Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna w kwietniu 2023r

Praca zdalna w kwietniu 2023r

Praca zdalna w kwietniu 2023r – innymi słowy, na jakiej podstawie prawnej praca zdalna może być wykonywana, jeśli przedłużony został stan zagrożenia epidemicznego do końca kwietnia br.

Regulacje wynikające ze specustawy ...

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

cyt.: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

Regulacje znowelizowanego Kodeksu pracy ...

Zgodnie z art. 67(18) Kodeksu pracy

cyt.: „Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna).

Zgodnie z art. 67(18) Kodeksu pracy

cyt.: „Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

    1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
    2. w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.”

Uwaga jednak ...

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

cyt.: „W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 3;

Uchylone przepisy dotyczące pracy zdalnej ...

Praca zdalna na polecenie pracodawcy ...

Zainteresowanych odsyłam do mojego opracowania dotyczącego tematyki pracy zdalnej, wykonywanej na polecenie pracodawcy. Szczegółowo opisuję w nim, kiedy, w jakich sytuacjach, pracodawca uprawniony jest do wydania polecenia pracownikowi, aby ten wykonywał prace zdalną. 

Co powinno zawierać polecenie pracodawcy ...

Zgodnie z art. 67(20) § 7 Kodeksu pracy

cyt.: „Do polecenia, o którym mowa w art. 67(19) § 3, oraz porozumienia, o którym mowa w § 5 zdanie drugie, stosuje się odpowiednio § 6 pkt 2-8.”

Przepis odnosi się do polecenia. Polecenia, jakie określone zostało w art. 67(19) § 3 Kodeksu pracy, czyli do polecenia wydawanego przez pracodawcę, polecenia wykonywania pracy zdalnej, które wydane może być jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej i odnosić ma się do wykonywania pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub  w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Przepis odnosi się do porozumienia. Porozumienia, jakie określone zostało w art. 67(20) § 5 Kodeksu pracy, czyli do porozumienia, jakie pracodawca zawrzeć może z pracownikiem, w sytuacji, kiedy nie zostało zawarte porozumienie w sprawie pracy zdalnej z organizacjami wiązkowymi, ani nie został wydany regulamin uwzględniający ustalenia poczynione z organizacjami związkowymi, ani nie został wydany regulamin skonsultowany z przedstawicielem pracowników u pracodawcy, u którego nie działają organizacje związkowe. Szczegółowe omówienie zagadnienia przedstawiłem w swoim opracowaniu, do którego odsyłam zainteresowanych.

Praca zdalna w firmie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego dokumentacja ...