Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Dodatkowy urlop opiekuńczy – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). Proponuje się dodanie w dziale siódmym Kodeksu pracy rozdziału Ia. Urlop opiekuńczy. Zgodnie z przygotowaną propozycją pracownikowi będzie przysługiwał w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni. 

Dodatkowy urlop opiekuńczy ...

Zgodnie z art 173(1) § 1 Kodeksu pracy

 cyt.: „Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.”

Etapowa Analiza Semantyczna

 • cyt.: „(…) „Pracownikowi przysługuje (…)”
 • cyt.: „(…) „Pracownikowi przysługuje (…) urlop opiekuńczy (…)”.”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje (…) urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni (…)”
 • cyt.: „(…)Pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze 5 dni (…)”
 • cyt.: „(…) urlop opiekuńczy, (…) w celu zapewnienia (…) opieki (…)”
 • cyt.: „(…) zapewnienia osobistej opieki (…)”
 • cyt.: „(…) zapewnienia osobistej opieki (…) osobie będącej członkiem rodziny (…)” 
 • cyt.: „(…) osobie będącej członkiem rodziny (…) która wymaga opieki (…) z (…) względów medycznych (…)”
 • cyt.: „(…) opieki (…) z poważnych względów medycznych (…)”
 • cyt.: „(…) zapewnienia osobistej opieki (…) osobie (…) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym (…)”
 • cyt.: „(…) osobie (…) zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki (…) z (…) względów medycznych (…)” 
 • cyt.: „(…) opieki (…) z poważnych względów medycznych (…)”
 • cyt.: „(…) urlop opiekuńczy, (…) w celu zapewnienia (…) lub wsparcia (…)”
 • cyt.: „(…) zapewnienia (…) lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (…)”
 • cyt.: „(…) osobie będącej członkiem rodziny (…), która wymaga (…) lub wsparcia z (…) względów medycznych (…)” 
 • cyt.: „(…) z poważnych względów medycznych (…)” 
 • cyt.: „(…) zapewnienia (…) lub wsparcia osobie (…) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym (…)”
 • cyt.: „(…) osobie (…) zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga (…) wsparcia z (…) względów medycznych (…)”
 • cyt.: „(…) z poważnych względów medycznych (…)” 

Podsumowanie

 • W przepisie mowa jest o pracowniku. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.  Pracownikowi, o jakim mowa jest w przepisie przysługuje urlop opiekuńczy. Definicja „urlopu opiekuńczego” ujęta została w art. 3 lit c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE, zgodnie z którym oznacza urlop dla pracowników, umożliwiający zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia krewnemu lub osobie zamieszkującej z pracownikiem w tym samym gospodarstwie domowym, którzy wymagają znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych, określonych przez poszczególne państwa członkowskie.
 • Wymiar urlopu opiekuńczego, o jakim mowa jest w przepisie wynosi 5 dni. Urlop opiekuńczy, w wymiarze, o jakim mowa w przepisie, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego. Innymi słowy w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi przysługuje 5 dni urlopu opiekuńczego, na warunkach, o jakich mowa w przepisie.
 • Urlop opiekuńczy, o jakim mowa w przepisie, przysługuje w celu zapewnienia opieki. Opieka w celu zapewniania, której urlop opiekuńczy przysługuje, to opieka osobista. Innymi słowy to opieka, osobista, jaką sprawuje pracownik.
  • Osobista opieka ma być zapewniona osobie będącej członkiem rodziny, pracownika o jakim mowa jest w przepisie. Osoba będąca członkiem rodziny, to osoba która wymaga osobistej opieki ze względów medycznych. Względy medyczne, o jakich mowa w przepisie to względy medyczne poważne.
  • Osobista opieka ma być zapewniona osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym co gospodarstwo domowe pracownika, o jakim mowa jest w przepisie. Osoba zamieszkująca w tym samym gospodarstwie domowym, o jakiej mowa w przepisie, to osoba która wymaga osobistej opieki ze względów medycznych. Względy medyczne, o jakich mowa w przepisie to względy medyczne poważne.
 • Urlop opiekuńczy, o jakim mowa w przepisie, przysługuje w celu zapewnienia wsparcia. Z użycia funktora „lub” wynika, że urlop opiekuńczy przysługuje albo w celu zapewnienia opieki, albo w celu zapewnienia wsparcia, albo w celu zapewnienia opieki oraz wsparcia.
  • Wsparcie ma być zapewniona osobie będącej członkiem rodziny, pracownika o jakim mowa jest w przepisie. Osoba będąca członkiem rodziny, to osoba która wymaga wsparcia ze względów medycznych. Względy medyczne, o jakich mowa w przepisie to względy medyczne poważne.
  • Wsparcie ma być zapewniona osobie zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, co gospodarstwo domowe pracownika, o jakim mowa jest w przepisie. Osoba zamieszkująca w tym samym gospodarstwie domowym, o jakiej mowa w przepisie, to osoba która wymaga wsparcia ze względów medycznych. Względy medyczne, o jakich mowa w przepisie to względy medyczne poważne.

Wniosek o urlop a RODO ...

Zamów pełne omówienie nowelizowanych przepisów ...