Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Godziny dostępności nauczyciela w szkole

Godziny dostępności nauczyciela w szkole

Godziny dostępności nauczyciela w szkole – za sprawą wejścia w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r., z dniem 1 września 2022 r., wszedł w życie nowy przepis art. 42 ust. 2f) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela.

Wymiar czasu pracy ...

Zgodnie z art. 42 ust 1 i 2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;
 2. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 3. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Godziny dostępności w ramach wymiaru czasu pracy ...

Komunikat MEiN

Zapisy do statutu wprowadzające godziny dostępności ...

Zapisy do statutu wprowadzających zdalną naukę ...

Spis treści

Pakiet zawiera wzór zapisów do statutu, dla:

 • szkoły prowadzącej nauczanie z wykorzystaniem platformy
 • przedszkola prowadzącego nauczanie z wykorzystaniem platformy
 • przedszkola prowadzącego nauczanie bez wykorzystania platformy

Wzór zapisów statutu dla szkoły - z platformą

Wprowadzenie:

 • opis narzędzi i warunków korzystania z platformy do prowadzenia nauczania zdalnego
 • informacja o zakładaniu kont na platformie
 • opis wymaganych warunków technicznych dla platformy

Postanowienia ogólne:

 • Informacja o administratorze danych osobowych
 • Warunki korzystania z narzędzi i przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli

Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania:

 • omówienie warunków, na jakich korzystanie z platformy jest dozwolone dla uczniów

Bezpieczeństwo etykieta:

 • warunki techniczne zabezpieczania zasobów danych, wykaz obowiązków jakie należy spełnić prowadząc nauczanie z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • wykaz działań zabronionych
 • warunki korzystania z kamery
 • warunki wyciszania uczestników
 • informacja o dopuszczalności brania udziału w zajęciach

Organizacja nauczania na odległość:

 • warunki określone dotyczące zasad organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia nauki zdalnej
 • określenie czasu trwania zajęć
 • zasady sprawdzania obecności
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami:
Obowiązki wychowawców:
Obowiązki pedagoga / psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego:
Obowiązki nauczycieli wspomagających (nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia osób niepełnosprawnych):
Ocenianie:
Modyfikacja dokumentacji:
Oddział przedszkolny:
Świetlica szkolna:
Biblioteka szkolna: