Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – w poprzednim cyklu odpowiadałem na pytanie, w jakich sytuacjach pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej. W niniejszym opracowaniu skupię się nad odpowiedzią na pytanie: „Kiedy pracodawca musi, a kiedy może cofnąć wydane polecenie wykonywania pracy, w trybie pracy zdalnej?„.

Cofnięcie polecenia za co najmniej dwudniowym uprzedzeniem ...

  • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu – może zostać cofnięte z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.
  • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej, w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej – może zostać cofnięte z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy pracownika, względem którego cofnięte zostało polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Cofnięcie polecenia w przypadku zmiany warunków lokalowych ...

  • W przypadku polecenia pracy zdalnej wydanego przez pracodawcę względem pracownika, który bezpośrednio przed wydaniem tego polecenia złożył oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, taki pracownik w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych, względem których złożył oświadczenie, zmiany na tyle istotnej, że uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Cofnięcie polecenia w następstwie kontroli ...

  • W sytuacji, kiedy pracodawca dokona stwierdzenia uchybienia, o jakim mowa w przepisie, zobowiązuje pracownika. Zobowiązanie pracownika, przez pracodawcę w sytuacji stwierdzenia uchybienia w trakcie kontroli pracy zdalnej, polega na zobligowaniu pracownika do usunięcia stwierdzonego uchybienia.  Usunięcie stwierdzonego przez pracodawcę uchybienia pracownik zobowiązany jest dokonać we wskazanym przez pracodawcę terminie.
  • W sytuacji, kiedy pracodawca dokona stwierdzenia uchybienia, o jakim mowa w przepisie, może także bez wezwania cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalne. W sytuacji, kiedy pracodawca podejmie działanie polegające na wycofaniu zgody na wykonywanie pracy zdalnej, pracownik ma obowiązek rozpoczęcia pracy w dotychczasowym miejscu pracy. Dotychczasowym miejscu, czyli w miejscu, w jakim wykonywana była praca dotychczas, czyli przed wykonywaniem pracy w miejscu wskazanym do wykonywania pracy zdalnej. Rozpoczęcie wykonywania pracy w dotychczasowym miejscu wykonywania pracy, następuje w terminie, określonym przez pracodawcę.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...