Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej – od 01 grudnia 2022r.,. obowiązują nowe maksymalne stawki opłat z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej.

Maksymalna wysokośc opłaty za udostępnianie dokumentacji ...

Zgodnie z art. 28 ust. 4 UoPPiRP maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danychnie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.

Komunikat Prezesa GUS ...

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2022 r. wyniosło 6480,67 zł.

Od kiedy obowiązują nowe stawki ...

Oplata za udostępnienie dokumentacji medycznej naliczana według nowych stawek maksymalnych opłat obowiązuje od dnia 01 grudnia 2022r., do dnia 28 lutego 2023r.

Uwagi dodatkowe ...

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 9) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

cyt.: „(…)w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa się w szczególności: (…) wysokość opłaty za  udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28  ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta.(…)”

Zgodnie z art. 24 ust. 2) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

cyt.: „(…)Aktualne informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 9, 11 i 12 oraz art. 23a ust. 1, podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, w przypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.(…)”.

Jak czytamy w książce pt. „Ochrona danych medycznych” [J.Rzymowski, D.Spałek. Ochrona danych medycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź 202, s. 229-230]

cyt.: „(…)Powyższe jednoznacznie wskazuje na brak dowolności jednostki przy określaniu maksymalnej wysokości stawek za udostępnienie dokumentacji medycznej. Jednostki bowiem zobowiązane są do stosowania ww. zasad. Podmiot wykonujący działalność lecznicza, który podejmie decyzję o pobieraniu opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej zobowiązany jest do umieszczenia w swoim regulaminie organizacyjnym informacji o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz po dokonaniu wyliczenia wartości konkretnych stawek do ich podania w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej, w przyprzypadku podmiotu obowiązanego do jego prowadzenia.(…)”.

Udostępnianie dokumentacji w pytaniach i odpowiedziach

Materiały źródłowe ...

Wybrane opracowania dla podmiotów medycznych ...

Dodaj komentarz