Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wyciek danych żołnierzy WOT

Wyciek danych żołnierzy WOT

Wyciek danych żołnierzy WOT – Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu podjął temat wycieku danych, o jakiej informowały media. Z informacji prasowych wynikało, że doszło do nieuprawnionego udostępnienia informacji z rozkazu dziennego w związku z wykonywaniem przez żołnierzy WOT obowiązków służbowych podczas operacji „Gryf”. Chodziło o  58 żołnierzy. Zakres ich ujawnionych danych obejmował m. in. stopień wojskowy, imiona i nazwiska, imię ojca oraz PESEL.

Analiza zdarzenia ...

cyt.: ” Zgodnie z polityką bezpieczeństwa obowiązującą w 6. MBOT, dokonana została analiza incydentu pod kątem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. W dniu, w którym Dowódca 6. MBOT otrzymał informację o naruszeniu danych osobowych żołnierzy, niezwłocznie dokonał zgłoszenia incydentu do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Zainteresowane osoby zostały powiadomione o naruszeniu ich danych osobowych, zarówno drogą e-mailową jak i listownie na adres zamieszkania. W ramach 6. MBOT wdrożony został cykl dodatkowych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla wszystkich żołnierzy (w tym żołnierzy niezawodowych) oraz pracowników resortu obrony narodowej. Został również wydany rozkaz bezwzględnego zakazu używania publicznych komunikatorów do realizacji zadań służbowych.”

Podjęte działania ...

cyt.: „Opisana sytuacja jest przykładem działania pojedynczego żołnierza, wobec którego zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe (zwolnienie za służby). Podkreślenia wymaga fakt, iż przedmiotowa grupa na komunikatorze WhatsApp powstała bez wiedzy i akceptacji Dowództwa 6. MBOT.”

Podjęte działania ...

cyt.: ” Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o naruszeniu danych osobowych żołnierzy 6. MBOT, zostało złożone zawiadomienie do Placówki Żandarmerii Wojskowej w Radomiu o możliwości popełnienia przestępstwa tj. o popełnienia czynu zabronionego w trybie art. 107 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 t.j.). Sprawa została również przekazana do Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W trybie natychmiastowym zostało zorganizowane spotkanie żołnierzy 6. MBOT z oficerem Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), dotyczące bezpieczeństwa żołnierzy w aspekcie zaistniałej sytuacji. Do chwili obecnej, każdy z żołnierzy ma zagwarantowane wsparcie zarówno od stron psychologicznej i prawnej jak i właściwych służb (w tym możliwość bezpośredniego kontaktu z oficerem SKW).”

Źródło informacji ...