Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Upoważnienie do przetwarzania danych ZFŚS

Upoważnienie do przetwarzania danych ZFŚS

Upoważnienie do przetwarzania danych ZFŚS

Upoważnienie do przetwarzania danych ZFŚS a związek zawodowy.

  • Czy za uprawnione [1] do przetwarzania danych osobowych uznać należy osoby wyznaczone przez organizacje związkowe do uzgadniania przyznawania środków z ZFŚS, pomimo iż nie posiadają stosownego nadanego im przez organizację związkową upoważnienia?
  • Czy organizacje związkowe świadome są tego, iż tak prowadząc działalność związkową, narażają się na odpowiedzialność określoną przepisami o ochronie danych osobowych?

Czytaj dalej

Ustalenia Rzecznika Praw Pacjenta ws. nieprawidłowości na SOR-ach i izbach przyjęć na Śląsku

Rzecznik Praw Pacjenta zakończył postępowania wyjaśniające dotyczące nieprawidłowości mających miejsce na szpitalnych oddziałach ratunkowych i izbach przyjęć szpitali z województwa śląskiego.

W postępowaniach tych Rzecznik Praw Pacjenta badał realizację prawa pacjentów do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia oraz prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością. W każdej z wymienionych spraw stwierdzono naruszenie tych praw. Rozstrzygając te sprawy Rzecznik Praw Pacjenta opierał się także między innymi na opiniach, sporządzonych przez ekspertów z zakresu medycyny.

Czytaj dalej

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom

Komunikat NFZ w sprawie wyników badań

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom.

Jak udostępniać wyniki badań pacjentom. Zgodnie z przepisami prawa podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji. Przepis ten wzbudza wiele kontrowersji. Pacjenci przyzwyczajeni do tego, iż wyniki trafiać powinny bezpośrednio do nich czują rozgoryczenie. Jednak niepotrzebnie. Opisane rozwiązanie zakłada, że podczas wyznaczonej wizyty, lekarz, który skierował pacjenta na badanie, dysponuje jego wynikami. Dzięki temu może przekazać pacjentowi informację o jego stanie zdrowia.

Zgodnie z § 9 ust. 5 z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015, poz. 2069 ze zm.) cyt.:

„(…) Podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji (…)”.

Czytaj dalej

RODO w biurze rachunkowym – szokujące fakty

Biura rachunkowe a RODO

RODO w biurze rachunkowym - szokujące fakty

Rozmówca zastrzegł swoją anonimowość

RODO w biurze rachunkowym – szokujące fakty. Proste to RODO ujawnia praktyki stosowane przez pracowników biur rachunkowych. Informujemy, iż z uwagi na charakter informacji, jakie przekazał nam nasz rozmówca zastrzegł on swoja anonimowość. Zgodnie z Ustawą prawo prasowe nasz rozmówca miał do tego prawo, co szanujemy.

Liczy się Klient

Proste to RODO: Czy w branży rachunkowej również powiedzenie, “Klient nasz Pan” jest obowiązujące?
Rozmówca: Raczej nazwałbym to inaczej “Liczy się portfel naszego Klienta”. Liczy się to, aby pracownik biura wykonał swoją pracę tak, aby Klient wciąż myślał, że wszystko idzie zgodnie z planem.

Proste to RODO: A czy jest inaczej, czy czasami jest tak, że sprawy wyglądają inaczej, niż mówi się Klientowi?

Rozmówca: Czasami, jest Pan śmieszny, czasami to idzie dobrze, ale zawsze Klient wie że jest świetnie. To my jako biuro, jako pracownicy, wiemy co mówić, czego nie mówić, to my znamy przepisy i potrafimy się nimi posługiwać.

Proste to RODO: To znaczy, że pracownicy biur oszukują Klientów?
Rozmówca:
W żadnym wypadku, nie oszukujemy, po prostu robimy wszystko tak, aby Klientowi oszczędzić codziennych problemów naszej pracy.

Proste to RODO: A jeśli sytuacja wymyka się spod kontroli?
Rozmówca: Czasami tak jest, ale wtedy posługujemy się zapisami naszej umowy, mamy też polisy OC. Nie chcę być źle zrozumiany, po prostu w biurach rachunkowych interes biura też jest ważny. Zawsze staramy się pracę wykonywać sumiennie. Jeśli pracownik biura się nie nadaje po prostu dziękujemy mu za współpracę. Przy finansach nie ma miejsca na eksperymentowanie.

Czytaj dalej

Kary RODO w medycynie

Kary RODO w medycynie

Kary RODO w medycynie - omówienie decyzji

Kary RODO w medycynie stały się faktem. Wadliwe wdrożenie przepisów o ochronie danych osobowych to jedna z podstaw nakładania kar finansowych. Brak realizacji przyjętych i wdrożonych procedur, to kolejny problem jednostek. Elementarne uchybienia w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej dotykają szerokiego grona podmiotów medycznych. Wskazane kategorie uchybień stały się powodami dla których organy nadzorcze podejmowały decyzje o nałożeniu kar finansowych z RODO na jednostki medyczne. Źródło danych, wykaz kar RODO w medycynie.

Kary RODO w Europie / statystyki / zestawienia

Prezentujemy Wam także Ciekawe narzędzie do analizy danych związanych z karami RODO, jakie zostały nałożone.

Zobaczcie sami jakie ciekawe informacje można pozyskać:

GDPR Fines Tracker & Statistics

Czytaj dalej

e-recepty szkolenia dla lekarzy wdrożenie w podmiotach leczniczych

E-recepty

e-recepty szkolenia dla lekarzy wdrożenie w podmiotach leczniczych.

Przypominamy, iż 07 stycznia 2020 r. upływa ostateczny termin na wdrożenie w podmiotach leczniczych e-recepty. Co oznacza, iż od 08 stycznia 2020 r. w obrocie będą mogły pozostać tylko i wyłącznie recepty wystawione w postaci elektronicznej. Z tego względu zapraszamy na szkolenia Proste e-recepty. Jest to szkolenie dla lekarzy dlatego może być zrealizowane w miejscu pracy w jednostce medycznej. Wdrożenie e-recept w PWDL z naszym zespołem stanie się wygodne i proste.

Kompleksowa usługa wdrożenia od A do Z dla lekarzy dla jednostek.

Wdrożenie e-recept może dotyczyć wybranych gabinetów lekarskich albo  całej infrastruktury jednostki. Mając na uwadze powyższe przygotujemy jednostkę medyczną od początku do końca. Z tego względu doradzimy rozwiązania techniczne. Skonfigurujemy aplikacje gabinetowe. Zalecimy odpowiednie zmiany systemu teleinformatycznego. Przede wszystkim dokładnie przeszkolimy personel z obsługi e-recept. Zwracamy uwagę na to, iż oferujemy szkolenia indywidualne, czyli realizowane u Państwa na miejscu w gabinecie. Ze względu na potrzebę szkoleń grupowych istnieje także możliwość udziału w szkoleniu stacjonarnym w Częstochowie.

Czytaj dalej

Wyrok TSUE a wtyczka “Lubię to”

TSUE - Lubię to

Wyrok TSUE a wtyczka "Lubię to"

Wyrok TSUE z 29.07.2019 r. w sprawie C-40/17

Użycie wtyczki społecznościowej “Lubię to” zgodnie z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 lipca 2019 r. [TSUE] ma daleko idące skutki dla właścicieli serwisów internetowych. Prosta czynność, jaką jest umieszczenie wtyczki “Lubię to” w ramach swojej witryny, dla wielu nie wywołuje żadnych skutków w obszarze danych osobowych. Tymczasem prowadzi ona do daleko idącej konsekwencji dla właściciela serwisu. W takim wypadku właściciel witryny który staje się współadministratorem danych osobowych. Reasumując zatem właściciele witryn muszą dokonać przeglądu swojej dokumentacji i poddać ją modyfikacji wg. wytycznych UODO.

Czytaj dalej

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych do rejestrów

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych dla OiPiP

Czy przepisy prawa nakazują udostępnić dane osobowe pielęgniarek i położnych na wniosek okręgowych izb pielęgniarek i położnych?

Udostępniać dane czy nie udostępniać.

Udostępnianie danych pielęgniarek i położnych. Rzecz dotyczy sytuacji, w której to Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych występują z wnioskami do pracodawców o to, aby ci przekazywali informacje dot. zatrudnionego personelu. Zwrócić należy uwagę, że wnioski o udostępnienie danych dotyczą także wysokości odprowadzonych składek. Jako podstawę żądania udostępnienia izby podają konieczność aktualizacji rejestrów przez nich prowadzonych. W wyniku tego pracodawcy / zleceniodawcy zastanawiają się czy mogą udostępnić dane? Jednak w tym wypadku występuję względem posiadanych danych osobowych swojego personelu w roli Administratora Danych Osobowych o czym muszą pamiętać. Powyższe skutkuje koniecznością realizowania obowiązków z tym związanych po stronie ADO.

Czytaj dalej

Rodzaje i zakres upoważnień osób trzecich

RODO - ekspert Dominik Spałek

Upoważnienia do informacji i dokumentacji medycznej

Upoważnienia do informacji i dokumentacji medycznej. Pacjent m prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Bezsprzecznie ma także prawo do tego, aby upoważnić wskazaną osobę trzecią. W związku z tym osoba trzecia uzyskuje określone prawa. Z tego względu udzielając upoważnienia należy kierować się rozwagą. Naturalnie udzielone już upoważnienia można w każdej chwili cofnąć lub zmienić. Godne uwagi jest także to, iż można w ogóle nie udzielać nikomu upoważnienia żadnego. W takim to przypadku jednostka medyczna dokona odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej. Czy upoważnienie osoby trzeciej do informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach dotyczy także innych informacji? Czy taka osoba trzecia może dowiedzieć się, kto jeszcze upoważniony został przez Pacjenta i do czego?

Czytaj dalej

System teleinformatyczny – wymagania przy prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej

Proste to RODO

Jakie wymagania powinien spełniać system do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w tym EDM

Jeśli podmiot wykonujący działalność leczniczą chce podjąć decyzję o prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej musi się do tego przygotować. W przypadku Elektronicznej Dokumentacji Medycznej opisane funkcjonalności powinien już posiadać od dnia 01 stycznia 2019r. Warunków, jakie musi spełniać system, w którym tworzona ma być / jest dokumentacja medyczna  szukać należy w Rozdziale 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia pt.: „Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektroniczne”.

Czytaj dalej