Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przyniosła wiele zmian. Jedną z nich jest przyznanie pracownikom uprawnień do występowania do pracodawców z określonymi wnioskami. Nie ulega wątpliwości, że dotychczas również pracownicy mieli możliwość składania analogicznych wniosków. Jednak ustawodawca zdecydował, iż wprowadzi określone przesłanki, których spełnienie nie tylko da możliwość złożenia określonego wniosku, ale skutkować będzie także stworzeniem zabezpieczenia dla pracownika wnioskującego. Należy także zasygnalizować, iż ustawodawca, oprócz ww. zabezpieczeń wprowadził także sankcje związane z działaniami lub zaniechaniami pracodawców, którzy nie respektują nowych przepisów prawa.

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej i badania trzeźwości dla pracodawców

Podsumowanie ...

Etapowa Analiza Systemowa ...

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracownik (…)” wynika, że w przepisie mowa jest o pracowniku. Zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracownik zatrudniony u danego pracodawcy (…)” wynika, że pracownik, o jakim mowa w przepisie, to pracownik zatrudniony u danego pracodawcy. Pracodawcą jest, zgodnie z art. 3 jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Zasady te stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym przepisie.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracownik zatrudniony (…) co najmniej 6 miesięcy” wynika, że w przepisie mowa jest o pracowniku, zatrudnionym u danego pracodawcy, przez okres co najmniej 6 miesięcy. Innymi słowy pracownik, o jakim mowa w przepisie, to pracownik, jaki zatrudniony jest u danego pracodawcy przez okres równy okresowi 6 miesięcy albo przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (…)” wynika, że do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy, o jakim mowa w przepisie wlicza się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, u którego był zatrudniony pracownik.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) wlicza się (…) jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 23(1), (…)” wynika, że wlicza się cały okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła na warunkach art. 23(1) Kodeksu pracy. Innymi słowy wlicza się okres zatrudnienia pracownika u poprzedniego pracodawcy, jeśli doszło do przejścia (poprzedniego) zakładu pracy lub jego części na innego (obecnego) pracodawcę który stał się w związku z tym z mocy prawa stroną w dotychczasowego stosunku pracy pracownika, o jakim mowa jest w przepisie.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) wlicza się (…) a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.” wynika, że wlicza się także cały okres trwania stosunku pracy pracownika, o jakim mowa w przepisie, nawiązanego z poprzednim pracodawcą zatrudniającym tego pracownika, jeśli obecny pracodawca, na podstawie przepisów prawa jest następcą prawnym tego stosunku pracy.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny (…)” wynika, że pracownik o jakim mowa jest w przepisie, nie jest to pracownik, który zatrudniony jest u danego pracodawcy na okres próbny. Innymi słowy uprawnienia, o jakich mowa w przepisie nie dotyczą

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracownik (…)  może” wynika, że pracownik, o jakim mowa jest w przepisie ma możliwość. Innymi słowy pracownik nie ma obowiązku, a ma możliwość skorzystania z uprawnienia o jakim mowa jest w przepisie.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracownik (…) może raz w roku kalendarzowym” wynika, że w przepisie mowa jest o tym, iż określone w przepisie uprawnienie przysługuje raz w roku kalendarzowym.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…)  może (…) wystąpić do pracodawcy z wnioskiem.” wynika, że uprawnienie pracownika, o jakim mowa jest w przepisie, polega na możliwości wystąpienia do jego zatrudniającego pracodawcy z określonym wnioskiem.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) z wnioskiem, (…), o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony (…)” wynika, że wniosek o jakim mowa jest w przepisie to wniosek o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (…)” wynika, że wniosek o jakim mowa jest w przepisie to wniosek o bardziej przewidywalne warunki pracy i o bardziej bezpieczne warunki pracy.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) w tym polegające na zmianie rodzaju pracy (…)” wynika, że bardziej przewidywalne i bardziej bezpieczne warunki pracy to warunki polegające w szczególności na zmianie rodzaju pracy. Innymi słowy wniosek o jakim mowa w przepisie może być wnioskiem o zmianę rodzaju pracy.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) w tym polegające na (…)  lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy” wynika, że bardziej przewidywalne i bardziej bezpieczne warunki pracy to w szczególności zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Innymi słowy wniosek o jakim mowa w przepisie może być wnioskiem o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, (…)” wynika, że wniosek o jakim mowa w przepisie może być złożony w postaci papierowej.

Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, (…)” wynika, że wniosek o jakim mowa w przepisie może być złożony w postaci elektronicznej.

Pobierz pełne omówienie przepisów dotyczacych nowych wniosków pracowników ...

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej i kontroli trzeźwości ...

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej