Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). 

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej ...

Zgodnie z art 148(1) § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia”

Podsumowanie

 • W przepisie mowa jest o pracowniku. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 • Pracownikowi, o jakim mowa w przepisie ma prawo, prawo na podstawie, którego przysługuje mu określone uprawnienie. Prawo, jakie przysługuje pracownikowi, to prawo do zwolnienie go od pracy.
 • Zwolnienie, o jakim mowa w przepisie przysługuje z określonego powodu, z powodu działania siły wyższej. Innymi słowy zwolnienie, o jakim mowa jest w przepisie przysługuje tylko wtedy, kiedy nastąpi zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom.
 • Siła wyższa, o jakiej mowa w przepisie, doprowadza swoim działaniem do wystąpienia sprawy rodzinnej. Sprawa rodzinna, spowodowana działaniem siły wyższej musi mieć charakter sprawy rodzinnej pilnej.
 • Pilne sprawy rodzinne, o jakich mowa w przepisie to takie sprawy, które spowodowane zostały chorobą. Należy przyjąć, iż w określonych sytuacjach, działanie siły wyższej, uzewnętrzniać będzie się w wystąpieniu choroby – co prowadzić będzie do powstania określonej pilnej sprawy rodzinnej.
 • Pilne sprawy rodzinne, o jakich mowa w przepisie to takie sprawy, które spowodowane zostały wypadkiem.  Należy przyjąć, iż w określonych sytuacjach, działanie siły wyższej, uzewnętrzniać będzie się w wystąpieniu wypadku – co prowadzić będzie do powstania określonej pilnej sprawy rodzinnej.
 • Pilne sprawy rodzinne, o jakich mowa w przepisie to takie sprawy, które spowodowane zostały albo wypadkiem albo chorobą, albo wypadkiem i chorobą.
 • Należy przyjąć, iż w określonych sytuacjach, działanie siły wyższej, uzewnętrzniać będzie się w wystąpieniu albo choroby, albo wypadku, albo choroby i wypadku – co prowadzić będzie do powstania określonej pilnej sprawy rodzinnej.
 • Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, tylko jeżeli jego obecność jest niezbędna. Obecność pracownika musi być natychmiastowa i niezbędna.
 • Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, jest zwolnieniem w określonym wymiarze. Wymiar zwolnienia odnosić należy do skali, jaką jest rok kalendarzowy.
 • Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 • Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, w wymiarze 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.
 • Innymi słowy pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego albo w wymiarze 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.
 • Pracownik, o jakim mowa w przepisie zachowuje prawo do wynagrodzenia.  Wysokość wynagrodzenia, do którego pracownik zachowuje prawo równa jest połowie jego wynagrodzenia. Wynagrodzenie, do którego prawo zachowuje pracownik, to wynagrodzenie, jakie należne jest za okres zwolnienia od pracy pracownika, o jakim mowa w przepisie. 

Wniosek w aktach osobowych pracownika

Zgodnie z §  6 ust. 1 lit. b) tiret numer osiem pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą wnioski pracownika dotyczące ubiegania się i korzystania ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Etapowa Analiza Semantyczna

 • cyt.: „(…) „Pracownikowi przysługuje (…)”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje (…) zwolnienie od pracy(…)”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje (…) zwolnienie od pracy, (…) z powodu działania siły wyższej(…)”
 • cyt.: „(…)działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych (…)” 
 • cyt.: „(…)z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą(…)”
 • cyt.: „(…)z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych (…) lub wypadkiem(…)”
 • cyt.: „(…)z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem(…)”
 • cyt.: „(…)z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem(…)” 
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje (…) zwolnienie od pracy, (…) jeżeli jest niezbędna (…) obecność pracownika(…)”
 • cyt.: „(…)jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika(…)”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze(…)”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze 2 dni(…)”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, w wymiarze (…) albo 16 godzin (…)”
 • cyt.: „(…)W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia(…)”
 • cyt.: „(…)W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia(…)”
 • cyt.: „(…)W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia(…)”

Zamów pełne omówienie nowelizowanych przepisów ...