Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Monitorowanie zachowań w sieci Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – Rzecznik Praw Obywatelskich skierował zapytania dotyczące funkcjonalności działania OSE.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna ...

Jak czytamy w Komunikacie RPO z dnia 16 maja 2023r.

cyt.: „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna to operowany przez NASK program Ministerstwa Cyfryzacji oferujący szkołom szybki, darmowy i bezpieczny Internet. Przyłączyć się do niej mogą wszystkie chętne placówki. W ramach OSE wprowadzono system monitorowania zachowań w sieci, którego możliwości technologiczne systemu sprawiają m.in. , że system jest w stanie „na podstawie przesyłanych obrazów, wideo i wiadomości wyłapać emocje i zamiary uczniów”. Dzięki analizy treści przeglądanych przez dzieci oraz ich aktywności internetowej system ma wykrywać zagrożenia i pozwalać na reakcję, gdy dziecku grozi krzywda.

Ochrona życia prywatnego ...

cyt.: „Jego funkcjonowanie wiąże się jednak z poważną ingerencją w życie prywatne osób korzystających z OSE (uczniów i nauczycieli). Z doniesień mediów wynika bowiem, że system „wykorzystując sztuczną inteligencję, potrafi wykryć, co uczniowie oglądają, czytają, a także co sobie wysyłają i co do siebie piszą w internecie”. Rzecznik zwracał wielokrotnie uwagę, że ochrona życia prywatnego (art. 47 Konstytucji RP) obejmuje m.in. autonomię informacyjną. Oznacza ona prawo do samodzielnego decydowania o ujawnianiu innym informacji dotyczących siebie i prawo do kontrolowania tych informacji, jeżeli są w dyspozycji innych podmiotów. Prawo do prywatności oraz autonomii informacyjnej – podobnie jak inne konstytucyjne prawa – ograniczać można, ale tylko na ściśle określonych w Konstytucji warunkach. Ograniczenia muszą być uchwalone w ustawie – by umożliwić społeczną kontrolę i parlamentarną dyskusję – i służyć ochronie szczególnie ważnych wartości, wskazanych w art. 31 Konstytucji. Ponadto, art. 51 ust. 2 Konstytucji stanowi, że władze mogą pracować tylko z tymi danymi o obywatelach, które są niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.”

Brak realizacji innych prawem określonych działań ...

Rzecznik Prawo Obywatelskich zwraca także uwagę na fakt, iż nie są podejmowane inne działania zmierzające do ochrony uczniów przed przemocą i nienawiścią w sieci, pomimo tego, iż przepisy prawa tego rodzaju obowiązek określają. RPO podnosi iż nie jest realizowany obowiązek szkoły do zabezpieczania dzieci przed dostępem zagrażającym im treściom, wynikający z art. 27 Prawa oświatowego.

 Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

cyt.: „Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające

Pakiety dokumentów dla placówek oświatowych ...

Źródło informacji ...

Wystąpienie RPO do NASK – PIB [VII.501.72.2023.MK] [Dostęp dnia 17-05-2023r., godz.: 9:00]