Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna – za sprawą Interpelacji 38835skierowane zostały do ministra rodziny i polityki społecznej zapytania dotyczące zmian w przepisach w kontekście pracy zdalnej. Poniżej prezentują wybrane fragmenty odpowiedzi i wyjaśnień, jakie przygotowane zostały w sprawie.

Interpelacja 38835 - praca zdalna okazjonalna ...

W interpelacji dotyczącej problematycznych kwestii związanych z wykonywaniem pracy zdalnej okazjonalnej czytamy:

cyt.: „(…)1 grudnia 2022r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej oraz stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania, gdy jest to niezbędne dla ochrony określonych dóbr, prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu. Z całą pewnością należy zgodzić się ze zmianami wprowadzanymi ww. ustawą, która ułatwi funkcjonowanie wielu zakładów pracy i da stałą, w tym uregulowaną możliwość wykonywania pracy zdalnej.(…)”

Pytania przedstawione w interpelacji 38835 ...

 1. Czy pracodawca ma prawo za każdym razem odmówić pracownikowi zgody na wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej i w konsekwencji nie udzielić jej ani razu w danym roku kalendarzowym? Czy działanie pracodawcy będzie w takiej sytuacji obarczone sankcją, skoro ustawa jej nie przewiduje?
 2. W jaki sposób dni okazjonalnej pracy zdalnej mają być liczone w przypadku zmiany pracodawcy? Czy ww. 24 dni przysługują w danym roku kalendarzowym u każdego pracodawcy, czy tylko w wymiarze niewykorzystanym wcześniej u poprzedniego pracodawcy? W jaki sposób pracodawca ma uzyskać informację, ile dni okazjonalnej pracy zdalnej zostało wykorzystane u poprzedniego pracodawcy, w konsekwencji, czy ma je wskazywać w świadectwie pracy pracownika?
 3. Co w sytuacji, gdy pracownik dołączy do organizacji pod koniec roku kalendarzowego np. w listopadzie – czy dalej ma do wykorzystania 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej, czy powinny być one liczone proporcjonalnie do długości zatrudnienia?
 4. Pracodawcy obawiają się, iż pracownicy będą składać wnioski o okazjonalną pracę zdalną zamiast wybierać przysługujące im dni urlopowe, w tym urlop na żądanie. Czy celem uniknięcia takich sytuacji pracodawca może zasugerować pracownikowi, że nie udziela mu zezwolenia na okazjonalną pracę zdalną, ale zamiast tego może w tej samej dacie udzielić mu urlopu?
 5. Czy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje wydać dla pewnego rodzaju wytyczne/instrukcje objaśniające pracodawcom funkcjonowanie okazjonalnej pracy zdalnej?

Odpowiedź na interpelację 38835 ...

cyt.: „(…)Dodawany ww. ustawą art. 6733 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Założeniem wprowadzenia tej instytucji do Kodeksu pracy było umożliwienie pracownikowi złożenia wniosku o jej wykonywanie w sytuacjach uzasadnionych wyłącznie interesem (potrzebą) tego pracownika, np. w razie konieczności opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny. (…)”.

cyt.: „(…) Ustawa co prawda nie zawiera ograniczeń podmiotowych w zakresie uprawnienia do wnioskowania o pracę zdalną okazjonalną, warto jednak pamiętać, że charakter niektórych rodzajów prac nie pozwala na ich wykonywanie w innym miejscu niż wskazane w umowie o pracę. (…)”.

cyt.: „(…) Należy również mieć na względzie, że zgodnie z art. 6731 § 4 Kodeksu pracy, dodawanym ww. ustawą, praca zdalna nie obejmuje prac:

   1. szczególnie niebezpiecznych;
   2. w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
   3. z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
   4. związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
   5. powodujących intensywne brudzenie.(…)”.

cyt.: „(…) Należy jednak zauważyć, że odmowa uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną okazjonalną nie może mieć charakteru dyskryminacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 183a § 1 Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie m.in. warunków zatrudnienia, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z ww. określonych przyczyn. Natomiast zgodnie z art. 183d Kodeksu pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.(…)”.

cyt.: „(…) Odnosząc się do kwestii dowodowych w zakresie wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej wykorzystanego przez pracownika, należy zauważyć, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862), w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy. Zatem informacja o wymiarze wykorzystanej przez pracownika pracy zdalnej okazjonalnej powinna znaleźć się w ust. 6 pkt 12 świadectwa pracy przygotowanego według pomocniczego wzoru świadectwa pracy, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia. (…)”.

Praca zdalna i prewencyjna kontrola trzeźwości ...

Należy przypomnieć, iż zmiany jakie wprowadzone zostały do kodeksu pracy, oprócz tych dotyczacych zasad wykonywania pracy zdalnej, odnoszą się także do zagadnienia, jakim jest prewencyjne wykonywanie badania kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawcę.

Materiały źródłowe ...

Szczegółowe omówienie przepisów dotyczacych pracy zdalnej ...

Przygotowałem dla Państwa również szczegółowe omówienie przepisów dotyczacych pracy zdalnej. Pragnę zasygnalizować, iż opracowałem również pakiet dokumentów, które powinny zostać wdrożone przez pracodawcę chcącego korzystać z rozwiązań dotyczących pracy zdalnej.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Wprowadzenie do tematu i omówienie przepisów Kodeksu pracy dot. pracy zdalnej.
 • Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
 • Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.
 • Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
 • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 • Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.
 • Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.
 • Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Procedura Ochrony Danych Osobowych w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
 • Materiał szkoleniowy dotyczący Procedury Ochrony Danych Osobowych
 • Wzór protokołu kontrolnego
 • Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
 • Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...