Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Ankieta wstępna niezbędna dla przygotowania oferty RODO

49,00 

Ankieta sprawdzająca służy pomocą przy opracowaniu oferty wdrożenia RODO u kontrahenta. Dokument zawiera wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla audytora przygotowującego ofertę. Ankieta składa się z szeregu pytań, odpowiedzi na które w sposób istotny, ułatwią przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w zakresie wdrożenia RODO.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Ankieta wstępna RODO

Celem niniejszego dokumentu jest uproszczenie procesu przygotowywania oferty biznesowej. Oferty, jaka kierowana będzie do podmiotu zewnętrznego, który zamierza skorzystać z usługi odnoszącej się do wdrożenia RODO. Stopień szczegółowości zbieranych informacji na tym etapie nie musi być wysoki. Celem opracowania ma być rozpoznanie głównych obszarów działania podmiotu. Udzielone odpowiedzi musza pozwolic na ocenę potencjału jaki posiada podmiot. Pytania ankietowe dotyczą podstawowych zagadnień, które mają znaczenie dla faktycznego zakresu zadań, które trzeba będzie zrealizować w ramach usługi wdrożenia RODO. Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych ankieta, oprócz pytań kontrolnych, zawiera także wzór oświadczenia audytora. Dokument może być dowolnie modernizowany celem dopasowania go do specyfiki danej branży, czy też rodzaju usługi, na którą ma zostać przygotowana oferta.