Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Podmiot leczniczy a Audyt KRI

Podmiot leczniczy a Audyt KRI

Podmiot leczniczy a Audyt KRI – udzielę odpowiedzi na pytanie, czy spółka prawa handlowego prowadząca podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Płatnikiem, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, zobowiązana jest do respektowania postanowień Ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w tym i Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej Rozporządzenie KRI]?

Zakres podmiotowy Ustawy o informatyzacji i Rozporządzenia KRI …

Zgodnie z art.  2 ust. 1 pkt 4) Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

cyt.: „przepisy ustawy stosuje się do realizujących zadania publiczne określone przez ustawy: (…) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.”

W przepisie mowa jest o tym, iż regulacje Ustawy o informatyzacji stosuje się w odniesieniu do:

 • podmiotów realizujących zadania publiczne,
  • SPZOZ samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • spółek, które wykonują działalność lecznicza, działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.

Podmiot udzielający świadczen zdrowotnych ...

Zgodnie z art. 4 Ustawy UDL podmiotami leczniczymi są niżej wymienione podmioty – w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą:

 • przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050),
 • instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. 2020 r. poz. 1383),
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej,
 • posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
 • jednostki wojskowe.

Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia …

Przepisy Ustawy o informatyzacji, a co za tym, idzie wydanego na jej podstawie Rozporządzenia KRI, stosuje się do podmiotów realizujących zadania publiczne, nie ulega natomiast wątpliwości, że za realizację zadania publicznego należy uznać wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, będącym państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, działającą na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kierownictwo z obowiązkiem zapewnienia corocznych audytów ...

Zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 14) Rozporządzenia KRI

cyt.: „zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań: (…) zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.”.

Kiedy Audyt KRI nie jest obowiązkowy ...

Wymagania określone w § 20  ust. 1 i 2 w tym w zakresie zapewnienia okresowego Audytu KRI uznaje się za spełnione, jeżeli system zarządzania bezpieczeństwem informacji został opracowany – zatem musi w ogóle być on opracowany, a drugi warunek, że został opracowany na podstawie Polskiej Normy PN-ISO/IEC 27001, a ustanawianie zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem oraz audytowanie odbywa się na podstawie Polskich Norm związanych z tą normą, w tym:

 • PN-ISO/IEC 27002 – w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń;
 • PN-ISO/IEC 27005 – w odniesieniu do zarządzania ryzykiem;
 • PN-ISO/IEC 24762 – w odniesieniu do odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie w ramach zarządzania ciągłością działania

Kto może wykonać Audyt KRI, jaka jest różnica pomiędzy wewnętrznym audytem bezpieczeństwa informacji a kontrolą – „Kto może wykonać Audyt KRI”

Wykonany Audyt KRI ...

Zespół ekspertów Proste to RODO realizuje na zlecenie swoich Klientów audyty bezpieczeństwa informacji (Audyt KRI).  Chcesz poznać szczegóły skontaktuj się z nami:  tel. 694 494 240

Dodaj komentarz