Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – w określonych przepisami sytuacjach, pracodawca ma prawo do podjęcia jednostronnej decyzji o zleceniu pracownikowi wykonywania pracy zdalnej podczas jego zatrudnienia. Jest do odstępstwo od zasady, iż praca zdalna wykonywana jest po dokonaniu uzgodnienia przez pracownika i pracodawcę. W opracowaniu odpowiadam na pytanie: „Kiedy pracodawca może wydać jednostronne wiążące dla pracownika polecenie  wykonywania przez niego pracy zdalnej?„.

Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej ...

  • Pracodawca ma możliwość wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej.
  • Pracodawca nie ma obowiązku wydawania polecenia pracy zdalnej.
  • To pracodawca decyduje, czy i kiedy wyda polecenie pracy zdalnej w przypadku wystąpienia sytuacji, o jakich mowa w przepisie.

Warunki lokalowe i techniczne ...

  • Aby pracodawca miał możliwość wydania polecenia pracy zdalnej, musi dysponować oświadczeniem pracownika, że posiada on warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
  • Pracownik ma możliwość wyboru w jakiej postaci składa oświadczenie.
  • Pracownik nie ma obowiązku składania takiego oświadczenia.
  • Oświadczenie może być złożone w postaci papierowej.
  • Oświadczenie może być złożone w postaci elektronicznej.
  • W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna w okresie stanu nadzwyczajnego ...

Praca zdalna po odwołaniu stanu nadzwyczajnego ...

Praca zdalna w okresie stanu zagrożenia epidemicznego ...

Praca zdalna po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego ...

Praca zdalna w okresie stanu epidemii ...

Praca zdalna po odwołaniu stanu epidemii ...

Praca zdalna w okresie działania siły wyższej ...

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

 

cyt.: „(…) polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę będzie mogło zostać wydane wyłącznie z przyczyn obiektywnych (losowych) i niezależnych od pracodawcy oraz wyłącznie na określony czas. Jednak, aby możliwe było w ogóle polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę, pracownik będzie musiał złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia – oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Oznacza to, iż wydanie przez pracodawcę polecenia pracy zdalnej, oprócz spełnienia ustawowych przesłanek, będzie wymagało w pierwszej kolejności uzyskania od pracownika informacji, czy posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Dopiero oświadczenie pracownika w tym przedmiocie umożliwi pracodawcy wydanie takiego polecenia. Przy czym należy zaznaczyć, iż to pracownik dokonuje oceny swoich warunków lokalowych i technicznych, co oznacza, iż pracodawca nie będzie mógł jej weryfikować ani podważać.(…)”.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...