Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

Miejsce wykonywania pracy zdalnej – dnia 7 kwietnia 2023r. weszły w życie przepisy nowelizujące Kodeks pracy. Na mocy wprowadzonych zmian pracownicy mają prawo do wykonywania powierzonych im zadań w trybie pracy zdalnej. Praca zdalna została zdefiniowana przepisami Kodeksu pracy. Ustawodawca określił przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby wprowadzenie pracy zdalnej w zakładzie pracy było możliwe i zgodne z prawem. Jednym z elementów, o które pracownicy najczęściej pytają, jest miejsce wykonywania pracy zdalnej. Pytanie istotne, albowiem realnie rzecz ujmują nie każde miejsce, jest miejscem, w którym praca zdalna może być wykonywana. Nie tylko ze względu na jego lokalizację, nie tylko ze względu na rodzaj pracy, jaka powierzona jest pracownikowi, ale także ze względu na organizację tego miejsca. Poniżej odpowiadam na pytanie: W jakim miejscu praca zdalna może być wykonywana?

Zacznijmy od początku ...

Zgodnie z art. 22 § 1 k.p. przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zasadą jest, iż pracownik zatrudniony w ramach stosunku pracy zobowiązany jest do wykonywania pracy określonego rodzaju oraz pod kierownictwem i w miejscu i w czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Ponadto umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: miejsce wykonywania pracy.

Miejsce wykonywania pracy zdalnej ...

 • Praca zdalna jest pracą wykonywaną w miejscu wskazanym przez pracownika.
 • Wskazane miejsce pracy zdalnej przez pracownika musi być jednak za każdym razem uzgodnione z pracodawcą.
 • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana całkowicie w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą.
 • Praca zdalna jest pracą, która jest wykonywana częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawca.
 • Miejscem pracy zdalnej, czyli miejscem wskazanym do wykonywania całkowicie lub częściowo pracy zdalnej może być adres zamieszkania pracownika.
 • Miejscem pracy zdalnej, czyli miejscem wskazanym do wykonywania całkowicie lub częściowo pracy zdalnej może być też inne miejsce niż adres zamieszkania pracownika.
 • Miejsc prazy zdalnej może być kilka, jednak musi to zostać uzgodnione z pracodawcą.

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy ...

 • Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zdalnej, musi on złożyć oświadczenie potwierdzające, że w miejscu wskazanym przez niego, a jednocześnie uzgodnionym z pracodawcą, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki dla pracy zdalnej.

Praca zdalna nie jest dopuszczalna w miejscu ...

 • Miejscem pracy zdalnej nie może być miejsce, które nie zostało uzgodnione z pracodawcą.
 • Miejscem pracy zdalnej nie może być miejsce, w którym nie są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 • Praca zdalna nie obejmuje prac:
  • których rodzaj nie pozwala na ich wykonywanie w innym miejscu niż określone treścią stosunku pracy;
  • szczególnie niebezpiecznych;
  • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
  • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
  •  związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy
  • powodujących intensywne brudzenie.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...