Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Ochrona danych osobowych w szkołach

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych:

Ochrona danych osobowych w szkołach i w placówkach oświatowych. Specyfika branżowa sprawia, iż wiele zagadnień wymaga szczegółowego omówienia. Mając na uwadze chęć niesienia realnej pomocy osobom zajmującym się organizacją pracy podmiotów w branży edukacyjnej stworzyliśmy serwis www.edu.prostetorodo.pl

Aktualności:

Wytyczne sanitarne dla szkół na rok szkolny 2021/2022

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Dnia 02 sierpnia 2021r., Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wytyczne będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. Na ich podstawie Dyrektorzy szkół zobowiązani zostali do przygotowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Ponadto nałożono na nich także obowiązek na bieżąco aktualizowania ww. procedur, regulaminów.

Zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS, Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z uwzględnieniem:

  • specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej,
  • zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych
  • aktualnych przepisów prawa

Czytaj więcej tutaj >>>

Opieka zdrowotna nad uczniami - po zmianach przepisów

Dnia 12 września 2019 r., weszła w życie nowa Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami. Regulacje ustawowe zastąpiły dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Najogólniej rzecz ujmując ww. Ustawa reguluje sposób świadczenia usług zdrowotnych w szkołach oraz wskazuje podmioty, które są zobowiązane do świadczenia tych usług oraz zapewnienia warunków organizacyjnych, a także sposób współpracy tych podmiotów. Czytaj więcej>>>

Przetwarzanie danych przez CUW - Centrum Usług Wspólnych

Przetwarzanie danych przez CUW – Centrum Usług Wspólnych jest to jednostka powołana w celu zapewnienia wspólnej obsługi przez JST. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe / urząd gminy, inna jednostka organizacyjna powiatu / gminy, jednostka organizacyjna związku powiatów / gmin albo jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami obsługującymi” (art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 6b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Czytaj więcej>>>

Nabór do przedszkoli i szkół na rok szkolny 2020 / 2021

Jakie są przepisy regulujące procedure naboru na rok szkolny 2020/2021. Jakie dane można przetwarzać oraz na jakiej podstawie prawnej. Jak powinno wyglądać ogłoszenie wyników rekrutacji. Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdą Państwo w naszym opracowaniu. Czytaj więcej tutaj >>>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem szkoły z powodu COVID-19.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą). 

Czytaj więcej na temat Dodatkowego zasiłku opiekuńczego >>>

Kara RODO dla szkoły w Gdańsku.

W komunikacie UODO z dnia 05 marca 2020r., czytamy cyt.: “(…) Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości 20 tys. zł w
związku z naruszeniem polegającym na przetwarzaniu danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie ze szkolnej stołówki
(…)”. Szkoła przetwarzała dane szczególnych kategorii (dane biometryczne) 680 dzieci bez podstawy prawnej, mogąc jednocześnie zastosować inne formy identyfikacji uczniów. Szkoła korzystała z czytnika biometrycznego przy
wejściu do stołówki szkolnej, którego zadaniem było identyfikowanie
dzieci w celu weryfikacji tego, czy uiszczona została opłaty za posiłek.

Czytaj więcej na temat Kary RODO dla szkoły za odciski palca uczniów >>>

Komentarz do wzorów dokumentów Rzecznika Praw Dziecka

Nasz ekspert Mariusz Stasiak vel Stasek poddał ocenie treść publikacji, jaka ukazała się na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Dziecka. Wnikliwa analiza proponowanych zapisów oraz merytoryczne uwagi eksperta Zespołu Proste to RODO sprawiają, iż czytelnik zupełnie inaczej patrzy na opublikowane propozycje wzorów oświadczeń.

Oferta Sklep RODO dla oświaty