Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Dokumentacja RODO fizjoterapeuty – NeoREH

Original price was: 1 799,00 zł.Current price is: 849,00 zł.

Dokumentacja RODO dla fizjoterapeutów NeoREH

Każdy zamawiający otrzymuje:

 • Ankietę wstępną informacyjną.
 • Telefoniczne wsparcie przy wypełnieniu ankiety.
 • Dwugodzinne wsparcie związane z wdrożeniem Dokumentacji RODO
 • Dokumentację RODO.

Wzorcowa Dokumentacja RODO składa się z:

 • Polityki Ochrony Danych Osobowych
 • Ocena braku zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych
 • Ocena zasadności powołania Inspektora Ochrony Danych
 • Ocena zasadności zabezpieczenia obsługi IT
 • Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych
 • Procedura określająca sposoby realizacji obowiązku informacyjnego
 • Klauzula informacyjna – Pacjent
 • Klauzula informacyjna – Kontrahent
 • Klauzula informacyjna – Pracownik
 • Klauzula informacyjna – Kandydat do pracy
 • Procedura realizacji praw i obowiązków osób których dane dotyczą
 • Procedura postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych
 • Procedura privacy by defaultprivacy by design
 • Procedury realizacji oceny ryzyka
 • Procedura oceny skutków dla ochrony danych
 • Procedura testu równowagi prawnie uzasadnionego interesu
 • Test równowagi prawnie uzasadnionego interesu – dochodzenie roszczeń
 • Procedura wyboru kontrahenta
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – hosting
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – obsługa IT
 • Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych – niszczenie dokumentów
 • Wzór ewidencji podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych
 • Procedura retencji danych
 • Wzór Rejestru Kategorii Wszystkich Czynności Przetwarzania Danych
 • Wzór ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór unieważnienia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Wzór potwierdzenia znajomości zasad bezpieczeństwa oraz oświadczenia o zachowaniu poufności i tajemnicy
 • Wzór oświadczenia woli dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Wzór raportu pokontrolnego

Terminy:

 • Ankietę wstępną wypełnioną należy przesłać niezwłocznie do 15 stycznia 2020r.
 • Dokumentacja RODO przesłana zostanie do 31 stycznia 2020r.
 • Warunkiem realizacji zamówienia dla grupy NeoREH na zasadach ceny promocyjnej jest uzyskanie określonej liczby zamówień. Ilość pakietów promocyjnych jest ograniczona.

Rozporządzenie RODO wprost wprowadza obowiązek, posiadania, wdrożenia i stosowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, sankcjonując powyższe braki odpowiedzialnością administratora danych osobowych.

Jeśli administrator, nie jest w stanie wykazać przestrzegania zasad, nie realizuje on zasady rozliczalności, a skoro nie realizuje zasady rozliczalności, to nie realizuje jednej z zasad, za nieprzestrzeganie, której może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO.

Dokumentacja przygotowana przez: 

Opis

Dokumentacja RODO dla fizjoterapeutów NeoREH

Jak słusznie podnosi dr Jakub Rzymowski “administrator danych osobowych powinien stworzyć dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych, ponieważ takie obowiązki nakłada na niego RODO. Zdanie to jest oczywiste, jednak twórcy RODO mieli chyba świadomość, że jeżeli nałożą na administratorów danych osobowych obowiązki i w żaden sposób nie będą karać za nierealizowanie tychże, to jedni administratorzy obowiązki zrealizują, zaś inni nie“. Rozporządzenie RODO wskazuje na obowiązek posiadania dokumentacji RODO. Dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Co gorsza, Rozporządzenie RODO, wprost stanowi, iż w sytuacji, kiedy administrator nie stworzy, nie będzie posiadał przewidzianych dokumentów, to może on liczyć się z poniesieniem odpowiedzialności. Odpowiedzialności, już za samo tylko nieposiadanie dokumentów, co wynika to z art. 5 ust. 2 RODO w zw. z art. 83 ust. 5 lit. a RODO.

Rozporządzenie RODO wprost wprowadza obowiązek, posiadania, wdrożenia i stosowania dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, sankcjonując powyższe braki odpowiedzialnością administratora danych osobowych.

Jeśli administrator, nie jest w stanie wykazać przestrzegania zasad RODO, nie realizuje on zasady rozliczalności. Skoro nie realizuje zasady rozliczalności, bo nie ma Dokumentacji RODO  która byłaby tego dowodem, to nie realizuje jednej z zasad RODO. Natomiast za nieprzestrzeganie zasad RODO każdy administrator danych może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Chcesz dowiedzieć się więcej, dlaczego musisz mieć Dokumentację RODO tutaj >>>