Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN

Odpowiedź UODO w sprawie IPN – przypomnijmy, Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Prezesa UODO z wnioskiem o to, aby ten przedstawił o aktualne stanowisko co do art. 71 ustawy o IPN. W wytępieniu zawarte zostało także pytanie o to, w jaki sposób UODO wykonał wyroki sądów administracyjnych, w których uznano, że odmowa wszczęcia postępowania przez UODO była bezpodstawna. Ponadto RPO wniósł o wskazanie, jaka jest aktualna praktyka rozpatrywania skarg przez UODO w tym zakresie. W zakresie zainteresowania RPO leży także to, czy UODO odmawia wszczynania postępowania w tych sprawach, a jeśli tak, to na jakiej podstawie. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym opracowaniu „IPN a RODO

Możliwość uzupełniania, prostowania, uaktualniania danych ...

cyt.:”(…)Z treści art. 8 ust. 1 ustawy o IPN wynika, że Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (dalej „IPN”) został utworzony w celu realizacji zadań określonych w art. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o IPN, ustawa ta reguluje ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwum IPN. I tak np. z art. 35b ustawy o IPN wynika, że każdy ma prawo załączyć do zbioru dotyczących go dokumentów własne uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie. Dane już zawarte w dokumentach nie ulegają zmianie. Uzupełnienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie dołącza się do zbioru dokumentów z oznaczeniem ich w sposób pozwalający na ich odróżnienie od dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci w trybie art. 25. Zgodnie natomiast z art. 71 ustawy o IPN w działalności IPN przepisy rozporządzenia 2016/679 stosuje się do prowadzenia Bazy Materiału Genetycznego, o której mowa w art. 53f ust. 1 ustawy o IPN.(…)”.

Ograniczony zakres stosowania RODO ...

cyt.:”(…)Z dotychczasowych stanowisk organu nadzorczego zajmowanych wskutek rozpatrywania skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez IPN wynika, że Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie posiada uprawnień do rozpatrywania skarg dotyczących przetwarzania przez IPN danych osobowych innych niż zgromadzone w Bazie Materiału Genetycznego zdefiniowanej w art. 53f ustawy o IPN. Wobec tego w przypadku spełniających wymogi formalne skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności IPN określonej w art. 1 ustawy o IPN, poza Bazą Materiału Genetycznego, organ nadzorczy odmawia wszczęcia postępowania. Natomiast w przypadku spełniających wymogi formalne skarg, których treść nie wskazuje, że dotyczą one działalności IPN określonej w art. 1 ustawy o IPN, prowadzone jest postępowanie administracyjne.(…)”.

W przypadku uchylenia wyroku prowadzone jest postępowanie ...

cyt.:”(…)Ponadto informuję, iż w sprawach, w których Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nieprawomocnymi wyrokami uchylił postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania organ nadzorczy wniósł skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przypadku uchylenia prawomocnym wyrokiem postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania prowadzone jest, zgodnie ze wskazówkami sądu, postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji merytorycznie rozstrzygającej sprawę.(…)”.

Materiały źródłowe ...