Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Tajemnica korespondencji radnych

Tajemnica korespondencji radnych

Tajemnica korespondencji radnych – powraca temat poprawności organizacji obiegu korespondencji adresowanej do radnych. W sprawie stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, który wystąpił do Prezesa UODO z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie.

GIODO podejmował temat tajemnicy korespondencji radnych ...

W treści Wystąpienia RPO do Prezesa UODO czytamy

cyt.: „Jakkolwiek w 2012 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wypowiadał się w sprawie naruszenia tajemnicy korespondencji kierowanej do klubu radnych wskazując na to, że prawo zobowiązuje radnych do przekazania organom gminy spraw mieszkańców, wobec czego przekazywanie danych osobowych może być uzasadnione1, to jednak – w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich – celowe wydaje się ponowne zajęcie się tym zagadnieniem. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podkreślał w analizie powołanej powyżej, że nie można wykluczyć, że to po stronie osoby, która dostarczyła list była inicjatywa, aby doręczyć go do  urzędu gminy, a nie na przykład do klubu radnych

Skala wniosków radnych powodem interwencji ...

W treści Wystąpienia RPO do Prezesa UODO czytamy

cyt.: „Jakkolwiek procedura obiegu korespondencji pozostaje kwestią techniczną i organizacyjną działania danego urzędu, to jednak skala wniosków kierowanych przez radnych do Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga podniesienia jej w korespondencji z organem nadzorczym, zwłaszcza w kontekście możliwego zapoznania się przez pracowników urzędu gminy rejestrujących korespondencję z danymi osobowymi osób, które w ten sposób zgłaszać mogą nieprawidłowości także dotyczące działania samego urzędu. W myśl bowiem art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...