Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym

Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym – kwestia zakresu i rodzaju informacji, jakie obowiązkowo należy przekazywać do wiadomości pacjentów, jak i formy takiego przekazu.

Ustawa o działalności leczniczej ...

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [dalej UDL] podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia, aktualne informacje, tj.:

 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1947) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym,
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
 • sposób obserwacji:
  • pomieszczeń ogólnodostępnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów lub pracowników pomieszczeń – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)
  • pomieszczeń w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, w szczególności pokoi łóżkowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przebieralni, szatni, jeżeli wynika to z przepisów odrębnych – za pomocą urządzeń umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Ustawa o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ...

Zgodnie z artykułem 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [dalej UoPPiRP] pacjent ma prawo do:

 • informacji o prawach pacjenta określonych w niniejszej ustawie
 • informacji o prawach oraz w przepisach odrębnych, uwzględniającej ograniczenia tych praw określone w tych przepisach. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia tę informację w formie pisemnej, poprzez umieszczenie jej w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.

W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację, o której mowa w art. 11 ust. 1 UoPPiRP, udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa

Rozporządzenie MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jest obowiązany umieścić wewnątrz budynków siedziby i jednostek organizacyjnych informacje dotyczące:

 • imion i nazwisk osób kierujących pracą komórki organizacyjnej, a w przypadku ambulatoryjnych świadczeń – także imion i nazwisk osób udzielających świadczeń oraz godzin i miejsca ich udzielania;
 • miejsc i godzin udzielania świadczeń przez podwykonawców, jeżeli zachodzi potrzeba poinformowania o tym świadczeniobiorców;
 • zasad zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem świadczeń udzielanych w warunkach domowych;
 • trybu składania i wniosków u świadczeniodawcy;
 • praw pacjenta;
 • zasad potwierdzania prawa do świadczeń;
 • adresu oraz numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • numerów telefonów alarmowych „112” i „999” obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego;
 • adresu i numeru bezpłatnej infolinii Biura Rzecznika Praw Pacjenta; 10) adresu i numeru telefonu właściwej miejscowo komórki do spraw skarg i wniosków Funduszu;
 • adresu i numeru telefonu właściwej komórki wskazanej przez Prezesa Funduszu, w której świadczeniobiorca uzyska informację o możliwości udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej przez innych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, średnim czasie oczekiwania na dane świadczenie opieki zdrowotnej oraz o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia;
 • możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na udzielenie świadczenia;
 • innych informacji, jeżeli obowiązek ich ujawnienia świadczeniobiorcom wynika z umowy.

Zgodnie z § 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z wyjątkiem świadczeniodawców udzielających świadczeń całodobowo, informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 7 i 8, powinny być widoczne także z zewnątrz budynku informacje dotyczące:

 • adresu oraz numerów telefonów najbliższego miejsca, w którym są udzielane świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
 • numerów telefonów alarmowych „112” i „999” obsługiwanych w ramach systemu powiadamiania ratunkowego.

Zgodnie z § 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jest obowiązany umieścić

 • na zewnątrz budynku, w którym udzielane są świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, tablice ze znakiem graficznym NFZ, według wzoru określonego przez Prezesa Funduszu.
 • w przypadku gdy w budynku, świadczenia są udzielane także przez podmioty, które nie zawarły umowy z NFZ znak graficzny Funduszu powinien być umieszczony w sposób jednoznacznie wskazujący, który z podmiotów udziela świadczeń na podstawie umowy.

Zgodnie z § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jest obowiązany

 • do podania do wiadomości świadczeniobiorców w miejscu udzielania świadczeń informacji o godzinach i miejscach udzielania świadczeń w poszczególnych zakresach świadczeń, a także informacji na temat posiadanych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenia MZ w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zgodnie z z § 9 ust. 3 pkt. 2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze, w przypadku konkursu realizowanego w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

 • ogłoszenie o konkursie należy podać do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 153 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje kierownik podmiotu leczniczego udzielającego zamówienia. Zgodnie z art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

 • informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zgodnie z art. 47 c ust. 5 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 
 • w miejscach rejestracji pacjentów do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • w miejscach udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
 • w aptekach,

odpowiednio świadczeniodawca albo kierownik apteki uwidacznia pisemną informację o uprawnieniach określonych w ust. 1-4 ww. Ustawy tj. informacje o szczególnych uprawnieniach Pacjentów do korzystania ze świadczeń poza kolejnością.

Rozporządzenie RODO

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, również jest aktem który nakłada na podmiot medyczny, jako administratora danych osobowych, określone obowiązki informacyjne\, które powinny być realizowane względem podmiotów danych, pamiętamy jednak, iż realiach funkcjonowania podmiotów medycznych, w szczególności to Pacjenci stanowią największą grupę podmiotów danych.

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Dodaj komentarz