Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kara RODO dla podmiotu medycznego

59,00 

Stanowisko odnosi się do problematyki poprawnej identyfikacji tożsamości Pacjenta, na etapie jego rejestracji, przed udzieleniem świadczenia, w gabinecie lekarskim, zabiegowym. Wskazane zostają także poprawne praktyki jeśli chodzi o dokonywanie wpisów w dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej. Wskazuję także zasady identyfikacji tożsamości przy świadczeniach udzielanych w formie teleporad. Stanowisko IOD ma formę czytelnego i skondensowanego poradnika dedykowanego dla personelu medycznego. Dokumentację można wykorzystać, jako materiał edukacyjny.

Stanowisko IOD - kara rodo w medycynie

Opis

Kara RODO dla podmiotu medycznego

Obowiązkiem personelu medycznego jest nie tylko dokonywanie identyfikacji tożsamości zgodnie z przyjętymi zasadami w podmiocie medycznym. Obowiązkiem jest również prawidłowe weryfikowanie poprawności danych wprowadzanych do systemu informatycznego, tak aby dane ewidencjonowane były prawidłowo czyli, aby dane wprowadzane przypisywane były do danych tego konkretnego Pacjenta przetwarzanych w systemie informatycznym.

Uzasadnienie Decyzji PUODO

cyt.: „(…) Stosując przepisy rozporządzenia 2016/679 należy mieć na uwadze, że celem tego rozporządzenia (wyrażonym w art. 1 ust. 2) jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawa do ochrony danych osobowych oraz że ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych (zdanie pierwsze motywu 1 preambuły). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości np. co do wykonania obowiązków przez administratorów – nie tylko w sytuacji, gdy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, ale też przy opracowywaniu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa mających im zapobiegać – należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę te wartości.(…)”.

Obowiązkiem podmiotu medycznego jest nie tylko opracowanie zasad związanych z ustalaniem tożsamości, ale także jest nim przygotowanie do tego personelu, czyli jego odpowiednie przeszkolenie i uświadomienie tego, jak daleko idące mogą być konsekwencje ich błędów.