Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79)

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników

Zgodnie z art 134 § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika:

 1. wynosi co najmniej 6 godzin – pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut;
 2. jest dłuższy niż 9 godzin – pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w
  pracy trwającej co najmniej 15 minut;
 3. jest dłuższy niż 16 godzin – pracownik ma prawo do kolejnej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut.”

Etapowa Analiza Semantyczna

 • cyt.: „(…) Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika: (…)” 
 • cyt.: „(…) Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika: (…)”

Przerwa podstawowa

 • cyt.: „(…) Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika: (…) wynosi co najmniej 6 godzin (…)” 
 • cyt.: „(…) pracownik ma prawo do przerwy w pracy (…)” 
 • cyt.: „(…) pracownik ma prawo do przerwy w pracy (…)” 
 • cyt.: „(…) przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut (…)” wynika, że 

Przerwa dodatkowa

 • cyt.: „(…)Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika (…) jest dłuższy niż 9 godzin (…)”
 • cyt.: „(…) pracownik ma prawo do (…) przerwy w pracy (…)”
 • cyt.: „(…) dodatkowej przerwy w pracy (…)” 
 • cyt.: „(…) przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut (…)”

Kolejna przerwa

 • cyt.: „(…)Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika (…) jest dłuższy niż 16 godzin (…)”
 • cyt.: „(…) pracownik ma prawo do (…) przerwy w pracy (…)”
 • cyt.: „(…) kolejnej przerwy w pracy (…)”
 • cyt.: „(…) przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut (…)”

Podsumowanie

Przerwa podstawowa

 • W przepisie mowa jest o pracowniku. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • W przepisie mowa jest o dobowym wymiarze czasu pracy. 
 • W przepisie mowa jest o sytuacji, w której dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin. Innymi słowy w przepisie mowa jest o sytuacji, kiedy dobowy wymiar czasu pracy wynosi 6 godzin albo wynosi więcej niż 6 godzin.
 • W sytuacji, kiedy dobowy wymiar czasu pracy, równy jest 6 godzinom, albo jego wymiar jest wyższy niż 6 godzin, wówczas pracownik uzyskuje prawo, prawo o jakim mowa w przepisie. Prawem pracownika, o jakim mowa w przepisie, jest prawo do przerwy od pracy.
 • Wymiar przerwy, do której uzyskuje pracownik prawo wynosi co najmniej 15 minut.

Przerwa dodatkowa

 • W przepisie mowa jest o pracowniku. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • W przepisie mowa jest o dobowym wymiarze czasu pracy. 
 • W przepisie mowa jest o sytuacji, w której dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi więcej niż 9 godzin.
 • W sytuacji, kiedy dobowy wymiar czasu pracy, wynosi więcej aniżeli wartość wskazana w przepisie, więcej niż 9 godzin, wówczas pracownik uzyskuje prawo, prawo do przerwy w pracy.
 • Przerwa w pracy jest dodatkową, przerwą w pracy, dodatkową przerwą od przerwy, o jakiej mowa w art. 134  § 1  ust. 1) Kodeksu pracy. Innymi słowy pracownikowi, o jakim mowa w analizowanym przepisie przysługiwać będą dwie przerwy w pracy – przerwa, o jakiej mowa w art. 134  § 1  ust. 1) Kodeksu pracy oraz przerwa, o jakiej mowa w art. 134  § 1  ust. 2) Kodeksu pracy.
 • Wymiar przerwy, do której uzyskuje pracownik prawo wynosi co najmniej 15 minut.

Przerwa kolejna

 • W przepisie mowa jest o pracowniku. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 • W przepisie mowa jest o dobowym wymiarze czasu pracy. 
 • W przepisie mowa jest o sytuacji, w której dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi więcej niż 16 godzin.
 • W sytuacji, kiedy dobowy wymiar czasu pracy, wynosi więcej aniżeli wartość wskazana w przepisie, więcej niż 16 godzin, wówczas pracownik uzyskuje prawo, prawo do przerwy w pracy.
 • Przerwa w pracy jest kolejną, przerwą w pracy. Innymi słowy pracownikowi, o jakim mowa w analizowanym przepisie przysługiwać będą trzy przerwy w pracy – przerwa, o jakiej mowa w art. 134  § 1  ust. 1) Kodeksu pracy oraz dodatkowa przerwa, o jakiej mowa w art. 134  § 1  ust. 2) Kodeksu pracy oraz kolejna przerwa, o jakiej mowa w art. 134 § 1  ust. 3) Kodeksu pracy.
 • Wymiar przerwy, do której uzyskuje pracownik prawo wynosi co najmniej 15 minut.

Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy

Zgodnie z art 134 § 2 Kodeksu pracy

cyt.: „Przerwy, o których mowa w § 1, wlicza się do czasu pracy.”

Etapowa Analiza Semantyczna

 • cyt.: „(…)Przerwy, o których mowa w § 1, (…)”
 • cyt.:„(…) wlicza się do czasu pracy (…)”

Podsumowanie

 • W przepisie mowa jest o przerwach w pracy, jakie określone zostały w art. 134 § 1 Kodeksu pracy. Innymi słowy w przepisie mowa jest o przerwie o jakiej mowa w art. 134  § 1 pkt. 1 oraz art. 134  § 1 pkt. 2 oraz art. 134  § 1 pkt. 3 Kodeksu pracy.
 • Czas trwania, przerw, o jakich mowa w przepisie, do którego odsyła nas analizowany przepis, wlicza się do czasu pracy pracownika, który ma prawo do ww. przerw.

Zmiany w kodeksie pracy ...