Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI

Nowe Rozporządzenie KRI – w związku z faktem, iż dotychczas obowiązujące przepisy Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r. KRI obowiązywały jedynie do 23 maja 2024r., o czym pisaliśmy w poprzednich naszych publikacjach, informujemy, iż w Dzienniku Ustaw (Dz.U.2024.773) opublikowana została treść nowych przepisów. Nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 

Jak wynika z treści uzasadnienia do projektowanych przepisów ...

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, zwane dalej „rozporządzeniem KRI”, jest wydawane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307), zwanej dalej „ ustawą o informatyzacji”. Konieczność wydania nowego aktu w powyższym zakresie wynika z przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1440), zwanej dalej „ustawą o dostępności cyfrowej”. W art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej wskazano, że: „dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ustawy zmienianej w art. 20 [czyli ustawy o informatyzacji], w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 60 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów”. Oznacza to, że dotychczasowe przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy o informatyzacji obowiązują nie dłużej niż do dnia 23 maja 2024 r. Skutkuje to koniecznością wydania przedmiotowego rozporządzenia. Brak jest możliwości osiągnięcia celu projektowanych zmian za pomocą innych środków niż interwencja na poziomie rozporządzenia. Problem nie może być rozwiązany przez podmioty niższego szczebla niż podmiot wydający rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie KRI, jako rozwiązanie tymczasowe ...

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest przewidziany w charakterze rozwiązania tymczasowego i zostanie zastąpiony przez docelowy akt po pełnym procesie legislacyjnym. Ze względu na fakt, że zgodnie z art. 26 ustawy o dostępności cyfrowej, obowiązujące rozporządzenie KRI zostało czasowo utrzymane w mocy jedynie do dnia 23 maja 2024 r, konieczne jest zapobieżenie powstaniu luki prawnej.

Jakie zmiany ...

  • z zakresu minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych usunięto „sposoby zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych”, ponieważ są one uregulowane przez ustawę o dostępności cyfrowej;
  • usunięto normę „PN-ISO/IEC 24762”, – Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Wytyczne dla usług odtwarzania techniki teleinformatycznej po katastrofie”, ponieważ norma ta została wycofana w 2016 r.

Materiały źródłowe

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Dokumentacja do audytu KRI - jak przeprowadzić Audyt KRI