Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych:

Tematyka ochrony danych, w tym ochrony danych osobowych, obecna jest także w realiach podmiotów realizujących zadania w zakresie edukacji. Specyfika branżowa sprawia, iż wiele zagadnień wymaga szczegółowego omówienia. Mając na uwadze chęć niesienia realnej pomocy osobom zajmującym się organizacją pracy podmiotów w branży edukacyjnej stworzyliśmy serwis www.edu.prostetorodo.pl

Aktualności:

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 30 marca 2020r. do Częstochowy, gdzie odbędą się Warsztaty szkoleniowe pn. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Jest to szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności dyrekcji, pracowników administracji oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w jednostkach oświatowych w interpretowaniu zagadnień wynikających z RODO i przepisów sektorowych. Tematyka ochrony danych w tym danych osobowych w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie najbardziej problematyczną tematykę. Szkolenie ma wyeliminować braki w umiejętnościach radzenia sobie ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO. Kup bilet wstępu na warsztaty tutaj >>>

Dokumentacja szkoleniowa dla uczestników warsztatów.

Auto: Mariusz Stasiak vel Stasek
Organizator: Proste to RODO

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkoły z powodu COVID-19.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą). 

Czytaj więcej na temat Dodatkowego zasiłku opiekuńczego >>>

Kara RODO dla szkoły w Gdańsku.

W komunikacie UODO z dnia 05 marca 2020r., czytamy cyt.: “(…) Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 20 tys. zł w
związku z naruszeniem polegającym na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie ze szkolnej stołówki
(…)”. Szkoła przetwarzała dane szczególnych kategorii (dane biometryczne) 680 dzieci bez podstawy prawnej, mogąc jednocześnie zastosować inne formy identyfikacji uczniów. Szkoła korzystała z czytnika biometrycznego przy
wejściu do stołówki szkolnej, którego zadaniem było identyfikowanie
dzieci w celu weryfikacji tego, czy uiszczona została opłaty za posiłek.

Czytaj więcej na temat Kary RODO dla szkoły za odciski palca uczniów >>>

Komentarz do wzorów dokumentów Rzecznika Praw Dziecka

Nasz ekspert Mariusz Stasiak vel Stasek poddał ocenie treść publikacji, jaka ukazała się na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka. Wnikliwa analiza proponowanych zapisów oraz merytoryczne uwagi eksperta Zespołu Proste to RODO sprawiają, iż czytelnik zupełnie inaczej patrzy na opublikowane propozycje wzorów oświadczeń.

Przetwarzanie danych przez CUW - Centrum Usług Wspólnych

Przetwarzanie danych przez CUW – Centrum Usług Wspólnych jest to jednostka powołana w celu zapewnienia wspólnej obsługi przez JST. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe / urząd gminy, inna jednostka organizacyjna powiatu / gminy, jednostka organizacyjna związku powiatów / gmin albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi” (art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Czytaj więcej>>>

Opieka zdrowotna nad uczniami - po zmianach przepisów

Dnia 12 września 2019 r., weszła w życie nowa Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Regulacje ustawowe zastąpiły dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Najogólniej rzecz ujmując ww. Ustawa reguluje sposób świadczenia usług zdrowotnych w szkołach oraz wskazuje podmioty, które są zobowiązane do świadczenia tych usług oraz zapewnienia warunków organizacyjnych, a także sposób współpracy tych podmiotów. Czytaj więcej>>>

Oferta Sklep RODO dla oświaty

Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych.
30 marca 2020 r.
Częstochowa

5/5

499,00 pln

Materiały szkoleniowe z warsztatów – Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Zestaw gotowych dokumentów do wykorzystania w pracy.

5/5

200,00 pln

Regulamin monitoringu wizyjnego dla szkoły. Kompletne opracowanie wraz z klauzulą i infografiką.

5/5

150,00 pln

Wzór oświadczenia woli o upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola, ze świetlicy szkolnej.

5/5

29,00 pln