z lekarzem na podtawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

  Dnia 12 września 2019r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie związane z opieką zdrowotną nad uczniami. Niestety wciąż zaobserwować można szereg nieprawidłowych praktyk administratorów danych osobowych. Najczęściej powodem tego jest nieznajomość nowych regulacji. Udostępnienie, ujawnienie, powierzenie, współpraca, wzajemne oskarżania o brak przestrzegania przepisów to zagadnienia, które wraz z nową ustawą zaczęły pojawiać się w szkołach. Na bazie studium przypadków omówimy każde z nich.

 • Realizacja obowiązku informacyjnego w szkole

  Realizacja obowiązku informacyjnego w szkole

  Realizacja obowiązku informacyjnego, w taki sposób, aby administrator posiadał możliwość rozliczenia się z niego jest zagadnieniem, które wymaga analizy i przygotowania narzędzi do zastosowania ustalonych reguł. Również kwestie związane ze zwolnieniami, czyli z sytuacjami, kiedy nie ma obowiązku realizowania obowiązku informacyjnego są tematem, który wymaga dodatkowych wyjaśnień. Rodzice, prawni opiekunowie, dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie i inne osoby bliższe lub dalsze dziecku, ich wszystkich dane osobowe są przetwarzane w szkole, czemu? Po co? Jak długo? Na jakiej podstawie? Na te i inne pytania musimy znać odpowiedź, aby udzielić ją osobą, których dane dotyczą.

 • Odbiór dziecka z placówki przez osoby upoważnione

  Odbiór dziecka z placówki przez osoby upoważnione

  Zagadnienie, które z praktycznego punktu widzenia wymaga, opracowania odpowiednich procedur i wdrożenia prawidłowego trybu postępowania. Pobyt dziecka na świetlicy wymaga przetwarzania danych osobowych, jaki? To pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy potrzebna jest zgoda babci na przetwarzanie danych osobowych? Czy babcia może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

 • CUW Centrum Usług Współnych

  Relacja szkoła a jednostka zapewniająca wspólną obsługe finansową

  Płaszczyzna tematyczna, która budzi wiele kontrowersji. Prawidłowe określenie relacji z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest bardzo istotne dla poprawności działań realizowanych przez administratora danych osobowych. Temat o tyle ciężki co jego właściwe zrozumienie jest niezbędne, aby relacja ta była prawidłowa, w szczególności gdy jednostką obsługującą jest organ prowadzący.

 • Szkolenie z ZFŚS w szkole

  ZFŚS oraz Fundusz Zdrowotny Nauczycieli

  Problematyka prawidłowego procesu udzielania upoważnień, zbierania i przechowywania danych. Kwestie praktyczne związane z przeglądem posiadanych przez administratora danych, jak również to komu są one udostępnianie, wszystko to wymaga szczegółowego omówienia i wyjaśnienia rozbieżnych interpretacji.  Jakie zmiany wprowadził nam 2019 rok w ZFŚS? Kto co może, a co nie? Jakie dane zbierać, jak dostosować regulamin ZFŚS? W końcu czyim zadaniem jest FZN?

 • Przetwarzanie danych osobowych podczas konkursów

  Przetwarzanie danych osobowych podczas konkursów, zawodów i innych wydarzeń

  Nieodzownym elementem procesu edukacji jest organizacja imprez towarzyszących. Ich przygotowanie wymaga nie tylko zaaranżowania logistycznego. Administrator danych osobowych powinien mieć świadomość obowiązków, jakie go obciążają w związku z planem realizacji np. festynu, konkursu, zawodów sportowych itd. Jak jest wydarzenie to nie zabraknie również jego promocji i relacji z jego wystąpienia, a więc i na szkoleniu nie zapomnimy omówić kwestii wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku dzieci, rodziców i osób trzecich w ramach organizowanych wydarzeń.

 • Rekrutacja do placówki oświatowej zgodnie z zasadami z Art 5 RODO.

Zagadnienie, które w realiach placówek oświatowych wymaga uwagi, ze względu na swoją złożoność. Konieczność określenia prawidłowych procedur rekrutacyjnych, w tym ustalenia zakresu danych, jakie będą pozyskiwanych od kandydatów, to tematy wymagające analizy i jednoznacznej interpretacji. Rekrutacja do placówki oświatowej to ściśle regulowana prawnie procedura, w której nie ma miejsca na przetwarzanie danych nadmiarowych. Na szkoleniu odpowiemy m.in. na pytania jak poświadczać spełnianie warunków ustawowych, jak dokumentować dane, jakich informacji wolno żądać od rodziców, na jakim etapie zbierane winny być dane i wiele innych.

 • Relacja Szkoła – lekarz dentysta/pielęgniarka wg. Ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami

Dnia 12 września 2019r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie związane z opieką zdrowotną nad uczniami. Niestety wciąż zaobserwować można szereg nieprawidłowych praktyk administratorów danych osobowych. Najczęściej powodem tego jest nieznajomość nowych regulacji. Udostępnienie, ujawnienie, powierzenie, współpraca, wzajemne oskarżania o brak przestrzegania przepisów to zagadnienia, które wraz z nową ustawą zaczęły pojawiać się w szkołach. Na bazie studium przypadków omówimy każde z nich.

 • Realizacja obowiązku informacyjnego w szkole.

Realizacja obowiązku informacyjnego, w taki sposób, aby administrator posiadał możliwość rozliczenia się z niego jest zagadnieniem, które wymaga analizy i przygotowania narzędzi do zastosowania ustalonych reguł. Również kwestie związane ze zwolnieniami, czyli z sytuacjami, kiedy nie ma obowiązku realizowania obowiązku informacyjnego są tematem, który wymaga dodatkowych wyjaśnień. Rodzice, prawni opiekunowie, dzieci, dziadkowie, ciocie, wujkowie i inne osoby bliższe lub dalsze dziecku, ich wszystkich dane osobowe są przetwarzane w szkole, czemu? Po co? Jak długo? Na jakiej podstawie? Na te i inne pytania musimy znać odpowiedź, aby udzielić ją osobą, których dane dotyczą.

 • Odbiór dziecka z placówki przez osoby upoważnione.

Zagadnienie, które z praktycznego punktu widzenia wymaga, opracowania odpowiednich procedur i wdrożenia prawidłowego trybu postępowania. Pobyt dziecka na świetlicy wymaga przetwarzania danych osobowych, jaki? To pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy potrzebna jest zgoda babci na przetwarzanie danych osobowych? Czy babcia może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym?

 • Relacja szkoła a jednostką zapewniająca wspólną obsługę finansową.

Płaszczyzna tematyczna, która budzi wiele kontrowersji. Prawidłowe określenie relacji z punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest bardzo istotne dla poprawności działań realizowanych przez administratora danych osobowych. Temat o tyle ciężki co jego właściwe zrozumienie jest niezbędne, aby relacja ta była prawidłowa, w szczególności gdy jednostką obsługującą jest organ prowadzący.

 • ZFŚS i Fundusz Zdrowotny Nauczycieli.

Problematyka prawidłowego procesu udzielania upoważnień, zbierania i przechowywania danych. Kwestie praktyczne związane z przeglądem posiadanych przez administratora danych, jak również to komu są one udostępnianie, wszystko to wymaga szczegółowego omówienia i wyjaśnienia rozbieżnych interpretacji.  Jakie zmiany wprowadził nam 2019 rok w ZFŚS? Kto co może, a co nie? Jakie dane zbierać, jak dostosować regulamin ZFŚS? W końcu czyim zadaniem jest FZN?

 • Przetwarzanie danych osobowych podczas konkursów, zawodów, innych wydarzeń.

Nieodzownym elementem procesu edukacji jest organizacja imprez towarzyszących. Ich przygotowanie wymaga nie tylko zaaranżowania logistycznego. Administrator danych osobowych powinien mieć świadomość obowiązków, jakie go obciążają w związku z planem realizacji np. festynu, konkursu, zawodów sportowych itd. Jak jest wydarzenie to nie zabraknie również jego promocji i relacji z jego wystąpienia, a więc i na szkoleniu nie zapomnimy omówić kwestii wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku dzieci, rodziców i osób trzecich w ramach organizowanych wydarzeń.

Czytaj więcej na temat naszego szkolenia, to już jego druga edycja tutaj >>>
Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz 59 ze zm.)

Jakie wzory dokumentów otrzymają uczestnicy.

Konspekt szkoleniowy.

Jest to materiał, jaki omawiany będzie przez naszego trenera w ramach warsztatów. Jego lektura po szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie przekazanej wiedzy.

Umowa powierzenia przetwarzania danych z CUW.

Projekt porozumienia określającego zasady powierzania danych osobowych CUW. Dokument pozwalający na przygotowanie gotowego instrumentu prawnego, który można wykorzystać regulując zagadnienie powierzenia. Regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący. Wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.

Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela.

Materiał szkoleniowy opracowany przez naszego trenera idealny dla przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.

RODO w szkole.

Materiał szkoleniowy pozwalający na przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego poświęconego tematyce ochronie danych osobowych w placówce oświatowej.

Rekrutacja.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz zgłoszenie kandydata do klasy I.

Klauzule Informacyjne.

Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek informacyjny w świetlicy oraz Klauzula informacyjna dla ZFŚS.

Odbiór dziecka z placówki.

Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka.

ZFŚS - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oświadczenie o upoważnieniu dla osób przetwarzających dane w ramach ZFSS. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy i poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach ZFŚS.

Konkursy, zawody.

Wzór regulaminu konkursu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie gminnym. Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji szkoły. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.

Monitoring wizyjny w szkole.

Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

Certyfikat szkoleniowy dla uczestników.

Każdy z uczestników warsztatów szkoleniowych Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych otrzymuje indywidualny certyfikat uczestnictwa PDF, potwierdzający jego udział w szkoleniu.

Certyfikat szkoleniowy praktyczne aspekty ochrony danych w jednostkach oświatowych

Płatność za szkolenie.

Jako organizator Proste to RODO informujemy, iż do każdej transakcji wystawiamy stosowny dokument księgowy Fakturę VAT. Naturalnie uwzględniamy to, iż w realiach placówek oświatowych mamy do czynienia z innym podmiotem jako nabywcą a innym jako odbiorcą. W miarę potrzeby uwzględniamy także wnioski o odroczony termin płatności (7 dni).

Aktywna forma uczestnictwa w szkoleniu.

Warsztaty prowadzone ze względów bezpieczeństwa, jak i dla wygody uczestników, w formie on-line. Każdy z uczestników ma możliwość uczestniczenia w szkoleniu aktywnie, poprzez zadawanie pytań na chat tekstowym, bądź też poprzez zabieranie głosu w dyskusji.

Warunki techniczne udziału.

Aby wziąć udział w zajęciach “Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych” wystarczy wykupić bilet i zaopatrzyć się w np. komputer z mikrofonem, posiadanie kamery nie jest konieczne, oraz połączenie z siecią internetu. Przez cały czas trwania warsztatów nad bezpieczeństwem od strony technicznej czuwa zespół pracowników Działu IT pod numerem telefonu organizatora 694 494 240. 

Ile kosztuje udział w szkoleniu.

Cena regularna
(bez promocji)

Cena podstawowa nie uwzględniająca rabatów i przedsprzedaży.
Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
pln 599
00
Cena regularna (bez promocji)
 •  
CENA

Przedsprzedaż.

Cena
przedsprzedażowa

Cena przedsprzedażowa obowiązująca do 20.10.2020r.
Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
pln 399
00
Cena na hasło promocyjne ptr100
 •  
ptr100

Partner medialny wydarzenia.

Zachęcamy Państwa do objęcia naszego wydarzenia patronatem medialnym, co premiować będziemy bezpłatnym biletem wstępu na wydarzenie. Instytucje zainteresowane patronatem prosimy o kontakt indywidualny z organizatorem, telefonicznie 694 494 240 lub email biuro@prostetodo.pl

Bezpłatny
udział dla partnera medialnego

Bilet jest bezpłatny dla naszego partnera medialnego
Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
pln 00
00
Bezpłatny bilet wstępu dla partnera medialnego.
 •  
PATRON

Patroni medialni wydarzenia.

Tel. 694 494 240

Dodatkowe informacje

Wybierz termin szkolenia:

29.06.2020r., 20.07.2020r., 24.08.2020r., 21.09.2020r., 09.11.2020r.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych”

10% off

Rabat

Kod rabatowy dla powracających Klientów