Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Niedopuszczenie pracownika do pracy

Niedopuszczenie pracownika do pracy

Niedopuszczenie pracownika do pracy – znowelizowane przepisy kodeksu pracy dają możliwość prowadzenia kontroli trzeźwości, ale czy pracodawcy zdają sobie sprawę, jakiego rodzaju obowiązki mają w związku z tym.

Niedopuszczenie pracownika do pracy

Zgodnie z art. 221d § 1 k.p.

cyt.: „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.

Przepis stanowi ...

  • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, (…)” wynika, że w przepisie mowa jest o pracodawcy. Pracodawca, o jakim mowa jest w przepisie, ma określony obowiązek, obowiązek nieopuszczenia do pracy pracownika.
  • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu (…)” wynika, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy zachodzi wtedy, kiedy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika – obecność wskazująca na stan po użyciu alkoholu.
  • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 (…) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (…)” wynika, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy zachodzi wtedy, kiedy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika – obecność wskazująca na stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 Ustawy o jakiej mowa w przepisie.
  • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. (…) albo 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (…)” wynika, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy zachodzi wtedy, kiedy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika – obecność wskazująca na stan nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 3 Ustawy o jakiej mowa w przepisie.
  •  Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli (…) albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu (…)” wynika, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy zachodzi albo wtedy, kiedy wynik kontroli o jakiej mowa w przepisie to uzasadnia, albo wtedy kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu.
  •  Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli (…) albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy (…) albo w stanie nietrzeźwości (…)” wynika, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy zachodzi albo wtedy, kiedy wynik kontroli o jakiej mowa w przepisie to uzasadnia, albo wtedy kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości.
  • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy, jeżeli (…) albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik (…) lub spożywał alkohol w czasie pracy” wynika, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia pracownika do pracy zachodzi albo wtedy, kiedy wynik kontroli o jakiej mowa w przepisie to uzasadnia, albo wtedy kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie że pracownik spożywał alkohol w czasie pracy.

Uzasadnienie do projektowanych przepisów ...

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektowanych przepisów

cyt.: „W świetle powyższego, w projektowanej regulacji przewidziano dwa tryby prowadzące do niedopuszczenia do pracy przez pracownika znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w czasie pracy:

1)  w wyniku przeprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości lub kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu i uzyskania wyniku wskazującego na znajdowanie się przez pracownika w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu;

2)  na podstawie uzasadnionego podejrzenia pracodawcy – w odniesieniu do pracowników nieobjętych kontrolą trzeźwości lub kontrolą na obecność środków działających podobnie do alkoholu (zarówno w przypadku, gdy pracodawca w ogóle nie wprowadził takich kontroli, jak i w odniesieniu do części pracowników, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek objęcia kontrolą).”

cyt.: „Podkreślenia wymaga, że obowiązek pracodawcy niedopuszczenia do pracy powstanie zarówno w przypadku gdy kontrola trzeźwości wykaże, że pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, przed podjęciem przez pracownika czynności służbowych albo zawodowych, jak i w trakcie ich wykonywania. Podobnie pracodawca będzie musiał postąpić w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy. W razie zaistnienia ww. okoliczności w czasie pracy pracownika, pracodawca nie będzie go dopuszczał do dalszej pracy.”

Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości

Autor: Dominik Spałek

Podstawa prawna