Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – w określonych przepisami sytuacjach, pracodawca ma prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o zleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej podczas jego zatrudnienia. Jest do odstępstwo od zasady, iż praca zdalna wykonywana jest po dokonaniu uzgodnienia przez pracownika i pracodawcę. W opracowaniu odpowiadam na pytanie: „Kiedy pracodawca może wydać jednostronne wiążące dla pracownika polecenie  wykonywania przez niego pracy zdalnej?„.

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej ...

  • Pracodawca ma możliwość wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej.
  • Pracodawca nie ma obowiązku wydawania polecenia pracy zdalnej.
  • To pracodawca decyduje, czy i kiedy wyda polecenie pracy zdalnej w przypadku wystąpienia sytuacji, o jakich mowa w przepisie.

Warunki lokalowe i techniczne ...

  • Aby pracodawca miał możliwość wydania polecenia pracy zdalnej, musi dysponować oświadczeniem pracownika, że posiada on warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
  • Pracownik ma możliwość wyboru w jakiej postaci składa oświadczenie.
  • Pracownik nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia.
  • Oświadczenie może być złożone w postaci papierowej.
  • Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej.
  • W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna w okresie stanu nadzwyczajnego ...

Praca zdalna po odwołaniu stanu nadzwyczajnego ...

Praca zdalna w okresie stanu zagrożenia epidemicznego ...

Praca zdalna po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego ...

Praca zdalna w okresie stanu epidemii ...

Praca zdalna po odwołaniu stanu epidemii ...

Praca zdalna w okresie działania siły wyższej ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

 

cyt.: „(…) polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę będzie mogło zostać wydane wyłącznie z przyczyn obiektywnych (losowych) i niezależnych od pracodawcy oraz wyłącznie na określony czas. Jednak, aby możliwe było w ogóle polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę, pracownik będzie musiał złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia – oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Oznacza to, iż wydanie przez pracodawcę polecenia pracy zdalnej, oprócz spełnienia ustawowych przesłanek, będzie wymagało w pierwszej kolejności uzyskania od pracownika informacji, czy posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Dopiero oświadczenie pracownika w tym przedmiocie umożliwi pracodawcy wydanie takiego polecenia. Przy czym należy zaznaczyć, iż to pracownik dokonuje oceny swoich warunków lokalowych i technicznych, co oznacza, iż pracodawca nie będzie mógł jej weryfikować ani podważać.(…)”.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...