Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie – jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, w swoim komunikacie na stronie internetowej, dnia  15 maja 2024 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok (V SA/Wa 1827/23) dotyczący kwestii udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. 

Refleksje ...

Nie dziwi mnie rozstrzygnięcie, jakie zapadło w ramach postępowania przed WSA. Dziwi mnie jednak fakt, że takie postępowanie miało miejsce. Przyjmując iż zakwestionowanie możliwości przesłania dokumentacji medycznej pacjentowi, jako osobie uprawnionej do dokumentacji, nie znajdowało swojego uzasadnienia w innych elementach, aniżeli tylko decyzja podmiotu medycznego, które obiektywnie mogłyby stanowić tego rodzaju podstawę, jest dla mnie wielce rozczarowującym fakt, iż w tak podstawowej kwestii, warunkiem koniecznym dla jej rozstrzygnięcia było przeprowadzenie postępowania, jakie zakończyło się wydaniem cytowanego orzeczenia – naturalnie, z którym w pełni się zgadzam.

Jako pacjent ...

Niestety, sytuacja pokazuje, iż kwestie związane z realizacją prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej jego dotyczącej, wciąż są tymi prawami, z realizacją których mają problemy podmioty medyczne. Zaskakującym dla mnie zjawiskiem jest także to, iż wciąż, powtarzają się pytania o kwestie zasadnicze, w obszarze udostępniania dokumentacji medycznej. 

Jak to wygląda w Twojej placówce medycznej ...

Praktyczny poradnik – udostępnianie dokumentacji medycznej w pytaniach i odpowiedziach  – realizując szkolenia dla personelu podmiotów medycznych, czy też wykonując zadania inspektora ochrony danych osobowych, w praktyce często spotykam się z pytaniami dotyczącymi problematyki udostępniania dokumentacji medycznej. Różnorodność stanów faktycznych, z jakimi można mieć do czynienia sprawia iż ilość zadawanych pytań jest dostrzegalna. Charakterystyczne jednak jest to, iż w przeważającej liczbie przypadków stawiane nam pytania powtarzają się. Sprawdź, czy personel Twojej jednostki, jest w stanie poradzić sobie z udzieleniem prawidłowej odpowiedzi na nw. pytania. 

 • Jakim osobom można udostępniać dokumentację medyczna?
 • Czy rodzic małoletniego pacjenta może upoważnić babcię dziecka do dokumentacji medycznej?
 • Czy jeden z rodziców małoletniego dziecka musi udzielić upoważnienia drugiemu rodzicowi, aby ten był upoważniony do dokumentacji medycznej ich dziecka?
 • Czy mąż ma prawo do dokumentacji medycznej swojej żony?
 • Czy konkubent matki dziecka jest upoważniony do dokumentacji medycznej dziecka swojej partnerki?
 • Czy brat jest uprawniony do dokumentacji medycznej swojej siostry?
 • Jak poprawnie zaadresować przesyłkę listowną zawierająca dokumentację medyczna przesyłaną do pacjenta? Czy taka korespondencja powinna zostać nadana z potwierdzeniem odbioru?
 • Czy pacjent może złożyć wniosek o udostępnienie mu jego dokumentacji medycznej za pośrednictwem korespondencji email z pominięciem formularza wniosku, jaki opracowany został w jednostce?
 • Czy 16 letni pacjent może upoważnić inną osobę do swojej dokumentacji medycznej?
 • Czy 16 letni pacjent może upoważnić inną osobę niepełnoletnią do swojej dokumentacji medycznej?
 • Jaką formę musi mieć upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej, aby było ważne?
 • Czy upoważnienie do dokumentacji medycznej musi zostać potwierdzone notarialnie, czy podmiot medyczny może tego wymagać od składającego wniosek?
 • Czy wyrażenie zgody na udzielanie informacji dotyczących pacjenta oznacza, iż osoba upoważniane jest także do dokumentacji medycznej tego pacjenta?
 • Jakie dane należy zawrzeć w upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej? Czy można odnotować numer PESEL pacjenta osoby upoważnianej?
 • Czy oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji medycznej złożone ustnie osobiście lub przez telefon może być odnotowane w aplikacji gabinetowej, w której prowadzona jest dokumentacja medyczna, czy też musi taki pacjent osobiście złożyć oświadczenie w placówce medycznej?
 • Czy rodzic dziecka, będącego pacjentem, może upoważnić to dziecko do odbioru własnej dokumentacji?
 • Czy rodzic będący pacjentem, może upoważnić swoje niepełnoletnie dziecko do odbioru własnej dokumentacji?
 • Czy dyrektor dom dziecka ma prawo do dokumentacji medycznej swojego małoletniego wychowanka?
 • Czy dziadkowie maja prawo do dostępu do dokumentacji medycznej swojego wnuczka?
 • Czy rodzic może upoważnić adwokata do dokumentacji medycznej swojego dziecka?
 • Czy osoba upoważniona przez pacjenta ma prawo do tego, aby upoważnić inną osobę trzecią, do dokumentacji medycznej tego pacjenta?
 • Czy dziecko może sprzeciwić się temu, aby jego rodzic miał dostęp do jego dokumentacji medycznej?
 • Czy dziecko może sprzeciwić się temu, aby osoba upoważniona przez rodzica np. konkubent, miała dostęp do jego dokumentacji medycznej?
 • Ile osób maksymalnie może upoważnić pacjent do dostępu do jego dokumentacji medycznej, czy jest jakiś limit?
 • Czy złożenie oświadczenia o upoważnieniu do dokumentacji medycznej względem kolejnej osoby przez pacjenta automatycznie cofa upoważnienie złożone wcześniej?
 • Czy upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej złożone przez pacjenta za pośrednictwem jego Internetowego Konta Pacjenta jest ważna w każdej placówce?
 • Czy upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej złożone przez pacjenta złożone bezpośrednio w placówce medycznej jest ważna w każdej innej placówce?
 • Czy pacjent ma możliwość złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem własnego Internetowego Konta Pacjenta?
 • Czy personel placówki medycznej ma obowiązek sprawdzić weryfikowania faktu złożenia upoważnienia z wykorzystaniem IKP pacjenta, w sytuacji, kiedy wnioskująca osoba nie posiada takiego upoważnienia przy sobie?
 • Czy udostępniając wydruk dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej lekarz, który sporządził dokumentację w systemie ma obowiązek potwierdzenia za zgodność z oryginałem jej wydruku własnoręcznym podpisem?
 • Czy odpis dokumentacji medycznej musi być potwierdzony za zgodność z oryginałem?
 • Czy okres 14 dni jest okresem, jaki podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma na udostępnienie dokumentacji licząc od dnia złożenia wniosku o udostępnienie?
 • Czy należy określać, czy dany wniosek jest pierwszym wnioskiem w danym zakresie, czy też kolejnym wnioskiem – w sytuacji, kiedy jednak nie pobieramy żadnych opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej?
 • Czy udostępniając dokumentację medyczną w postaci kserokopii po raz pierwszy w danym zakresie placówka medyczna może pobrać opłatę za jej udostępnienie?
 • Czy placówka medyczna może podjąć decyzję w ogóle o nie pobieraniu opłat za udostępnianie dokumentacji medycznych swoich pacjentów?
 • Jeśli jeden z rodziców już otrzymał bezpłatnie dokumentację medyczną swojego dziecka w danym zakresie, to czy drugiemu z rodziców również należy udostępnić taką dokumentację w tym samym zakresie nieodpłatnie?
 • Jeśli pacjent otrzymał już nieodpłatnie swoją dokumentację medyczną w danym zakresie, to czy osoba przez niego upoważniona również nieodpłatnie otrzyma taką dokumentację w tym samym zakresie?
 • Czy pacjent ma obowiązek określenia we wniosku o udostępnienie mu jego dokumentacji medycznej tego, w jakim celu dokumentacja ma zostać udostępniona?
 • Czy można uzależnić wydanie dokumentacji medycznej pacjentowi od tego, że przed jej udostępnieniem ureguluje stosowną opłatę?
 • Czy można pobierać dodatkowe opłaty za wykonywanie czynności polegającej na potwierdzaniu za zgodność z oryginałem wydawanych kopii dokumentacji medycznej?
 • Czy można pobierać dodatkowe opłaty tytułem pokrycia kosztów wysyłki dokumentacji medycznej?
 • Czy można pobierać dodatkowe opłaty tytułem pokrycia kosztów elektronicznych nośników danych, na których zapisywana jest do udostępnienia dokumentacja medyczna np. płyty CD/DVD?
 • Kto ostatecznie podejmuje decyzję o tym, czy należy udostępnić dokumentację medyczną?
 • Czy ktoś powinien sprawdzać dodatkowo, czy dokumentacja została prawidłowo przygotowana do jej udostępnienia?
 • Czy należy sprawdzać poprawność adresów e-mail, na jakie przesyłana ma być dokumentacja medyczna?
 • Skąd pobrać adres email, na który ma zostać udostępniona dokumentacja medyczna pacjenta?
 • Czy należy zabezpieczyć hasłem dokumentację medyczną wysyłaną przez email?
 • Czy jednostka ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną prowadzoną w postaci papierowej, jako jej skan elektroniczny za pośrednictwem e-mail?
 • Czy należy udostępnić dokumentację medyczną pacjenta w celu kontynuacji leczenia innemu podmiotowi leczniczemu w sytuacji kiedy wniosek składany jest telefonicznie?
 • Czy, a jeśli tak, to przez jaki okres czasu należy przechowywać udostępnioną dokumentację medyczną?
 • Jakie informacje powinny zostać zawarte w wykazie udostępnianej dokumentacji medycznej?
 • W jakiej postaci można prowadzić wykaz udostępnionej dokumentacji medycznej?
 • Jak podpisać wykaz udostępnionej dokumentacji, jeśli prowadzony jest on w postaci elektronicznej?
 • Czy w wykazie udostępnionej dokumentacji medycznej powinny znajdować się podpisy osób, którym dokumentacja została wydana?
 • Komu można udostępnić dokumentację medyczną w oryginale?
 • Czy pacjentowi można udostępnić jego dokumentację medyczną w oryginale?
 • Czy udostępniając dokumentację w oryginale należy zachować jej kopię w placówce medycznej?
 • Jak poinformować wnioskodawcę o odmowie udostępnianie dokumentacji medycznej oraz w jakich sytuacjach może mieć miejsce taka konieczność?
 • Czy pacjent może uzyskać informację na temat tego, czy i komu została udostępniona jego dokumentacja medyczna?
 • Czy ubezpieczyciel ma prawo dostępu do informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego? 
 • i inne …

Pacjenci, nie bez winy ...

Pacjenci wnioskujący jednak również powinni pamiętać o tym, iż proces udostępniania dokumentacji medycznej można istotnie przyspieszyć, jeśli realizować będą swoje obowiązki w zakresie przekazywania informacji chociażby pozwalających na poprawną identyfikację ich osoby, co tyczy się także wnioskujących, jako osób upoważnionych, czy przedstawicieli ustawowych. Należy także pamiętać, aby aktualizować dane, w przypadku ich zmiany, dane jakimi dysponuje podmiot medyczny, albowiem w trosce o prawa pacjentów w tym w związku z realizacją obowiązku zabezpieczania dokumentacji medycznej, podmioty lecznicze dokonywać będą weryfikacji zgodności przekazywanych danych we wniosku z tymi, jakie zawarte są w posiadanej przez nie dokumentacji, co w skrajnych przypadkach prowadzić może do różnego rodzaju wniosków, a najczęściej wniosku o np. uzupełnienie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej o określone informacje.  Pacjenci powinni także pamiętać o możliwości podjęcia rozstrzygnięć u operatora pocztowego, jakim jest Poczta Polska S.A. – jeśli tego potrzebują – w zakresie zastrzeżenia „Doręczenia przesyłki wyłącznie do rąk własnych” a nie każdemu dorosłemu domownikowi. 

Materiały źródłowe

Udostępnianie dokumentacji w pytaniach i odpowiedziach ...