Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Kontrola trzeźwości pracowników od 21 lutego 2023r

Kontrola trzeźwości pracowników od 21 lutego 2023r

Kontrola trzeźwości pracowników od 21 lutego 2023r. – za sprawą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.240] – wprowadzono przepisy art. 22(1c) – 22 (1h) k.p. Przepisy te regulują kwestie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Kiedy wchodzą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy ...

Zgodnie z art.  21 Ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

cyt.: „Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, art. 3 pkt 1 i 3, art. 4 pkt 1 i 3, art. 5 pkt 1, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 pkt 1, art. 12, art. 13 pkt 1 i 2, art. 15, art. 18 oraz art. 19, które wchodzą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.”

Kiedy pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości ...

Zgodnie z art. 221c § 1 k.p.

cyt.: „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników

Praktyczne informacje ...

Pracodawcy rozważający prowadzenie kontroli trzeźwości powinni przeprowadzić analizę „niezbędności” stosowania regulacji odnoszących się do badania stanu trzeźwości. Z perspektywy trybów, jakie obowiązują przy wprowadzaniu regulacji dotyczących kontroli trzeźwości, pracodawca powinien przygotować się do tego, aby wykazać istnienie niezbędności wprowadzenia kontroli dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, lub innych osób, jak również lub dla ochrony mienia. Będę o tym pisał w późniejszej części, jednak przygotowanie się merytoryczne pracodawcy da mu lepszą pozycję negocjacyjną, albowiem wprowadzenie kontroli trzeźwości ustala się w układzie zbiorowym pracy, który przecież uzgadniany jest z organizacjami związkowymi, lub w regulaminie pracy, podobnie który podlega trybowi uzgodnienia treści, albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.  Należy podkreślić, że nawet jeśli przesłanki zostaną spełnione, pracodawca nie będzie miał obowiązku wprowadzenia ww. kontroli.

Przepis stanowi ...

 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) pracodawca może wprowadzić kontrolę (…)” wynika, że w przepisie mowa jest o pracodawcy.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) pracodawca może wprowadzić kontrolę (…)” wynika, że pracodawca, o jakim mowa jest w przepisie ma możliwość, ma prawo.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…)pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości (…)” wynika, że pracodawca, o jakim mowa jest w przepisie może wprowadzić kontrolę. Innymi słowy pracodawca ma możliwość prowadzenia kontroli.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości (…)” wynika, że kontrola, o jakiej mowa w przepisie, to kontrola trzeźwości.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników.” wynika, że trzeźwość pracowników podlegać może kontroli.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Jeżeli jest to niezbędne (…) pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości (…)” wynika, że pracodawca ma możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników w określonej sytuacji, kiedy jest to niezbędne.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia (…)” wynika, że prowadzenie kontroli, o jakiej mowa w przepisie, jest możliwe, jeśli jest to niezbędne, dla zapewnienia ochrony życia.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony (…) zdrowia (…)” wynika, że prowadzenie kontroli, o jakiej mowa w przepisie, jest możliwe, jeśli jest to niezbędne, dla zapewnienia ochrony zdrowia.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia (…) ochrony mienia (…)” wynika, że wprowadzenie kontroli, o jakiej mowa w przepisie, jest możliwe, jeśli jest to niezbędne, dla zapewnienia ochrony mienia.
 • Z użycia funktora logicznego „i” „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia (…)” wynika, że prowadzenie kontroli, o jakiej mowa w przepisie, jest możliwe, jeśli jest to niezbędne, dla zapewnienia ochrony życia, albo jeśli to niezbędne dla zapewniania ochrony zdrowia, albo jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników (…)” wynika, że życie i zdrowie, o jakim mowa jest w przepisie, to życie i zdrowie pracowników. Innymi słowy kontrola trzeźwości może być wprowadzona jeżeli jest to niezbędne dla zapewniania ochrony życia i zdrowia pracowników.
 • Ze słów wytłuszczonych w przepisie „(…) niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia (…)innych osób (…)” wynika, że życie i zdrowie, o jakim mowa jest w przepisie, to życie i zdrowie innych osób, innych niż pracownicy. Innymi słowy kontrola trzeźwości może być wprowadzona jeżeli jest to niezbędne dla zapewniania ochrony życia i zdrowia innych niż pracownicy osób.
 •  Z użycia funktora logicznego „lub” „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia (…)” wynika, że wprowadzenie kontroli, o jakiej mowa w przepisie, jest możliwe, jeśli jest to niezbędne:
  • albo dla zapewniania ochrony życia pracowników,
  • albo dla zapewniania ochrony zdrowia pracowników,
  • albo dla zapewniania ochrony życia i zdrowia pracowników,
  • albo dla zapewniania ochrony życia innych osób niż pracownicy,
  • albo dla zapewniania ochrony zdrowia innych osób niż pracownicy,
  • albo dla zapewniania ochrony życia i zdrowia innych osób niż pracownicy,
  • albo dla zapewniania ochrony życia pracowników i innych osób niż pracownicy,
  • albo dla zapewniania ochrony zdrowia pracowników i innych osób niż pracownicy,
  • albo dla zapewniania ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób niż pracownicy,
  • albo dla ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony życia pracowników i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony zdrowia pracowników i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony życia i zdrowia pracowników i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony życia innych osób niż pracownicy i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony zdrowia innych osób niż pracownicy i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony życia i zdrowia innych osób niż pracownicy i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony życia pracowników i innych osób niż pracownicy i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony zdrowia pracowników i innych osób niż pracownicy i ochrony mienia,
  • albo dla zapewniania ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób niż pracownicy i ochrony mienia.

Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości

Autor: Dominik Spałek

Podstawa prawna