Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej

Cofnięcie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej – w poprzednim cyklu odpowiadałem na pytanie, w jakich sytuacjach pracodawca ma prawo wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnej. W niniejszym opracowaniu skupię się nad odpowiedzią na pytanie: „Kiedy pracodawca musi, a kiedy może cofnąć wydane polecenie wykonywania pracy, w trybie pracy zdalnej?„.

Cofnięcie polecenia za co najmniej dwudniowym uprzedzeniem ...

  • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu – może zostać cofnięte z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.
  • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej, w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej – może zostać cofnięte z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy pracownika, względem którego cofnięte zostało polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Cofnięcie polecenia w przypadku zmiany warunków lokalowych ...

  • W przypadku polecenia pracy zdalnej wydanego przez pracodawcę względem pracownika, który bezpośrednio przed wydaniem tego polecenia złożył oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, taki pracownik w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych, względem których złożył oświadczenie, zmiany na tyle istotnej, że uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Cofnięcie polecenia w następstwie kontroli ...

  • W sytuacji, kiedy pracodawca dokona stwierdzenia uchybienia, o jakim mowa w przepisie, zobowiązuje pracownika. Zobowiązanie pracownika, przez pracodawcę w sytuacji stwierdzenia uchybienia w trakcie kontroli pracy zdalnej, polega na zobligowaniu pracownika do usunięcia stwierdzonego uchybienia.  Usunięcie stwierdzonego przez pracodawcę uchybienia pracownik zobowiązany jest dokonać we wskazanym przez pracodawcę terminie.
  • W sytuacji, kiedy pracodawca dokona stwierdzenia uchybienia, o jakim mowa w przepisie, może także bez wezwania cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalne. W sytuacji, kiedy pracodawca podejmie działanie polegające na wycofaniu zgody na wykonywanie pracy zdalnej, pracownik ma obowiązek rozpoczęcia pracy w dotychczasowym miejscu pracy. Dotychczasowym miejscu, czyli w miejscu, w jakim wykonywana była praca dotychczas, czyli przed wykonywaniem pracy w miejscu wskazanym do wykonywania pracy zdalnej. Rozpoczęcie wykonywania pracy w dotychczasowym miejscu wykonywania pracy, następuje w terminie, określonym przez pracodawcę.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...